ОПОС, Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици, Краен срок: 24.10.2019 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

ПРОЦЕДУРА:
pdfМерки за подобряване на природозащитното състояние на птици

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на околната среда и водите

КРАЕН СРОК: 24.10.2019 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%
Общ бюджет: 9 141 202 лв.
По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за конкретен проект.
Максималният размер на БФП за проектно предложение се определя въз основа на индикативния финансов ресурс, дефиниран за съответните мерки в действащите планове за управление на защитени зони и планове за действие за птици

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Структури на МОСВ и МЗХГ;
• ЮЛНЦ;
• Общини;
• Научни институти.

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, но не е задължително.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от следните действащи към момента планове за управление на защитени зони (4 бр.) и планове за действие за видове (8 бр.):
• План за управление на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш“, утвърден със Заповед № РД-145/24.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 25/24.03.2017 г.);
• План за управление на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“, утвърден със Заповед № РД-223/22.04.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 37/17.05.2016 г.);
• План за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“, утвърден със Заповед № РД-785/27.11.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 96/09.12.2015 г.);
• План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“, утвърден със Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 12/02.02.2016 г.);
• План за действие за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България, за периода 2018 - 2027 г., утвърден със Заповед № РД- 355/04.06.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
• План за действие за опазване на Къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България, за периода 2013 - 2022 г., утвърден със Заповед № РД-888/28.11.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
• План за действие за опазване на Белооката потапница (Aythya nyroca) в България, за периода 2014 - 2023 г., утвърден със Заповед № РД-347/12.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
• План за действие за опазване на Големия воден бик (Botaurus stellaris) в България за периода 2014 – 2023 г., утвърден със Заповед № РД-347/12.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
• План за действие за опазване на Малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) в България, за периода 2014 - 2023 г., утвърден със Заповед № РД-347/12.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
• План за действие за опазване на Кръстатия орел (Aquila heliaca) в България, за периода 2013 - 2022 г., утвърден със Заповед № РД-359/15.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
• План за действие за опазване на Ловния сокол (Falco cherrug) в България, за периода 2013 - 2022 г., утвърден със Заповед № РД-371/17.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
• План за действие за опазване на черния лешояд (Aegypius monachus) в България 2015-2024 г., утвърден със Заповед № РД-764/12.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Консервационни мерки, детайлно указани в Приложение № 1 „Планове за действие за видове и допустими мерки“ и Приложение № 2 “Планове за управление на защитени зони и допустими мерки“ към раздел 28 от „условията за кандидатстване“;
• Изготвяне на проектно предложение, вкл. експертни и технически анализи и проучвания, необходими за написване и планиране на проектното предложение; подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
• Организация и управление на проекта;
• Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проекта

 ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

I. РАЗХОДИ ЗА СМР (СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ)
Строително-монтажни работи
Непредвидени разходи за СМР
Машини, оборудване и съоръжения за изпълнение на СМР
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Разходи за материални активи
III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи
IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
Разходи за специализирани услуги
Разходи за наем на съоръжения и оборудване до изтичане на срока за изпълнение на съответната/ите дейност/ и по АДБФП/ЗБФП
V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ
Разходи за административни такси
VI. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
Разходи за материали и консумативи
VII. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ
Разходи за провеждане и участие в мероприятия VIII. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
Разходи за организация и управление - по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ;
Разходи за информация и комуникация на проекта - по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ;
VIII. Непреки разходи по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ;
IX . Невъзстановим ДДС:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност