ОПИК, Иновационни клъстери, Краен срок: 26.10.2019 г.

ПРОГРАМА: 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА: pdfРазвитие на иновационни клъстери

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК: 26.10.2019 г., 16:00 часа

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 29 924 199 лв./ 15.3 млн.евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС:
Максимален интензитет на помощта:
• 80% при режим „de minimis”:
• 65% при режим „помощи за иновационни клъстери“;

РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
- МИНИМАЛЕН - 200 000 лв.;
- МАКСИМАЛЕН – 1 500 000 лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
• клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза) или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел следва да oсъществяват стопанска дейност .
• клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Обосновка:
Иновационните клъстери представляват съвкупност от взаимодействащи организации, които допринасят за реализацията на иновации обичайно в един икономически сектор или индустрия. Те включват голям брой взаимосвързани индустриални и/или обслужващи предприятия, които имат висока степен на сътрудничество, обикновено посредством единна верига за доставки и работят при едни и същи пазарни условия.

Доброволното сдружаване на предприятия в иновативни клъстери дава възможност за прилагане на нови производствени решения и за развитие на потенциала им, което води до увеличаване на иновационната дейност, производителността, нарастване на произведената добавена стойност, улесняване на достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на участниците в клъстера и разширяване на експортния им капацитет.

Взаимодействието по отношение на иновации, дизайн, качество, продуктово развитие, маркетинг е изключително важно. В този смисъл, формирането на един клъстер води до съществено снижаване на разходите за членовете на обединението. Особено важно е кооперирането между предприятията членове на клъстера и научни и развойни звена, образователни институции, което спомага развитието на иновативните проекти вътре в мрежата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен):
• Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - осигуряване на иновационен и научно-изследователски персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности;
• Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани обучения в страната и чужбина с цел повишаване на капацитета на иновационния и научноизследователския персонал на клъстера.
• Насърчаване на клъстерния маркетинг:
− разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава;
− консултантски услуги преди стъпването на друг пазар - патентни проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги;
− популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
− участие с цел представяне на иновационните продукти/услуги, предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;
− установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество;
− придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis).
• Публичност и визуализация на проекта
• Одит на проекта

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) (задължителен):

1) Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – оборудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и други сходни на посочените допустими за придобиване активи;

2) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и други сходни на посочените допустими за придобиване активи.

Дейностите по Компонент 2 следва да се изпълняват при условията и спазване изискванията по режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.

Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:
Проектите следва да включват дейности по Компонент 2 в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи.


ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен):
1) Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 200 000 лв.
2) Разходи за материали за извършване на иновационнaтa и научно-изследователската дейност (например материали, необходими за извършване на измерване и изпитване в изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и други сходни на посочените допустими материали) – до 50 000 лв.
3) Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организациите-членове на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);
4) Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 25 000 лв.;
5) Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители, както на клъстера, така и на организации-членове на клъстера;
6) Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги, предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на клъстера и на организации-членове на клъстера;
7) Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава - до 10 000 лв.
8) Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги - до 10 000 лв.
9) Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и интернет страници за дейността на клъстера – до 10 000 лв.
10) Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis) – до 7 000 лв.
11) Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.
12) Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

ВАЖНО: Разходите по Компонент 1 следва да бъдат общо до 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта
Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) задължителен

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – закупуване на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и оборудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и други сходни на посочените допустими за придобиване активи;
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и други сходни на посочените допустими за придобиване активи – до 100 000 лв.;

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас, като зададете писмено въпросите си на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност