ТГС Гърция - България 2014-2020 г., Пета покана, Краен срок 15.04.2019 г.

ПРОГРАМА:
Програма INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020 г.

ПОКАНА:
pdfПета покана за представяне на предложения

Важно: Настоящата покана за представяне на предложения се отнася само за Приоритетнa ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерство на развитието и конкурентоспособността (Гърция)

НАЦИОНАЛЕН ПАРТНИРАЩ ОРГАН:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България)

СРОК:
15/02/2019 до 15/04/2019 (14:00 ч).

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет на поканата възлиза на 10 млн. евро, от които 30 % ще бъдат насочени към новосъздадени МСП.
Стойността на даден проект следва да бъде между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% субсидия (помощта се отпуска чрез „de minimis” – до 200 000 евро) и 35% собствен принос на кандидатите.

ОПИСАНИЕ:
Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ:
Само МСП регистрирани в допустимия по програмата регион (за България: в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в т.ч. клонове, като за България същите следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица.
Публични (държавни, общински и др. дружества) не са допустими кандидати.
В дадено проектно предложение следва да участват само по едно МСП от всяка от партниращите държави. Едно МСП може да кандидатства само по един проект.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Кандидатите следва да упражняват дейности, съгласно заложените в насоките кодове от Класификацията на икономическите дейности (НКИД), като са допустими дейности по кодове в следните основни сектори: 

  • Производство на хранителни продукти,
  • Производство на тъкани,
  • Здравеопазване,
  • Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти,
  • Производство на строителни изделия от неметални минерални суровини,
  • Събиране и рециклиране на материали,
  • Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения.

Въведен е допълнителен критерий, даващ приоритет за подкрепата на производствени предприятия.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Дребномащабни инвестиции (строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване и др.), закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноухау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др.
Дадено проектно предложение може да включва изцяло инвестиционни дейности.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
Максимална продължителност на проектите – 3 години

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Всички заявления ще се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни помощи на Гърция – адрес www.ependyseis.gr (операции за държавна помощ).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Цялата необходима документация, която не е качена чрез Информационната система за държавни помощи, следва да бъде представена (лично или по пощата) на хартиен носител на Управляващия орган на Програмата до крайния срок на поканата (15/04/2019).
Консултации на потенциалните кандидати ще бъдат предоставени по време на предстоящите Информационни дни, които ще бъдат организирани в двете страни на границата.

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност