ОПРЧР, Умения, Краен срок: 03.05.2019 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“

ПРОЦЕДУРА:
pdfУмения

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК: 03.05.2019 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ: Общият бюджет е 30 000 000.00 лв.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева;
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева.
Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, е както следва:
- За големи предприятия не надхвърля 50%;
- За средни предприятия, не надхвърля 60%;
- За малки/микро предприятия, не надхвърля 70%

Минимална помощ (de minimis) по Регламент (ЕС) № 1407/2013
Приложим за разходите за стимули на работодателите – 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• „Работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

В случай че кандидатът и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“ за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори. За целите на процедурата, като приоритетни се приемат следните сектори:
• Код 09 Спомагателни дейности в добива;
• Код 10 Производство на хранителни продукти;
• Код 11 Производство на напитки;
• Код 12 Производство на тютюневи изделия;
• Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
• Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
• Код 20 Производство на химични продукти;
• Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
• Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини;
• Код 24 Производство на основни метали;
• Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
• Код 27 Производство на електрически съоръжения;
• Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили;
• Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;
• Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
• Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;
• Код 51 Въздушен транспорт;
• Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
• Далекосъобщения;
• Сектор K Финансови и застрахователни дейности;
• Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;
• Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;
• Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
• Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата;
• Код 86 Хуманно здравеопазване;
• Код 90 Артистична и творческа дейност;
• Код 91 Други дейности в областта на културата;
• Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби;
• Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи;
• Код 96 Други персонални услуги.

Когато предприятието не попада в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от заетите лица, включени в обучение по ключова компетентност, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:
• са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно);
• са на възраст над 54 г.

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство!

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес.
2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
• Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
• Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в
• областта на природните науки и технологиите“
• Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
• Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
• Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
• Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство. Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори!

4. Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я.

5. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Примерни форми на гъвкава заетост:
• Почасова работа;
• Работа на смени;
• Работа на непълно работно време;
• Работа на плаващо работно време;
• Гъвкави работни часове за определен период;
• Работа на повикване;
• Работата от разстояние;
• Ротация на работното място.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Разходи за възнаграждения
1.1 Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател (стимули за работодателите) - тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за периода на назначаване на несубсидирана заетост до края на проекта.
1.2 Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО (стимули за работодателите) – разходът е допустим за периода на обучение на даденото лице.

2. Разходи за стипендии
2.1 Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица - тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. Стипендиите се изплащат за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа). Разходите за стипендии са лични разходи за обучаваните лица и се предоставят за периода на обучение.

3 Разходи за специфични обучения
3.1. Разходи за провеждане на специфични за конкретното работно място обучения – тук следва да се включат разходите за специфичните обучения за конкретното работно място/работен процес при спазване на изискването максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я да не надвишава 2 500 лв.

4. Разходи за обучения по ПК и КК
4.1 Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия - тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация
• за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
• за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
• за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;

Непреките разходи, които са свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административни разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, разходи за командировки, разходи за информация и комуникация и др. ) са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Заети лица;
• Безработни лица;
• Неактивни лица.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023 г.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност