Фонд Активни граждани, Първи конкурс, Краен срок: 28.01.2019 г.

ПРОГРАМА:
Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund)

ПРИОРИТЕТ/ПРОЕКТ/ДЕЙНОСТ:

pdfПЪРВИ КОНКУРС ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ

По този конкурс могат да бъдат подавани проектни предложения в шест тематични приоритета:

1. Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост.
2. Подкрепа за правата на човека.
3. Овластяване на уязвими групи.
4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.
5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.
6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Институт "Отворено общество" – София и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“

КРАЕН СРОК: 28 ноември 2014 г.; 17:00 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Индикативен бюджет по Teматични приоритети

1. Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост - € 2 400 000;

2. Подкрепа за правата на човека - € 1 600 000;

3. Овластяване на уязвими групи - € 1 100 000;

4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак - € 500 000;

5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени - € 500 000;

6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации - € 600 000;

Общ бюджет на конкурса - € 6 700 000

Размерът на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по конкурса, може да бъде между 10 001 и 200 000 евро.
Безвъзмездната финансова помощ - до 90% от общия бюджет на проекта.
Собственият принос към бюджета на проекта може да бъде:
(1) нефинансов принос под формата на доброволен труд и
(2) финансов принос от други финансови източници, осигурени от бенефициента и партньорите (финансови резерви; дарения, които не са обвързани с конкретни проектни дейности и др.).

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
• граждански организации/неправителствени организации6, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, в т. ч. (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст)

Допустимите кандидати трябва да отговарят и на следните изисквания:
• да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси на техните членове, учредители или членове на органи;
• да не са зависими8 от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции;
• да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон;
• да спазват принципите на демокрацията и зачитане правата на човека.

Политическите партии, религиозните институции, социалните партньори и кооперациите не са допустими кандидати по Фонд Активни граждани България.

В рамките на първия конкурс за стратегически проекти, кандидатите могат да изберат само един тематичен приоритет, в който да подадат едно проектно предложение.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство. Партньор по проект може да бъде неправителствена организация (регистрирана в обществена или в частна полза), публичен или частен субект, чието основно местонахождение е в България, държавите донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), държавите бенефициенти или страна извън ЕИП, която има обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция).
Партньор може да бъде и международна организация или агенция, както и неформална група, представлявана от конкретно, установено в България физическо лице. При изпълнението на проекта партньорът споделя обща цел с кандидатстващата организация.
Дейностите по всички проекти трябва да се осъществяват на територията на Република България. За проекти, изпълнявани в партньорство с организации извън България, се допуска обоснована част от дейностите да се извършват и на територията на държавата, където е седалището на съответния партньор. Финансовата подкрепа за дейности, извън България, трябва да бъде добре аргументирана и в пряка връзка с целта на проекта и търсените резултати.
При проекти с партньор/и: Планираното безвъзмездно финансиране, общо за всички партньори по проекта (при проекти с повече от един партньор), може да бъде до 60% от търсеното финансиране, като за един отделен партньор (включително и при проекти само с един партньор) то не може да надхвърля 40% от сумата, за която се кандидатства по проекта.

ОПИСАНИЕ:

Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Кандидатите могат да включват в проектните си предложения следните примерни видове допустими дейности (списъкът е неизчерпателен):
• Провеждане на/участие в консултации (включително публични консултации и консултации със заинтересовани страни);
• Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи;
• Дейности по наблюдение (включително на публични или обществени политики и институции на национално/централно или местно ниво; избори; процедури за избор или назначение на висши публични длъжности и др.);
• Разработване на анализи, доклади, изследвания и др., целящи провеждането на информиран обществен дебат и формулирането на основани на доказателства публични политики;
• Разработване на обучителни материали - всякакъв вид онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, помагала, наръчници, насоки за работа и др.;
• Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн разпространение на изследвания, анализи, доклади, обучителни материали и др., включително превод, предпечат и печат;
• Предоставяне на правна помощ;
• Изграждане на партньорства;
• Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и др.;
• Дейности по управление и отчитане на проекта;
• Дейности в изпълнение на изисквания на договора за целево безвъзмездно финансиране – поддържане на банкова сметка за проекта, дейности за осигуряване на визуализация и публичност на проекта, одит и др.;
• Други дейности, които кандидатът убедително е обосновал в проектното предложение, като необходими за постигането на целта на проекта.

ДОПУСТИМИ ПРЕКИ РАЗХОДИ:
Следните разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта, са допустими:
• Разходи за възнаграждения на екипа по проекта (по трудови и граждански договори);
• Доброволен труд (до 50% от собствения принос по проекта;
• Разходи за пътувания (на екипа по проекта и на лица извън екипа по Проекта – участници в конференции, обучения и др.)
• Материали и консумативи за проектни дейности
• Услуги за проектни дейности
• Разходи в изпълнение на изисквания на договора за безвъзмездно финансиране
• Амортизация на дълготрайни активи
• Закупуване на оборудване (ДМА)
• Разходи за ремонт и реконструкция (не може да надвишава 50% от общите допустими преки разходи по проекта).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължителността на проекта в проектното предложение е между 12 и 36 месеца.

Подаването на проектни предложения е изцяло уеб-базирано. За целта е необходима предварителна регистрация на кандидата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Достъпът до ЕСПУП е през интернет страницата на Фонда на адрес www.activecitizensfund.bg. Регистрацията в ЕСПУП е еднократна за цялата продължителност на Програма „Фонд Активни граждани“

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност