ОПИК, Дигитализация на МСП, Индикативен срок: 2020 г.

ПРОГРАМА: 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА: pdfДигитализация на МСП

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРИЕМА:
март 2020 - май 2020 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 58 674 900 лв./30 млн. евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 70%

РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
- МИНИМАЛЕН - 50 000 лв.;
- МАКСИМАЛЕН - 391 166 лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Тези, които отговарят на следните критерии:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2) Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

3) Да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017, 2018 и 2019 г.);

4) Да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

  • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

5) Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.
Посоченото може да включва, без да се ограничава до:
1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;
2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
4) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
5) Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:
a) Електронен каталог;
б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;
в) Онлайн чат;
г) Онлайн проследяване на поръчките;
д) Възможност за електронни плащания;
е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.
Задължителен краен резултат от изпълнението на всички услуги е получаването на поне един от посочените документи:
– лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за интернет страница или друг вид електронна платформа;
– протокол, от който да е видно, че интернет страницата или друг вид електронна платформа са въведени и операционни.

ВАЖНО: При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години от окончателното плащане.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 

1) Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);
2) Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта до 100 000 лева;
3) Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа до 10 000 лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас, като зададете писмено въпросите си на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност