• Институт за управление на програми и проекти

ОПОС, Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, Краен срок: 21.04.2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

pdfКомбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

21 април 2017 г., 16.00 часа.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Размер на БФП/съфинансиране от ЕС/: Съгласно АРП на проектите и спрямо вид и капацитет на инсталациите

Общ бюджет на процедурата: 169 014 132,52 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

118 Общини от 26 РСУО

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

 • Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими отпадъци.
 • Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Дейности, свързани с подготовката на проект за изграждане на инсталация/инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстващата инфраструктура, необходима за експлоатация на съответната инсталация, както и на съоръженията и техниката за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и на съдовете за събиране на биоотпадъците при източника на образуване и на специализираните транспортни средства (в т.ч. изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; идейно/работно проектиране на инсталация/инсталации за компостиране; идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

2. Дейности, свързани с подготовката на проект за изграждане на инсталация/инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстващата инфраструктура, необходима за експлоатацията на съответната инсталацията за предварително третиране (в т.ч. изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; идейно/работно проектиране на инсталация/инсталации за предварително третиране; идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

3. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови анализи и изследвания;

4. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки;

5. Строително-монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимата съпътстваща инфраструктура (напр. за електроснабдяване, път за достъп до площадката, за водоснабдяване, канализация) за експлоатация на съответната инсталация, която обслужва само изгражданите обекти;

6. Строително-монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително необходимата съпътстваща инфраструктура (напр. за електроснабдяване, път за достъп до площадката, за водоснабдяване, канализация) за експлоатация на съответната инсталация, която обслужва само изгражданите обекти;

7. Дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на строеж и други ограничени вещни права.

8. Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации;

9. Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на съдове (само на предназначени за многократно използване) за събиране на биоотпадъците при източника на образуване и на специализирани транспортни средства;

10. Организация и управление на проекта.

11. Експертни анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации, които са общи за проектното предложение.

12. Информация и комуникация.

Безвъзмездна финансова помощ по процедурата ще бъде предоставяна за проектни предложения, всяко от които задължително трябва да включва най-малко 1 бр. инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет между 2 000 и 20 000 т/год. включително, както и 1 бр. инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет до 80 000 т/год.

Допустими за финансиране са само следните видове инсталации за компостиране:

- система за компостиране в редове без аерация, или

- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и принудителна аерация, или

- системи за компостиране в открити клетки с или без навес.

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция. Всяка една инсталация за предварително третиране, която е включена в проектното предложение, трябва да осигурява намаляване на количеството отпадък, което ще се депонира с поне 50 % спрямо количеството (теглото) на входящия поток на отпадъците.

Максималният срок за изпълнение на всеки проект, е 35 месеца, от които 30 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за закупуване/придобиване/отчуждаване на земя и съпътстващи разходи;
 • Разходи за закупуване/придобиване/отчуждаване на застроен недвижим имот и съпътстващи разходи;
 • Разходи за осигуряване на сервитутни права и ограничени вещни права, в т.ч. право на строеж, надстрояване или право на преминаване;
 • Разходи за СМР;
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за такси;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за
 • публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Проект, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, ОПОС , отпадъци, компост, компостиране, инвестиции