Институт за управление на програми и проекти ЕООД (ИУПП)
е консултантска организация, предлагаща професионални консултантски услуги в сферата на:

разработване и управление на проекти;
разработване, актуализиране и оценяване на стратегически и планови документи;
маркетингови стратегии и бизнес планове;
концесионни и функционални анализи;
разработване и внедряване на системи за управление;
обучение, квалификационни и преквалификационни услуги;
инвестиционно проектиране, строителен надзор и паспортизация;
концепции за пространствено развитие и планови задания.

Актуално


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”

Краен срок: 06.01.2016 г.

Наем зали

Краен срок: 31.12.2015 г.

Индивидуални консултации по верифициране на разработени проекти

Краен срок: 31.12.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Работна програма за период 2014-2015 г.

Краен срок: 31.12.2015 г.

Национален Доверителен Екофонд, Инвестиционна програма за климатa

Краен срок: 31.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “Ускоряване на възприемането на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваните производствени и преработвателни технологии от малките и средни предприятия (МСП)” чрез „Инструмент за МСП” - NMP -25-2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, „Увеличаване потенциала на малките предприятия за еко - иновации и устойчиви доставки на суровини“ чрез „Инструмент за МСП” - SC5 -20- 2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “Клинично валидиране на биомаркери и / или диагностичните медицински изделия” чрез „Инструмент за МСП”- PHC-12-2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “Клинично валидиране на биомаркери и / или диагностичните медицински изделия” чрез „Инструмент за МСП”- PHC-12-2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “Иновативни мобилни приложения за електронно управление на малки и средни предприятия” чрез „Инструмент за МСП”- INSO-9-2015

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “Схема: Отворена подривна технология/иновация” чрез „Инструмент за МСП” - ICT-37-2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, „Инструмент за малки и средни предприятия (МСП)” – фаза 1 - H2020-SMEINST-1-2015

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, „Инструмент за малки и средни предприятия (МСП) – фаза 2 - H2020-SMEINST-2-2015

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “Ефективно използване и екологично, иновативно производство и преработка на храните” чрез „Инструмент за МСП” - SFS-08-2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, „Малки бизнес иновационни изследвания за транспорта“ чрез „Инструмент за МСП” - IT -1-2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, „МСП повишаване на биотехнологиите - базирани промишлени процеси тласкащи конкурентноспособността и устойчивостта“ чрез „Инструмент за МСП” - BIOTEC – 5b - 2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “МСП бизнес иновационни модели” чрез „Инструмент за МСП” - INSO-10-2015

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, “Космос ” чрез „Инструмент за МСП” - Space -SME - 2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, „Стимулиране на иновационния потенциал на малките и средни предприятия за нисковъглеродна енергийна система“ чрез „Инструмент за МСП” - SIE -01- 2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

ХОРИЗОНТ 2020, „Стимулиране на иновационния потенциал на малките и средни предприятия за нисковъглеродна енергийна система“ чрез „Инструмент за МСП” - SIE -01- 2015-1

Краен срок: 16.12.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, EAC/S29/2014 Подкрепа за достъп до пазарите

Краен срок: 22.11.2015 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, Подобряване на производствения капацитет в МСП

Краен срок: 09.11.2015 г.

Програма „Еразъм +“ 2014-2020

Краен срок: 01.10.2015 г.

Програма LIFE 2014-2020, Подпрограмата за околната среда, Подпрограмата за действия по климата

Краен срок: 30.09.2015 г.

Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетни оси 1, 2 и 3.

Краен срок: 30.09.2015 г.

Програма Eurostars 2

Краен срок: 17.09.2015 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет №1 и Инвестиционен приоритет №3, BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Краен срок: 14.09.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Проекти на клъстери за нови индустриални връзки” - H2020-INNOSUP-2015-1 (30.04;09.09.2015)

Краен срок: 09.09.2015 г.

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST), Изпълнителна агенция - Европейската научна фондация (ESF)

Краен срок: 08.09.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 2: “Мрежи от побратимени градове”

Краен срок: 01.09.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 1: “Побратимяване на градове”

Краен срок: 01.09.2015 г.

Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020“

Краен срок: 31.07.2015 г.

Курс "Управление на времето"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Работа в екип и мотивация"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Комуникативни умения"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Управление на човешките ресурси"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Лидерство, иновации и промяна"

Краен срок: 31.03.2015 г.