Институт за управление на програми и проекти ЕООД (ИУПП)
е консултантска организация, предлагаща професионални консултантски услуги в сферата на:

разработване и управление на проекти;
разработване, актуализиране и оценяване на стратегически и планови документи;
маркетингови стратегии и бизнес планове;
концесионни и функционални анализи;
разработване и внедряване на системи за управление;
обучение, квалификационни и преквалификационни услуги;
инвестиционно проектиране, строителен надзор и паспортизация;
концепции за пространствено развитие и планови задания.

Актуално


ОПОС 2014-2020, Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени

Краен срок: 01.08.2016 г.

ОПРР, BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Краен срок: 31.05.2016 г.

ОПНОИР, Приоритетнa ос 3, BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства ..."

Краен срок: 29.04.2016 г.

ТГС БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ – Първа покана, Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА , Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ; Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Краен срок: 25.01.2016 г.

ТГС БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ – Първа покана, Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, Приоритетна ос 2. Младежи, Приоритетна ос 3. Околна среда

Краен срок: 18.01.2016 г.

ОПРЧР, Приоритетна ос 2, BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”

Краен срок: 06.01.2016 г.

Наем зали

Краен срок: 31.12.2015 г.

Индивидуални консултации по верифициране на разработени проекти

Краен срок: 31.12.2015 г.

НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД, Инвестиционна програма за климатa

Краен срок: 31.12.2015 г.

ОПНОИР, Приоритетнa ос 3, BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитания и подготовка на деца в неравностойно положение."

Краен срок: 30.11.2015 г.

ОПРЧР, Приоритетна ос 1, BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Краен срок: 19.11.2015 г.

OПИК 2014-2020, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, Подобряване на производствения капацитет в МСП

Краен срок: 09.11.2015 г.

Курс "Управление на времето"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Работа в екип и мотивация"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Комуникативни умения"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Управление на човешките ресурси"

Краен срок: 31.03.2015 г.

Курс "Лидерство, иновации и промяна"

Краен срок: 31.03.2015 г.