Институт за управление на програми и проекти ЕООД (ИУПП)
е консултантска организация, предлагаща професионални консултантски услуги в сферата на:

разработване и управление на проекти;
разработване, актуализиране и оценяване на стратегически и планови документи;
маркетингови стратегии и бизнес планове;
концесионни и функционални анализи;
разработване и внедряване на системи за управление;
обучение, квалификационни и преквалификационни услуги;
инвестиционно проектиране, строителен надзор и паспортизация;
концепции за пространствено развитие и планови задания.

Актуално


Наем зали

Краен срок: 31.12.2015 г.

Индивидуални консултации по верифициране на разработени проекти

Краен срок: 31.12.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Работна програма за период 2014-2015 г.

Краен срок: 31.12.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, EAC/S29/2014 Подкрепа за достъп до пазарите

Краен срок: 22.11.2015 г.

Програма „Еразъм +“ 2014-2020

Краен срок: 01.10.2015 г.

Програма LIFE 2014-2020, Подпрограмата за околната среда, Подпрограмата за действия по климата

Краен срок: 30.09.2015 г.

Програма Eurostars 2

Краен срок: 17.09.2015 г.

Покана „МСП Инструмент” – фаза 2 - H2020-SMEINST-2-2015, „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”,

Краен срок: 17.09.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Проекти на клъстери за нови индустриални връзки” - H2020-INNOSUP-2015-1 (30.04;09.09.2015)

Краен срок: 09.09.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, EAC/S21/2013: Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за „търговски представители“

Краен срок: 18.06.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения: EACEA 24/2014 Подкрепа за телевизионни програми на европейски аудио-визуални произведения

Краен срок: 28.05.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, EACΕΑ/27/2014: Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за „автоматично подпомагане на киното“

Краен срок: 30.04.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, EAC/S20/2013: Подкрепа за сътрудничество в мрежа на кина, прожектиращи европейски филми – Схема за „мрежи от кина“

Краен срок: 30.04.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, EACEA 17/2014: Подкрепа за разработване на единични проекти

Краен срок: 16.04.2015 г.

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST),

Краен срок: 24.03.2015 г.

Програма „Права, равенство и гражданство” 2014-2020 г., Подпрограма „ПРАВОСЪДИЕ“

Краен срок: 10.03.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 3: “Проекти на граждани/граждански организации”

Краен срок: 02.03.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 2: “Мрежи от побратимени градове”

Краен срок: 02.03.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 1: „Европейска памет за миналото”,

Краен срок: 02.03.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 1: “Побратимяване на градове”

Краен срок: 02.03.2015 г.

Програма „Иновации в зелена индустрия” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., Трета покана за проектни предложения

Краен срок: 26.02.2015 г.

Столична програма „Култура“

Краен срок: 06.02.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, EACEA 18/2014: Подкрепа за развитието на пакетното финансиране

Краен срок: 05.02.2015 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „КУЛТУРА“, EACEA 46/2014 Проекти за превод на литературни произведения

Краен срок: 04.02.2015 г.

Програма „Права, равенство и гражданство” 2014-2020 г., Покана за представяне на предложения: JUST/2014/RCIT/AG/CITI Подкрепа за национални и транснационални проекти, насочени към насърчаване на европейското гражданство

Краен срок: 04.02.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „МСП Инструмент” – фаза 1 - H2020-SMEINST-1-2015

Краен срок: 05.01.2015 г.

Tече записването за обучения по програма "Аз мога повече" за заети и безработни лица

Краен срок: 31.12.2014 г.