Институт за управление на програми и проекти
предлага услуги в областта на:

Подготовка, кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други донорски институции
Разработване на бизнес планове, маркетингови стратегии и инвестиционни проекти
Анализ, разработване, внедряване и адаптиране на системи за управление
Обучение и повишаване на квалификацията и преквалификация на човешките ресурси.

Щатният състав на ИУПП се състои от доказали се специалисти с високи професионални, управленски и координационни качества. Институтът разполага с регионални представителства във всички областни и общински центрове. По определени задачи се привличат реномирани специалисти и експерти от цялата страна с богат опит в консултирането, разработването и внедряването на конкретни системи, програми и проекти.

Актуално


Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Проекти на клъстери за нови индустриални връзки” - H2020-INNOSUP-2015-1 (30.04;09.09.2015)

Краен срок: 09.09.2015 г.

„Регионален фонд за градско развитие”, инициатива JESSICA

Краен срок: 30.06.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Повишаване на капацитета за иновации на МСП чрез предоставяне на по-добра подкрепа на иновациите” - H2020-INNOSUP-2015-3

Краен срок: 21.04.2015 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „МСП Инструмент” – фаза 1 - H2020-SMEINST-1-2014 (18.06; 24.09; 17.12.2014)

Краен срок: 17.12.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „МСП Инструмент” – фаза 2 - H2020-SMEINST-2-2014 (09.10;17.12.2014)

Краен срок: 17.12.2014 г.

Програма „Еразъм +“ 2014-2020, Покана за проектни предложения за 2014 г.

Краен срок: 01.10.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Мобилност за растеж” 2014-2015 - H2020-MG-2014_TwoStages

Краен срок: 28.08.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Цифрова сигурност: Киберсигурност, поверителност и доверие” H2020-DS-2014-1

Краен срок: 28.08.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г.,Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения:EAC/S20/2013: Подкрепа за сътрудничество в мрежа на кина, прожектиращи европейски филми – Схема за „мрежи от кина“

Краен срок: 31.07.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Интелигентни градове и общности” H2020-SCC-2014

Краен срок: 05.07.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения: EAC/S32/2013: Подкрепа за филмови фестивали

Краен срок: 04.07.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения: EAC/S22/2013: Подкрепа за транснационално разпространение на европейски филми – Схема за „селективно подпомагане на киното“

Краен срок: 02.07.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения:EAC/S20/2013: Подкрепа за сътрудничество в мрежа на кина, прожектиращи европейски филми – Схема за „мрежи от кина“

Краен срок: 27.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Син растеж: Отключване потенциала на моретата и океаните” - H2020-BG-2014-1

Краен срок: 26.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Основна тема: „Иновативна, устойчива и приобщаваща биоикономика” - H2020-ISIB-2014-1

Краен срок: 26.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Основна тема: „Устойчива продоволствена сигурност” - H2020-SFS-2014-1

Краен срок: 26.06.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения:EAC/S21/2013: Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за „търговски представители“

Краен срок: 18.06.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения: EAC/S24/2013: Подкрепа за телевизионни програми на европейски аудио-визуални произведения

Краен срок: 13.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Високи постижения в научната област”, Покана „БНТ (Бъдещи и нововъзникващи технологии)-Водещи инициативи - Преодоляване на големи интердисциплинарни научни и технологични предиз

Краен срок: 10.06.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения EAC/S26/2013: Подкрепа за достъп до пазарите (FPA)

Краен срок: 06.06.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения: EAC/S32/2013: Подкрепа за филмови фестивали

Краен срок: 06.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Навлизане на пазара” H2020-EE-2014-3-MarketUptake

Краен срок: 05.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Енергийна ефективност - Навлизане на пазара – Помощ за разработване на проекти" ” H2020-EE-2014-4-PDA

Краен срок: 05.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Научни изследвания и иновации за енергийна ефективност” H2020-EE-2014-2-RIA

Краен срок: 05.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Преодоляването на кризата: нови идеи, стратегии и структури на управление за Европа” 2014-2015 - H2020-EURO-SOCIETY-2014

Краен срок: 03.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Мислещи общества: Културно наследство и европейски идентичности- H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014

Краен срок: 03.06.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Младото поколение в иновативна, приобщаваща и устойчива Европа” - H2020-YOUNG-SOCIETY-2014

Краен срок: 03.06.2014 г.

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г., Подпрограма „МЕДИА“, Покана за представяне на предложения EAC/S23/2013: Подкрепа за обучения

Краен срок: 23.05.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Високи постижения в научната област”, Покана „Предложения за обединяващи субсидии на Европейски съвет за научни изследвания (ЕСНИ)” - ERC-2014-CoG

Краен срок: 20.05.2014 г.

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансов механизъм на ЕИП, Фонд за двустранни взаимоотношения

Краен срок: 19.05.2014 г.

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансов механизъм на ЕИП, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“

Краен срок: 19.05.2014 г.

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансов механизъм на ЕИП, Мярка 2 Документиране на културната история

Краен срок: 19.05.2014 г.

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансов механизъм на ЕИП, Мярка 3 Достъпност на културното наследство за обществеността

Краен срок: 19.05.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Покана за конкурентна нисковъглеродна енергия”; H2020-LCE-2014-3

Краен срок: 07.05.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Нанотехнологии, авангардни материали и продукция” – 2 фази - H2020-NMP-2014-two-stage

Краен срок: 06.05.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Нанотехнологии, авангардни материали и продукция” - H2020-NMP-PILOTS-2014

Краен срок: 06.05.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Нанотехнологии, авангардни материали и продукция” – КПД - H2020-NMP-CSA-2014

Краен срок: 06.05.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Справяне с обществените предизвикателства”, Покана: „Нови форми на иновации” – H2020-INSO-2014

Краен срок: 29.04.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Информационни и комуникационни технологии 2014” - H2020-ICT-2014-1

Краен срок: 23.04.2014 г.

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансов механизъм на ЕИП, Малка Грантова Схема: Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура

Краен срок: 17.04.2014 г.

ПРОГРАМА ЕВРОПА 2014, Приоритетна област 1: Подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столица

Краен срок: 17.04.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Засилване на инвестиционна готовност на МСП и малки MIDCAPS” - H2020-BIR-2014

Краен срок: 15.04.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „Изграждане на капацитет в областта на технологичен трансфер” - H2020-CBTT-2014

Краен срок: 15.04.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Високи постижения в научната област”, Покана „БНТ (Бъдещи и нововъзникващи технологии)-Водещи инициативи - Преодоляване на големи интердисциплинарни научни и технологични предиз

Краен срок: 10.04.2014 г.

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Приоритет „Водещи позиции в промишлеността”, Покана „ЕС-Япония - Изследвания и сътрудничество за развитие в НЕТ фючърси” - H2020-EUJ-2014

Краен срок: 10.04.2014 г.

Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и Правилника за прилагане на ЗИХУ, Проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти”

Краен срок: 10.04.2014 г.

Tече записването за обучения по програма "Аз мога повече" за заети и безработни лица

Краен срок: 31.01.2013 г.

Наем зали

Краен срок: 31.12.2012 г.

Индивидуални консултации по верифициране на разработени проекти

Краен срок: 31.12.2012 г.