• Институт за управление на програми и проекти

Финансиране - Институт за управление на програми и проекти

INTERREG V-A Гърция-България, Втора покана за представяне на предложения, Краен срок: 22.04.2016 г.

ПРОГРАМА:

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

 ПОКАНА:

pdfВтора покана за представяне на предложения - 2016 г.

Важно: Настоящата покана за представяне на предложения се отнася само за Приоритетни оси 2 и 4.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на развитието и конкурентоспособността (Гърция)

НАЦИОНАЛЕН ПАРТНИРАЩ ОРГАН:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България)

КРАЕН СРОК:

22 април 2016 г., 16:30 часа

Бизнесът и ОПИК през 2017 г.

Публикуван е проект на Индикативната годишна работна програма за една от най-привлекателните за бизнеса оперативни програми, финансирани от ЕС - ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Това, което привлича вниманието и за което ще се финансират проекти безвъзмездно е:

1. “Разработване на продуктови и производствени иновации” с индикативен срок за обявяване: Януари – Април 2017

Процедурата е отложена от ИГРП от 2016 г.

Ще се финансират:
Дейности за разработване на иновации в тематичните области на ИСИС („Информатика и информационни и комуникационни технологии“,„Мехатроника и чисти технологии“.,. „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“) в т.ч.:
-приложни научни изследвания в предприятието; тествания, изпитвания, измервания.
-проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
-създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

Максимален % на съ-финансиране от ЕС: 25 - 90%
Размер на БФП за проект (в лв.): 50 000 лв. - 1 000 000 лв.

Видове разходи допустими за финансиране:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за услуги
 • Оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.)

2. “Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” с индикативен срок за обявяване: Април – Юни 2017

Ще се финансират :

 • Дейности за реализирането на предприемачески идеи; 
 • Дейности за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски
  и регионални предизвикателства.

Максимален % на съ-финансиране: 90%

Размер на БФП за проект (в лв.): 50 000 лв. - 391 166 лв. лв.

Видове разходи допустими за финансиране:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за услуги
 • Оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.)


3. “Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” с индикативен срок за обявяване: Юни – Август 2017

Ще се финансират:

Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории

Максимален % на съ-финансиране: 25 - 90%

Размер на БФП за проект (в лв.): 100 000 лв. лв. - 2 000 000 лв.

Видове разходи допустими за финансиране:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за СМР

4. “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”  с индикативен срок за обявяване: Септември – Декември 2017

Ще се финансират:

 • Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали
 • Информираност и публичност

Максимален % на съ-финансиране: 35 - 75%

Размер на БФП за проект (в лв.): 300 000 лв.. - 3 000 000 лв.

Видове разходи допустими за финансиране:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за услуги
 • Разходи за материали и консумативи
 • Разходи за организация и управление

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 11.05.2018 г.

ПРОГРАМА:

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

ПОКАНА:

pdfВтора покана по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

 • Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА  

- Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;

- Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.  

 • Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ  

- Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;

- Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;

- Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.  

 • Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

- Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.  

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК:

11.05.2018, 17:00 ч., бълг. време

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

 • За България (административно ниво NUTS III) - областите Кюстендил и Благоевград;
 • За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) - Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

* Програмата ще финансира дейности, извършвани извън допустимия трансграничен район в рамките на 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво проект, ако се гарантира, че те са в полза на територията на програмата и условията на член 44 (2) от изпълнение на Комисията Регламент (ЕС) № 447/2014 на 2-ри Май, 2014, са изпълнени.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

 • Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
 • Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Македония
 • Да са организации с нестопанска цел;
 • Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

*Регионалните структури/клонове на централни организации, различни от местни / регионални / национални органи, са недопустими кандидати по настоящата покана за представяне на предложения.

За българските кандидати, това означава, че макар и регионална структура / клон може да има свой собствен регистрационен код (като продължение на регистрационния код на централното си тяло), тя все още не е отделно юридическо лице и следователно само централната структура може да бъде партньор по проекта.

*Изключение от това правило е допустимостта на български или македонски национални / регионални публични органи, чиито район на компетентност, установен с нормативни актове, се простира на избираемата зона на програмата.

* В съответствие с член 44 (2) от Регламента за изпълнение (ЕС) № 447/2014 от 2 май 2014 г. и раздел 5, точка 5.4 от документа за програма, програмата ще финансира дейности, намиращи се извън допустимия трансграничен район до 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво програма.

Дейностите извън трансграничната област трябва да бъдат свързани с участие / организиране на събития, семинари, бизнес пътувания, кампания за популяризиране и т.н. и трябва да бъдат бюджетирани в BL3 и BL4 от бюджета на съответния партньор.

В съответствие с гореизложеното и в съответствие с разпоредбите на програмата е възможно до 20% от бюджета на съответния бенефициент да бъдат изразходвани за дейностите, осъществявани извън избираемата област по програмата. Бенефициентът трябва да даде подробна обосновка, доказваща, че тези дейности са необходими за постигане на конкретната цел на проекта. Дейностите и свързаните с това разходи трябва да бъдат посочени във формуляра за кандидатстване. Ограничението от 20%, също трябва да бъде спазено и по отношение на изпълнението на проекта - разходване, докладване и проверка. При изчисляването на размера на разходите за дейностите, които ще бъдат реализирани извън избираемата област по програмата, канидатите трябва да имате предвид, че:

 • Мястото на възникването на разходите за услуги е мястото на изпълнение на въпросната услуга;
 • Мястото на възникването на разходите за срещи, конференции, семинари, обучения и т.н. е мястото, където събитието ще се проведе.

Списък с примерни допустими кандидати по специфичните цели на програмата:

За Приоритетна ос 1 Околна среда:

Вид бенефициент Инвестиционни мерки Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с извънредни ситуации и природата / опазване на околната среда) Да Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Не Да
Научни, образователни и обучителни институции Да Да
Социални институции Да Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Не Да

За Приоритетна ос 2 Туризъм:

Вид бенефициент Инвестиционни мерки Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с развитие на туризма) Да Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Не Да
Граждански/ неправителствени организации Не Да
Регионални туристически асоциации / НПО в областта на туризма Не Да
Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстерите и други Не Да
Научни, образователни и обучителни институции Да Да
Културни институти (музеи, библиотеки, Художествена галерия, читалищни и други) Да Да
Еврорегионите Не Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Не Да

За Приоритетна ос 3 Конкурентоспособност:

Вид бенефициент Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително регионални администрация на агенция за заетостта; структури занимаващи се с икономическо развитие и други) Да
Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстерите и други Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Да
Научни, образователни и обучителни институции/ центрове Да
Еврорегионите Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Да

*Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на България или Македония най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана за представяне на предложения. Условието за регистрация най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване не се прилага за останалата част от партньорите по проекта.

*Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка страна на граничния регион. Проекти, които не отговарят на това изискване няма да бъдат допустими.

Всички партньори са пряко отговорни за изпълнението на проекта и не могат да действат като посредници.

*Максималният брой партньори в проекта не трябва да надвишава 5 (пет), включително Водещия партньор.

По настоящата покана за представяне на предложения една институция / организация може да представи максимум един проект като Водещ партньор. В случай, че дадена институция / организация подаде повече от едно проектно предложение като Водещ партньор, всички тези предложения (представени като Водещ партньор) ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

*По настоящата покана за представяне на предложения организация може да участва в не повече от 2 (две) проектни предложения като партньор (т.е. ако една организация / институция е представила предложение като Водещ партньор, една и съща организация може да бъде партньор по проект в не повече от 1 (един) друг проекти; организация, която не е представила проект като Водещ партньор, може да участва като Партньор по проекта, в не повече от 2 (два) проекта). В случай, че дадена организация участва в повече от 2 (две) проектни предложения, всички подадени предложения ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

 ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

 • Меки проекти - проекти, които нямат никакво строителство или при които то не представлява повече от половината от общия им допустим бюджет за закупуване на оборудване, а по-скоро включва проучвания, стратегии, семинари, обмен на ноу-хау и т.н.
 • Инвестиционни проекти - проекти, които имат включено (строителство, реконструкция, рехабилитация, обновяването и т.н.) и / или закупуване на компоненти от оборудване, формиращи най-малко 50% от общата сума на допустимите разходи на целия проект.

Едно предложение за проект трябва да обхваща само една Специфична цел по съответната приоритетна ос.

Комбинация от дейности от различни специфични цели е забранена и ще доведе до директно елиминиране.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет на втората Покана за набиране на проектни предложения е 6 917 631 евро. 

Приоритет Специфична цел Вид проект Бюджет на безвъзмездната помощ/ задължителен (в €)

Продължителност на проекта

(мин.-макс. в месеци)

Приоритетна ос 1. Околна среда

1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 100 000- 400 000 12-24
1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 100 000- 400 000 12-24
Приоритетна ос 2. Туризъм 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство Инвестиционен 100 000-500 000 12-24
2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона; Мек 50 000-120 000 8-15
2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм Мек 50 000-120 000 8-15
Приоритетна ос 3 Конкурентоспособност 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона Мек 50 000-120 000 8-15

ОПИСАНИЕ:

Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 - ОКОЛНА СРЕДА

Специфична цел 1.1 Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Екологични дребномащабни инвестиции:

 • съвместни екологични инициативи и инвестиции в малка инфраструктура, съоръжения и технологии за въздуха, водите и почвата от замърсяване контрол / мониторинг и рехабилитация на реките, замърсени земи, кафяви полета, и т.н .;
 • дребномащабни инвестиции в рециклирането, за събиране на отпадъци, разделно изхвърляне на отпадъци, рекултивация на нерегламентираните сметища и повишаване на обществената хигиена;
 • дребномащабни инвестиции за подобряване на управлението на Натура 2000 и защитените природни обекти;
 • дребномащабни инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност в публичната инфраструктура;
 • съвместни инициативи по отношение на опазването и възстановяването на екосистемите и застрашените / защитените видове;
 • съвместни координирани действия за възстановяване на естествените процеси и характеристики на речните местообитания;
 • контрол на замърсяването на въздуха / дейности по мониторинг, като чисти вътрешни горивни инсталации, технологии за намаляване на горивата превключване;

За меки мерки:

Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит, ноу-хау и изграждане на капацитет:

 • съвместни инициативи, мрежи и партньорства за насърчаване на опазването на природата, енергийната ефективност и устойчивото използване на природните ресурси сред местното население, включително младите хора, маргинализираните общности и други уязвими групи;
 • съвместни подходи, проучвания, планове, общи бази данни, насочени към опазване на ландшафта и биологичното разнообразие;
 • разработване и прилагане на планове за управление на защитените територии, на съществуващите и потенциалните места от Натура 2000;
 • сътрудничество, обмен на опит и знания между институциите в областта на опазването на природата и предотвратяването на замърсяването;
 • сътрудничество между публичните органи и неправителствени организации в областта на безопасна и устойчива нисковъглеродна икономика не територията на граничния регион;
 • инициативи за повишаване на осведомеността и обучение на всички нива (отделни лица, организации, бизнеса, публичната администрация, училища) по въпроси, свързани с околната среда и опазването на природата, намаляване и рециклиране на отпадъците и др .;
 • разяснителни инициативи, свързани с възможностите за мейнстрийм качество на въздуха в земеделието (например в животновъдството, обработката на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство).

Специфична 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Системи за ранно предупреждение, оборудване и активи, дребномащабни инвестиции:

 • дребномащабни инвестиции за укрепване на речните корита, реконструкция или изграждане на диги, за предотвратяване на свлачища, изграждане на хидротехнически съоръжения (Баражни стени) за предотвратяване на наводнения и др .;
 • дребномащабни инвестиции за превенция и противодействие на природни и екологични опасности и последиците от изменението на климата, като например риска:
 • доставка на специализирано противопожарно оборудване,
 • доставка на специализирано оборудване за контрол на наводненията и за интервенции по търсене и спасяване,
 • Подкрепа за дребномащабни интервенции / инвестиции като възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; отбранителни съоръжения при наводнение (диги, канали и т.н.); отстраняване на речните наноси; залесяване на непостоянен или уязвими земя; резници за извънредни ситуации; и т.н.

Подходът за природно управление на риска при наводнения (зелена инфраструктура) ще се предпочита пред „сиви“ инфраструктурни проекти (например канали, диги) за превенция и защита от наводнения, тъй като е по-добър вариант за околната среда (или като допълваща инфраструктура, която да сведе до минимум сивата инфраструктура и нейното въздействие).

В допълнение, природно-базираните решения ще допринесат за възстановяване на естествените процеси и характеристики на речните местообитания в определени места от Натура 2000 и потенциални Натура 2000 места. В тази връзка следва да се предвидят и координационни действия между двете страни.

За меки мерки:

Съвместни инициативи, стратегии, повишаване на осведомеността, обмен на опит:

 • съвместни подходи за насърчаване на информираността превенция на риска, адаптиране и смекчаване на последиците (например картиране на рискови петна, методи за оценка и оценка на опасностите и рисковете, съвместни бази данни, съвместни планове и методики, стратегии за оценка на съвместните рискови; ранно предупреждение и системи за управление на бедствия);
 • изготвяне на техническа документация, предпроектни проучвания и работни проекти за укрепване на речните корита, изграждане на диги за предотвратяване на свлачища или съвместни дейности за подобряване на сътрудничеството и капацитета за управление на бедствия;
 • съвместни инициативи, насочени към качеството и управление на водите;
 • обмен на опит и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции, обучения) за публичните органи и други заинтересовани целеви групи за управление на природни бедствия;
 • информационни кампании в областта на превенцията и управлението на риска за всички групи от населението (включително млади хора и маргинализирани групи), на отрицателните последици от изменението на климата и възможните мерки за намаляване;
 • провеждане на обща теоретично-тактически практики и полеви обучения за управление на извънредни ситуации за местното население (със специален фокус върху младите хора);
 • специфични действия в областта на образованието, обмен на информация, обучение на местното население и др.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - ТУРИЗЪМ

Специфична цел 2.1 Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Дребномащабни инвестиции, ИКТ и ГИС платформи, инфо-центрове, туристически транспортни схеми:

 • Възстановяване и поддържане на туристическите обекти с историческо и културно значение, включително съхранението и опазването на материално и нематериално естествено, историческо и културно наследство;
 • Подобряване на достъпността на природни, културни и исторически туристически сайтове, чрез рехабилитация на пътища за достъп, изграждане на нови и / или реконструкция или модернизация на съществуващи велосипедни маршрути и пешеходни алеи (включително придружаващия изработване на общ стандарт за пътните знаци и информационни табла, като както и Съвместен пътеводители и т.н.);
 • Изграждане на нови и / или рехабилитация и подобряване на туристическите атракции, инфо-центрове, павилиони за насочване на потенциалните посетители и т.н.
 • Реновация на комунални мрежи (ток, вода, канализация и т.н.), свързани с туристически обекти;
 • Разработване на съоръжения за достъп до или в туристическите обекти за хората с увреждания;

Специфична цел 2.2 Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона

Следните примерни дейности са допустими:

За меки мерки:

Съвместни проучвания, общ туристически продукт и услуги за развитие и популяризиране, обучение и консултации:

 • Разработване и прилагане на съвместни тематични маршрути и тематични туристически клъстери (които се основават на регионално уникално природно и културно наследство);
 • Разработване на нови / алтернативни / устойчиви туристически продукти и услуги;
 • Съвместни действия, инструменти и инициативи за насърчаване на трансгранични туристически продукти (например съвместно участие в туристически панаири, изложения и други промоционални събития, съвместни рекламни кампании и т.н.);
 • Съвместно разработване и прилагане на планове за развитие на туристическите дейности, нови туристически дестинации и опит;
 • Съвместни инициативи за подобряване на качеството на услугите в областта на туризма (обмяна на опит и добри практики, обучения, учебни пътувания и т.н.);
 • Подкрепа за стартиране на инициативи за използване на местни активи за създаване на нови туристически продукти и услуги (в т.ч. за жените и маргинализираните групи.);
 • Развитие на трансгранични транспортни схеми към туристическите обекти.

Специфична 2.3 Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм

Следните примерни дейности са допустими:

За меки мерки:

Съвместни промоционални събития, повишаване на осведомеността и изграждане на мрежи:

 • Създаване / развиване / укрепване на съвместни мрежи за обмен на добри практики в устойчивото управление на туризма;
 • Разработване / изпълнение на съвместни политики, стратегии, обучение и изграждане на капацитет събития за валоризация на културното и природното наследство чрез нейното възстановяване и популяризиране на устойчиви икономически цели;
 • Организиране на съвместни културни прояви за популяризиране на регионалната културната идентичност в областта на музиката, театъра, изкуството и др;
 • ъздаване на мрежи за решаване на младежки инициативи в граничната зона, вкл. участието на децата и младите хора в инициативи в областта на културния, социалния, науката и физически дейности (музика, философия, спорт, регионално изследване);
 • Кампании за повишаване на осведомеността на всички нива (отделни лица, организации, бизнес, публична администрация, училища, университети) по въпроси, свързани с устойчивото използване и популяризиране на регионалното нематериално културно и природно наследство.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Специфична цел 3.1 Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона

Само меки мерки са допустими по тази приоритетна ос:

Действия за повишаване на конкурентоспособността на фирмите:

 • Подкрепа за съвместно пускане и инициативи за самостоятелна заетост (особено за младите хора, жените);
 • Подкрепа (създаване на) на социалните предприятия и социалното предприемачество;
 • Съвместни подходи и промоция, разработване и внедряване на иновации в предприятията;
 • Обмен на опит в иновативни инструменти и продукти и съвместни действия за стимулиране на растежа на иновативни / по-висока добавена стойност индустрии (например био-земеделие, екологични технологии, информационни и комуникационни технологии, енергоспестяване, фармацевтика, електроника и т.н.);

Действия за засилване на сътрудничеството между бизнеса:

 • Подкрепа за развитието на трансгранични бизнес клъстери;
 • Популяризиране и прилагане на обучение съвместно развитие на бизнеса, сътрудничество, обмен на опит и изграждане на капацитет схеми;
 • Съвместни инициативи за насърчаване на износа; организиране и участие на трансгранични изложения, панаири и търговски мисии; съвместно участие в панаири в трети страни;
 • Обмен на опит и добри практики за насърчаване на икономическото развитие на региона за насърчаване на инвестициите;
 • Сътрудничество между бизнес, научни изследвания и развитие и образователни / обучителни институции в областта на трансфера на технологии, иновативни подходи / инструменти и насърчаване на икономика, основана на знанието;
 • Създаване на мрежи за повишаване на потенциала за заетост на младите хора, жените и уязвимите / маргинализираните групи

Всички инвестиционни дейности трябва да се провеждат на общинска или държавна собственост. Имотът трябва да бъде:

 • необременен със задължения;
 • не е обект на съдебен спор за имота;
 • не е предмет на искове съгласно съответното национално законодателство.

Всички предвиждани строителни дейности трябва да бъдат подкрепени с одобрен / сертифициран работен проект (ако е приложимо според съответното законодателство на страната (България или Бивша югославска република Македония), където ще се осъществяват дейностите по извършване на строителни работи. В случай че строителни и монтажни работи, за които съответното законодателство не изисква одобрение на работен проект, кандидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за одобрение на проект.

Всички инвестиционни предложения трябва да имат положителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), ако за подобни дейности се изисква ОВОС според националното законодателство.

Когато съответното законодателство не изисква положителна оценка за въздействието върху околната среда, канидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за оценка на въздействието върху околната среда.

В случай на дребномащабни инвестиционни проекти в контекста на ВЕИ и управление на реките, спазването на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за наводненията е необходимо (ако е приложимо) и Оценка за съвместимост в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията, трябва да са надлежно извършени колкото по-рано е възможно.

В случай на проекти, които целят да променят хидроморфологичните характеристики на водното тяло, предизвикващи влошаване на състоянието, подходящ анализ, както се изисква от чл. 4.7 от РДО се извършва възможно най-рано в процеса на планиране (ако е приложимо).

В случай на инвестиционни проекти, свързани с интервенции за наводнения и противопожарна защита всички подходящи оценки на околната среда в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията се изисква да се извършат възможно най-рано (ако е приложимо).

В случай на инфраструктурни проекти се изисква оценка на риска (уязвимост за рискове от бедствия, включително дългосрочните очакваните ефекти от изменението на климата) (ако е приложимо).

В случай на проекти, свързани със замърсяването на въздуха, техните цели следва да са в съответствие с целите на Clean Air Package от 18 декември 2013 година.

Всички цени относно инвестиционните дейности трябва да бъдат в евро.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Приоритетно ще се финансират проекти, които допринасят за постигане на неизпълнените до момента индикатори, които са представени в приложения файл.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 23.04.2018 г.

ПРОГРАМА:

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

ПОКАНА:

pdfВтора покана по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:

Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;

Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;

Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:

Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;

Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

Приоритетна ос 3. Околна среда:

Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;

Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК:

23.04.2018, 17:00 ч., бълг. време

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 11.04.2018 г.

ПРОГРАМА: ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 

pdfВтора покана 

ПРИОРИТЕТ:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:

o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК: 11.04.2018, 17:00 ч., бълг. време,

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

• За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

• За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

• Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;

• Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Турция

• Да са организации с нестопанска цел;

• Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

Общата сума на Втората покана за набиране на проектни предложения е 15 650 351,00 евро.

Подробно описание на допустимите дейности по настоящата покана за представяни по-долу.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Дейностите с потенциален икономически характер, ще бъдат анализирани внимателно във връзка с правилата за държавна помощ, когато бенефициентите действат като икономически оператори. За улеснение, тези дейности са маркирани в жълто:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:
o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
Системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, оборудване / дълготрайни активи, дребномащабни интервенции:
• Инвестиции в доставки на оборудване / дълготрайни активи, свързани с устойчивостта на бедствия, ИКТ решения за предупреждаване за огън, пожар и след противопожарните дейности; доставка на специализирано противопожарно оборудване и за интервенции по търсене и спасяване; доставка на система за наблюдение на въздуха и повърхността и за предаване на данни в реално време;
• Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции: възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; изграждане на съоръжения за борба с наводненията (диги, канали и т.н.); залесяване на непостоянна уязвима земя; просеки за извънредни ситуации; доставка на специализирано оборудване / дълготрайни активи за предотвратяване на наводнения и други.
Съвместни инициативи, стратегии, обучения, услуги, повишаване на осведомеността кампании, обмен на опит и ноу-хау, други дейности за изграждане на капацитет:
• Разработване на стратегии за оценка на съвместни рискови / общи насоки за превенция на риска и управление на природни и причинени от човека бедствия (за защита и предотвратяване на бедствия политики и механизми, предотвратяване и гасене на пожари за управление, предотвратяване на наводнения и други);
• Създаване на устройствени планове през границите (включващи специфично използване на земята в рамките на речните басейни);
• Координация дейности в рамките на районите на речните басейни в подкрепа на превенцията на наводненията и мерки за намаляване на риска;
• Информационни кампании и обмена на информация в областта на ефективното предотвратяване на риска и управление;
• Изграждане на аналитичен и капацитет за вземане на решения за дейности, насочени към съответните институции (например оценки на потребностите, стратегии за оценка на риска, казуси анализи и симулационни дейности и т.н.);
• Провеждане на съвместни теоретично-тактически учения и полеви обучения за аварийна подготвеност и управление на ситуации;
• Обучение в използването на ИКТ, включително въвеждането на нови методи;
• Обмен на опит, ноу-хау и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции и други);
• Засилване на сътрудничеството в областта на управлението на водите и по-специално относно предотвратяването на наводнения;
• Дейности за изграждане на капацитет за устойчивост при бедствия, като например съвместни обучения, семинари, разяснителни кампании и други, насочени към участниците на обществената услуга, младежи, доброволци и други групи в съответната населението;
• Съвместни действия в областта на образованието, обмен на информация, тренировки и обучение за местното население.

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

Екологосъобразни дребномащабни инвестиции:
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за подобряване на достъпността на / към природата и защитени обекти (например пешеходни алеи, велосипедни маршрути, малки пътни участъци, които водят до защитени зони и т.н.);
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб: зелена инфраструктура за крайбрежен инженеринг, зелени площи, зелени покриви и стени, с чист въздух, съоръжения за наблюдение на птици;
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за възстановяване на местообитания за биологичното разнообразие и подобряване на доставката на екосистемни услуги;
• Доставка на оборудване за защита / запазване / мониторинг на екосистемите и за контрол на замърсяването на реките / морета;
• Възстановителни дейности, насочени към постигането на благоприятен консервационен статус на видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони на установените в района на ТГС;
• Дребномащабни инвестиции в рециклирането на отпадъците, за събиране на отпадъци, разделно събиране на отпадъците, премахване на нерегламентирани сметища и т.н.

Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит и ноу-хау, обучения и изграждане на капацитет:
• Разработване и реализиране на съвместни планове за управление / координиране на консервационни дейности за защитените територии, основани на иновативни концепции;
• Съвместни инициативи, насочени към ефективното управление на защитени територии, включително морските защитени територии;
• Съвместни инициативи, насочени към опазване на природата в Черно море и крайбрежните зони, включително съвместни проучвания за наблюдение и идентифициране на съвместни морски защитени зони;
• Пространствено планиране на територията през границите (особено свързани с териториалното планиране на морското пространство и защитените територии), за да се хармонизира използването на морските ресурси и да се приведат в съответствие с общите цели за опазване на природата на Черноморската стратегия;
• Съвместни инициативи, насочени към качеството на водата и управление: инициативи за изграждане на капацитет, обучения, оценка и наблюдение, обмен на опит и ноу-хау свързани с околната среда, въпроси относно опазване и подобряване на качеството на природните ресурси (въздух, почва, вода); опазване и възстановяване на екосистемите, застрашени / защитени растителни и животински видове; други свързани с това въпроси;
• Инициативи за повишаване на информираността, свързани с подобряването на въздуха; селското стопанство (например в животновъдството, обработка на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство);
• Създаване на мрежи за знания за иновации в областта на устойчивото използване на общи природни ресурси;
• Разработване и реализиране на съвместни информационни кампании в областта на въпросите за защита на околната среда и природата;
• Действия за повишаване на трансфера на знания през границите с цел постигане на визията за нисковъглеродна икономика и по-високо ниво на защита и управление на околната среда;
• Природни базирани решения и съгласувани действия между двете страни, допринасящи за възстановяването на естествените процеси и характеристики на речните хабитати в определени зони от Натура 2000.
• Инициативи за сътрудничество в областта на намаляване на отпадъците в морските води: оценка и наблюдение, отстраняване (например почистване на плаж или риболов, за постилане), повишаване на осведомеността, предоставянето на разположение за адекватни пристанищни приемни съоръжения и др .;
• Съвместни инициативи, насочени към устойчивото използване на възобновяеми енергийни източници, интегриране на електроенергията от възобновяеми източници в контекста на взаимовръзките между България и Турция;
• Разработване и реализиране на съвместни кампании за повишаване на осведомеността на еко етикетиране на местни продукти;
• Инициативи за сътрудничество между местните власти, неправителствени организации и институции, свързани с образователните и обучителни институции, университети и научни институти в областта на нисковъглеродна икономика.  
• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

Дребномащабни инвестиции и ИКТ съоръжения:
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на достъпността до природното и културно-историческото наследство и туристическите обекти, включително: рехабилитация на пътища за достъп, веломаршрути, пешеходни алеи;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) за природни обекти;
• Малки гранични туристически прелези и свързаните с тях съоръжения;
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на условията на природни, културни и исторически туристически обекти, включително: реставрация, поддръжка, консервация, опазване, както и осигуряване на достъп до туристическите обекти за хората с увреждания;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) на културно-исторически обекти за туризъм;
• Създаване / развитие / ъпгрейд на ИКТ туристически съоръжения, включително инфо-центрове и / или сергии, които да ориентират потенциалните посетители;

ИКТ и ГИС платформи, туристически транспортни схеми:
• Разработване на съвместни ГИС платформи;
• Разработване на съвместни платформи за онлайн резервации, плащане и др .;
• Развитие на туристическите транспортни схеми и свързаните с тях дейности в черноморските зони.

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

Стратегии за устойчив туризъм / планове за действие, маркетинг и промоционални инициативи и инструменти, обучение и консултации:
• Разработване и прилагане на стратегии / планове за действие за устойчив туризъм на общи туристически дестинации, базирани на иновативни концепции услуги по отношение на физическо, историческо и културно наследство на трансграничния регион;
• Маркетинг и реклама, организиране и участие на общи туристически дестинации, панаири и свързаните с тях публични дейности (т.е. изложения, конференции, семинари, кръгли маси, презентации, обмен на добри практики) и др .;
• Създаване на многоезични онлайн туристически платформи и визуализация на местна марка / сек (3D визуализация, мобилни приложения, социални мрежи, съобразени с интернет платформи) и други иновативни инструменти;
• Обучение и консултантска подкрепа за туристическите организации да подобрят своите продукти, услуги, изпълнение и умения за персонала;
• Развитие и насърчаване на алтернативни форми на туризъм, напр "Гурме", "Еко", "SPA", "селски" и др .;
• Създаване на мрежи от знания за туристически иновации в граничната зона.

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Съвместни мрежи и повишаване на осведомеността събития:
• Организиране на научни форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - фестивали, изложби, представления и други;
• Разяснителни кампании и инициативи за местно развитие на ценностите на трансграничното културно, природно и историческо наследство за свързаните с целеви групи.
• Организиране на научни/мрежови форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - обучения, обмен на най-добри практики, изследвания относно правната рамка в областта на туризма, он-лайн форуми, конференции, семинари, кръгли маси, презентации;
• Съвместни инициативи за насърчаване на алтернативни форми на туризъм, свързани с отпадъците в морските води, редукция (например почистване на плаж или риболов, за постилане), както и повишаване на осведомеността.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ОПДУ, Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, Индикативен срок: 10.2017 г. - 12.2020 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПовишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Администрация на Министерския съвет

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

октомври 2017 г. – декември 2020 г.

Процедура с няколко крайни срока за кандидатстване.

ОПИК, Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, Краен срок: 12.10.2016 г.

 ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

ПРОЦЕДУРА:

pdfЕнергийна ефективност за малките и средни предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Mинистерство на икономиката

 СРОК:

12.10.2016 г., 19.00 ч.

ОПИК, Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, Краен срок: 19.05.2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

ПРОЦЕДУРА:
pdfПовишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

КРАЕН СРОК: 19.5.2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 97 791 500 лв./50 млн. евро

Минималният размер на БФП за един проект е 500 000 лв., а максималният – 2 500 000 лв.

Максималният размер на съфинансиране е :
По Елемент А
1) при избран режим „регионална инвестиционна помощ“:
- до 25% за дейности в Югозападен район за планиране (области София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград);
- до 50% за дейности в останалата част на страната.
2) при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
- до 45% за цялата страна
По Елемент Б ( режим „de minimis”):
- до 50% за цялата страна

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
- Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
- Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
- Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:
• B „Добивна промишленост“,
• C „Преработваща промишленост“,
• D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ ,
• E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
• F „Строителство“
ВАЖНО: Кандидатите по настоящата процедура могат да заявят за подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на допълнителната си икономическа дейност.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:
1) За да са допустими по настоящата процедура проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (съгласно Приложение Б към Условията за кандидатстване).
2) Трябва да включват задължително дейности по Елемент А.
ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

ПРИОРИТЕТ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕН НА ПРОЕКТИ, КОИТО:
• се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана ; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008 г.
• включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.
• ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000 .

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А
Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);
Инвестициите следва да са в съответствие с видовете разходи, допустими за финансиране по елемент А (съгласно посоченото в т. 14.2.) и могат да включват:
1. Придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
ВАЖНО: Специализираните транспортни средства са допустими само в случай, че са предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t (категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата).
2. Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.
ВАЖНО: Кандидатите следва да имат предвид, че дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ), не са допустими за финансиране по елемент А.

ВАЖНО: По Елемент А кандидатите следва да изберат ЕДИН от двата приложими режими на държавна помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности. Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на Елемент А е недопустимо.
1. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи
или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

ВАЖНО: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление , не могат да получат финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ".

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко пет години след изпълнението на инвестицията.

Елемент Б
1) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, както следва:
1.1 Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
1.2 Консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
2) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3) Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
ВАЖНО: Посоченият вид СМР не представляват енергийно-ефективна мярка и в тази връзка могат да бъдат включени за изпълнение само по Елемент Б. Кандидат може да предвиди такава дейност в проектното си предложение, при условие че в т.5.1.6. от енергийния одит е налице описание на СМР пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на актива/ите, препоръчани в съответната енергийно ефективна мярка.
4) Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
Допустимите инвестиции по т. 4 на елемент Б следва да съответстват на същите видове разходи като инвестициите по елемент А, а именно да са за:
• Придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.
5) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата) ;
6) Публичност и визуализация – до 3 000 лв.;
7) Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - до 6 500 лв. приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).

ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление.

В случай на дейност, свързана с изпълнение на мярка, отнасяща се до въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, същата следва да обхваща минимум 60% от енергопотреблението на обекта.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

ОПИК, Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, Краен срок: 04.04.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”

ПРОЦЕДУРА:          

pdfПодкрепа за внедряване на иновации в предприятията

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

 04.04.2016 г., 19:00 часа

ОПИК, Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия, Краен срок: 05.05.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

05.05.2016 г., 19:00 часа

ОПИК, Подобряване на производствения капацитет в МСП, Краен срок: 09.11.2015 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодобряване на производствения капацитет в МСП

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

 • 08 юли 2015 г. - ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
 • 08 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства;
 • 09 ноември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

ОПИК, Развитие на клъстери в България, Краен срок: 28.04.2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“

ПРОЦЕДУРА:

pdfРазвитие на клъстери в България

 УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Mинистерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

Крайният срок за подаване на:

 • документи за категоризиране пред ИАНМСП е 30.01.2017 г.;

 • подаване на проектни предложения пред УО е 17:30 ч. на 28.04.2017 г.

 СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Бюджет на процедурата: 39 116 600 лв./20 млн. евро

 Максималният размер на съфинансиране от ЕС е между 35-80%.

За Компонент 1 „Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера“ и Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“ – приложим режим „de minimis”:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за всяка категория на клъстера: клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери, развити клъстери е 80%.

 За Компонент 3 „Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау“ – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието (клъстер):

 • Микро и малки предприятия извън ЮЗР (NUTS2): 70 %

 • Микро и малки предприятия в ЮЗР: 45 %

   

 • Средни предприятия извън ЮЗР: 60 %

 • Средни предприятия в ЮЗР 35 %

Минималният размер на БФП за един проект е 100 000 лв.,

а максималния, както следва:

 • Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева

 • Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева

 • Развити клъстери: 2 000 000 лева

 БЕНЕФИЦИЕНТИ:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, категоризирани като клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери или развити клъстери след категоризиране, извършено за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) .

ВАЖНО: Категоризирането следва да е извършено не по-късно от датата на подаване на проектното предложение пред УО.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на:

• клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел следва да oсъществявяват дейност в частна полза съгласно Глава втора, Раздел I от същия закон.
 

• клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 

ВАЖНО: Клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите са допустими по процедурата само и единствено, когато в периода от датата на обявяване на процедурата до датата на подаване на заявлението за категоризиране регистрират клъстерно обединение (с идентични членове/участници) под една от посочените по-горе две правни форми.

 ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Проекти на клъстери в начален етап на развитие следва да включват дейности САМО по Компонент 1 и/или Компонент 2.

Проекти на развиващи се и развити клъстери следва да включват дейности САМО по Компонент 2 и/или Компонент 3.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
 

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера

• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера.

• Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики;

Дейностите по Компонент 1 следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за минимална помощ.

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация

• Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:

– организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера;
– организиране и участие в специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация.

• Насърчаване на клъстерния маркетинг:

− разработване на маркетингова или стратегия за интернационализация на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;
− консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари;
− популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
− участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
− установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки;
− осигуряване на експерт създаване на сътрудничества и интернационализация;
− придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis) .

• Публичност и визуализация на проекта

Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган - http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya.

• Одит на проекта

Одитът следва да бъде извършен от регистриран одитор. Дейността е приложима за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

В случаите, когато е приложимо, Доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта (съгласно Приложение Н към Условията за изпълнение), извършен от регистриран одитор, следва да бъде приложен към искането за окончателно плащане по проекта. Одиторът проверява дали декларираните от бенефициента разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Дейностите по Компонент 2 следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за минимална помощ.

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.

• Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;

• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.;

Дейностите по Компонент 3 следва да се изпълняват при условията и при спазване на праговете за регионална инвестиционна помощ.

ВАЖНО: При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на закупеното по проекта оборудване и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе дейности.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);

 • Разходи за услуги;

 • Оперативни разходи.

ОПИК, Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП, Краен срок: 15.08.2016 г.


ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“

ПРОЦЕДУРА:
pdfРазвитие на управленския капацитет и растеж на МСП

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

КРАЕН СРОК: 15.08.2016 г., 17:30 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 58 674 900 лв./ 30 млн. евро

Максималният размер на съфинансиране е до 70%.
Минималният размер на БФП за един проект е 50 000 лв., а максималния – 391 166 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Допустими по процедурата са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
1/ Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
3/ Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
4/ Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие                  ≥ 210 000 лева
Малко предприятие                  ≥ 750 000 лева
Средно предприятие                ≥ 3 000 000 лева
5/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти :
1.1 Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
1.2 Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството ( БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящо за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.

2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
2.1Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки :
2.1.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
2.1.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки .
2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – тук са допустими дейности по така наречената доброволна сертификация , основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
2.2.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.2.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.
2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на знак за екомаркировка – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опасване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии, приети с решение на Европейската комисия, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз.
2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за: постигане на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите; постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на знак за екомаркировка.

3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП) :
3.1.1 дейности за услуги във връзка с внедряването на ДПП;
3.1.2 дейности за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.
3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.
В случай че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри
производствени практики, към проектното предложение кандидатът трябва задължително да приложи копие на добрата производствена практика, издадена и утвърдена от организация/група от лица, организирани на браншови принцип.

4/ Ре-сертификация на системите за управление:
4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.
ВАЖНО: Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл.

5/ Реинженеринг на процесите в предприятията:
5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

6/ Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

ВАЖНО: Дейността може да бъде включена в проектно предложение на предприятия, които към момента на кандидатстване не са публични (нямат ценни книжа, търгувани на капиталови пазари в страната или в чужбина).
6.1. Дейности за услуги, свързани с организиране и провеждане на представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина:
- организиране на представяния (срещи с потенциални индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина);
- изготвяне на кратки представяния по информацията, включена в проспектите (т.нар. тийзъри).

6.2. Дейности за услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина:
- подготовка на проспект за емитиране на ценни книжа;
- емитиране на ценни книжа в страната и чужбина.

Задължителен краен резултат от Дейност „Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина“, за да се счита за изпълнена успешно и разходите по нея да бъдат възстановени, е реализирането на успешно първично публично предлагане на дялови ценни книжа (акции в дружества).
За да се счита за изпълнена успешно дейността „Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина“:
- е необходимо да бъде покрит заложения минимален праг за успешна емисия, посочен в проспекта, който за целите на настоящата процедура следва да бъде поне 10 пъти по-голям от заложените разходи по дейност 6 в проектното предложение.
- Към датата на приключването на емисията следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на бенефициента или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон.

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

ВАЖНО: В случай че в проектното предложение са включени дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, кандидатите задължително трябва да представят в т.11 от Формуляра за кандидатстване обосновка за необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ базиран/и софтуер/и за управление на бизнес процесите и описание на техническия, производствен и административен капацитет на предприятието от гледна точка приложимостта на предлаганите системи за управление, като представянето на обосновката е критерий за допустимост на проектните предложения, включващи дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

1. дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
ВАЖНО: Гореописаните дейности могат да включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

2. дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
3. дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
4. дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - Saas (Software as a service) .
Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
5. дейности за услуги за „колокация“ на сървъри , необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
3/ Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
I. Разходи за услуги:

1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
1.1 Разходи за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
1.2 Разходи за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
2. Разходи за услуги във връзка с:
2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите:
2.1.1 разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
2.1.2 разходи за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки .
2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
2.2.1 разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.2.2 разходи за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.
2.3 Присъждане на знак за екомаркировка.
3. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
3.1 разходи за услуги във връзка с внедряването на ДПП;
3.2 разходи за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.
4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;
6. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
Гореописаните разходи могат да включват услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
7. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
8. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

9. Разходи за услуги, свързани с представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.
Разходи за услуги за:
- изготвяне проспекти (вкл. информационни меморандуми и оценки на предприятието) - услугата следва да е извършена от лицензирани инвестиционни посредници, посочени в
- публикации в пресата, свързани със задълженията за публичност в съответствие с чл. 92а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за България и еквивалентни изисквания спрямо законодателството на съответната държава, където ще бъде осъществено участието на капиталовия пазар.
- представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина с оглед на предстоящото емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар22, в това число
- Разходи за такси, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина

ВАЖНО: Стойността на предвидените в проектното предложение разходи за услуги, свързани с представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина не могат да надвишават 50 000 лева, когато са предвидени дейности за организиране и представяне на МСП пред потенциални инвеститори на територията на България или 70 000 лева, когато са предвидени дейности за организиране и представяне на МСП пред потенциални инвеститори в чужбина, но не повече от 25 % от размера на заявената от кандидата безвъзмездна финансова помощ.

II. Инвестиционни разходи: 

1. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА),допринасящи за:
2.1 въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление;
2.2 постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с:
2.2.1 изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите;
2.2.2 национални/европейски/международни стандарти;
2.2.3 присъждане на знак за екомаркировка;
2.3 внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики;
2.4 препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
2.5 ре-сертификация на системи за управление;
2.6 въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект.
Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).
ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта (с изключение на услугите по колокация на сървъри), да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години.
Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 119/2014 г. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.
3. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лева

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта и/или извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:
• проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район;
• проекти за въвеждане на системи за управление на околната среда (проекти, включващи дейности за въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001; ERP системи, включващи модули за управление на отпадъците от дейността, екомаркировки и пр.)

ОПНОИР, Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение, Краен срок: 30.11.2015 г.

ПРОГРАМА:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

ДИРЕКЦИЯ:

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката

КРАЕН СРОК:

30.11.2015 г., 23:59, подписани с КЕП чрез ИСУН

ОПОС, Дейности по подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000, Индикативен срок: 2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

ПРОЦЕДУРА:

 

pdfДейности по подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

2017 г. от МИГ чрез ВОМР подход  

ОПОС, Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците, Индикативен срок: 2017-2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

pdfИзпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

трето тримесечие - 2017 г. - юни 2018 г.

ОПОС, Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2, Индикативен срок: 06.-09.2016 г.

 

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1 „Води“

ПРОЦЕДУРА:

pdfИзпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

второ тримесечие на 2016 г. – трето тримесечие на 2016                                

ОПОС, Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, Краен срок: 21.04.2017 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

pdfКомбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

21 април 2017 г., 16.00 часа.

ОПОС, Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, Краен срок: 01.10.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

ПРОЦЕДУРА:

pdfМерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения

Министерството на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

01.10.2018 г., 18:30 часа

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Общини

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Процедурата е насочена към финансирането на мерки, които да повишат защитата на човешкото здраве, стопанската дейност, инфраструктурата, околната среда и културното наследство от наводнения.
1. Повишаване защитата на населението от наводнения;
2. Подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, разположена на територията на общината бенефициент;
3. Повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Подготовка на проектното предложение - подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и др.;
По процедурата не се допуска финансирането на дейности, свързани с използването на консултантски услуги за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него.

2. Подготовка, проектиране и изпълнение на дейности, свързани с подобряване на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях:

2.1. Изготвяне на анализи на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, оценка на сигурността съгласно наредбата, извършване на извънредни технически прегледи, геоложки и хидроложки анализи, устройствено планиране, проектиране, дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда, ЗУТ и друго приложимо законодателство и др.
Оценките, анализите и извънредните технически прегледи следва да са извършени във връзка с и да доказват необходимостта от ремонтните дейности/реконструкцията на язовира, включени в проектното предложение.
По процедурата се финансира изпълнението на мерки за ремонт и/или реконструкция на язовирни стени и прилежащите им съоръжения, чието техническо състояние е определено като неизправно или предаварийно. С цел удостоверяване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, кандидатите следва да приложат към проектните си предложения последният издаден протокол (от 2017 или 2018 година) за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, извършено от комисията по чл. 138а, ал. 3 от ЗВ.
При кандидатстване, всеки кандидат следва да представи и последния издаден протокол (от 2017 или 2018 година) от оглед на язовирната стена и съоръженията към нея, извършен от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

2.2. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с ремонта и/или реконструкцията на язовирната стена и облекчителните и водовземни съоръжения към нея – напр. отстраняване на повреди в облицовката, пукнатини и частични разрушения на стената, ремонтиране на участъци с филтрация и свличания, изпълнение на земни, кофражни, армировъчни, бетонни и други видове строителни и монтажни работи за привеждане на съоръженията /водна кула, основен изпускател, входяща и изходяща шахта, преливник, бързоток, енергогасител, отводящ канал, геодезична опорна мрежа и др./ на язовира в експлоатационна годност, премахване на нарушаващи хомогенността на въздушния и воден откос растителни видове и др.;

Ремонтът и/или реконструкцията на язовирната стена и на съоръженията към нея се изпълняват по работен проект, който е утвърден от собственика и е в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционното проектиране (Наредба № 4/2001 г.). Кандидатите следва да представят работен проект, придружен от подробни количествени сметки - спецификации на основните, предвидени за влагане, строителни продукти, по всички части. В съответствие с чл. 149 и чл. 150 от Наредба № 4 /2001 г., кандидатите следва да представят „част Сметна документация“ с включена в нея „Обобщена (генерална) стойностна сметка“, като отделна самостоятелна част от проекта. Към момента на подаване на проектните предложения трябва да са приключили:
- процедурите по устройствено планиране - с влязъл в сила административен акт;
- съгласувателните процедури по реда на глава VІ на Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие - с влязъл в сила административен акт.
- влязло в сила разрешително за ползване на воден обект в случай на реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока /чл. 46, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗВ/.

2.3. Мерки, свързани с осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, включително мъртвия обем, мерки за осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена, възстановяване проводимостта на основните изпускатели, изграждане/възстановяване на контролно-измерителна система за мониторинг върху язовирните стени и др.;

3. Подготовка и изпълнение на дейности за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения - изграждане на радиокомуникационна система и/или сиренна система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, която ще се задейства при риск от наводнения, поставяне/възстановяване на автоматични нивомерни устройства за следене на водните нива във водохранилището на язовира с осигуряване на връзка със сиренната система.
В рамките на процедурата е допустимо финансирането на система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво община.

4.1. Организация и управление на проекта:

4.2. Мерки за информация и комуникация:

Допустими за финансиране по процедурата са дейности за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения за територията на РЗПРН, които са в съответствие с мерките за справяне с риска от наводнения, за съответния район на басейново управление, предвидени в ПУРН. Във връзка с изпълнението на целите на процедурата, ще бъдат финансирани проектни предложения, чието реализиране осигурява защита на по-голям брой население и инфраструктурни обекти на територията на съответната община. Приоритет ще бъде даван на проектни предложения, които предвиждат изпълнението на дейности по ремонт и/или реконструкция на язовирни стени и съоръженията към тях, разположени над населени места и/или каскадно разположени над друг воден обект.

При кандидатстване общините следва да предоставят авариен план, който в съответствие с чл. 138а, ал. 1, т. 3 от ЗВ да съдържа информация за застрашените населени места, промишлени и други обекти. Застрашените населени места следва да се намират на територията на РЗПРН, определени в ПУРН за съответния район на басейново управление.

Язовирите, чиито ремонт и/или реконструкция се финансират по настоящата процедура, както и имотите, върху които са разположени, следва да бъдат публична общинска собственост. Собствеността върху язовирите и имотите, на които ще бъдат изпълнявани предвидените в проектното предложение дейности по ремонт и реконструкция, се доказва с представянето на акт за публична общинска собственост, придружен от скица на имота.

Кандидатите следва да разполагат с нужните за изпълнението на проекта сервитутни права, ако това е необходимо, и да представят съответните документи (като договори с предмет право на преминаване през чужд имот и др.).

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

І. РАЗХОДИ ЗА СМР (СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ):
1. Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура;
2. Подготовка и изграждане на инфраструктура и съоръжения извън приложното поле на Закона за устройството на територията;
3. Непредвидени разходи за СМР;
4. Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване и съоръжения.

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:
5. Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, техника.

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:
6. Закупуване на лицензи;
7. Закупуване/осигуряване на софтуер.

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ:
8. Разходи за подготовка на проекта.
9. Разходи за надзор.
10. Разходи за специализирани услуги, пряко свързани с оценката на съответствието и/или изпълнението на операцията.
11. Разходи за наем на съоръжения и оборудване до изтичане на срока на АДБФП.

V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ:
12. Разходи за административни такси.

VIII. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ:
13. Разходи за организация и управление.
14. Разходи за информация и комуникация на проекта.

IX . Невъзстановим ДДС:
15. Общо ДДС по раздел I РАЗХОДИ ЗА СМР.
16. Общо ДДС по раздел II РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.
17. Общо ДДС по раздел III РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.
18. Общо ДДС по раздел IV РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ.
19. Общо ДДС по раздел V РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ.
20. Общо ДДС по раздел IX НЕПРЕКИ РАЗХОДИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В рамките на настоящата процедура всеки кандидат има право да подаде повече от едно проектно предложение. Всяко проектно предложение трябва да се отнася до ремонта и/или реконструкцията на един язовир.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ОПОС, Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, Индикативен срок: 06.2017 - 03.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

ПРОЦЕДУРА:

pdfМерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

второ тримесечие на 2017 г. - първо тримесечие на 2018 г.