• Институт за управление на програми и проекти

Когато ученикът е готов, учителят се появява

Ние Ви предлагаме: 

ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИИ: Нашите експерти по разработване и управление на проекти, изготвяне на стратетии и анализи, строителен надзор и системи за управление с готовност и желание споделят своя опит с Вас - нешите клиенти. Ние изповядваме философията, че десетки свещи могат да се запалят от една, без да съкратят живота й - ЗНАНИЕТО не намалява, ако се споделя!

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ по 56 специалности по утвърдени от НАПОО учебен план и програма. За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения. Прилагат се дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение. Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. Курсовете за професионална квалификация завършват с полагане на държавни изпити по теория и практика, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия.

ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: "Общуване на роден език", "Общуване на чужд език", "Дигитална компетентност", "Умения за учене", "Обществена и гражданска компетентност" и "Инициативност и предприемачество". Работи се в малки групи от 10 - 15 човека по специално разработени програми от екипа на ЦПО. Успешно преминалите обучение получават СЕРТИФИКАТ.

Ако не виждате Вашата тема в учебните ни програми, направете запитване и ние ще я разработим специално за Вас!

ЛОГИСТИКА НА ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ: Съобразявайки се с Вашето желание за място на провеждане на заявеното обучение, ние организираме транспорт и настаняване в хотел, ако обучението е извън Вашето населено място.

Оставете организацията на нас, Вие само се явете в определения ден и час!

 

 

Тагове: Обучение , Професионално Обучение