• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, Индикативен срок: април-юни 2018 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

Април - юни 2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи 

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 евро.

Бюджет на процедурата: 100 000 000 евро

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

*Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

ЦЕЛ НА ПОДМЯРКАТА:

Развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.