• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Подобряване на производствения капацитет в МСП, Краен срок: 21.05.2019 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:
Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:
Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА:
pdfПодобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Министерство на икономиката

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

КРАЕН СРОК: 21.05.2019 г.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
146 687 250 лева - 75 000 000 евро

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЛИЧНИЯ ОБЩ БЮДЖЕТ ПО СЕКТОРИ:
- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства - 73 343 625 лева/ 37 500 000 евро;
- Интензивни на знание услуги: 14 668 725 лева/ 7 500 000 евро;
- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: 58 674 900 лева/ 30 000 000 евро.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОМОЩТА:

• за микро предприятия - 100 000 лв.- 500 000 лв.;
• за малки предприятия - 100 000 лв. -750 000 лв.;
• за средни предприятия - 100 000 лв.- 1 000 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
1. При условията на режим регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014
• за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район (ЮЗР) - 45%;
• за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 70%;
• за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР - 35%;
• за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 60%.

2. При условията на режим de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
• Микро, малки и средни предприятия: 70%
Проектът следва да се изпълнява в рамките само на един от двата приложими режими на държавна/минимална помощ.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
• да имат седалище в България
• да са микро, малки или средни предприятия;
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
• да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
- за микро предприятия >=210 хил. лв.
- за малки предприятия >= 750 хил. лв.
- за средни предприятия >= 3 млн. лв.
• да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008 и да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
• С20 „Производство на химични продукти“
• C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
• C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
• С27 „Производство на електрически съоръжения“
• С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
• С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
• С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
• J58 „Издателска дейност“
• J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
• J60 „Радио- и телевизионна дейност“
• J61 „Далекосъобщения“
• J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
• J63 „Информационни услуги“
• М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
• С10 „Производство на хранителни продукти“
• С11 „Производство на напитки“
• С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
• С14 „Производство на облекло“
• С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
• С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
• С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
• С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
• С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
• С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
• С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
• С24 „Производство на основни метали“
• С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
• С31 „Производство на мебели“
• С32 „Производство, некласифицирано другаде“
• С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Й), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони;
• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Й), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони;
• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
• са предприятия в затруднено положение, по отношение на които е изпълнено поне едно от следните обстоятелства за режим регионална инвестиционна помощ;
• са в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
• са в сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• са в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти,
• Кандидатите не могат да получат безвъзмездна финансова помощ за дейности, които са недопустими съгласно чл. 3, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 1301/2013 и по-конкретно: дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение О). Цитираното ограничение се отнася до кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Кандидати, включени в посочения регистър могат да кандидатстват по настоящата процедура, но само ако основната им икономическа дейност е различна от тази, осъществявана в рамките на инсталацията, с която са включени в регистъра.
• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение С към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:
• 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
• 10.81. „Производство на захар”;
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
• 11.02. „Производство на вина от грозде”;
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
• 11.06. „Производство на малц”.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.
Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:
- подобряване на производствените процеси;
- намаляване на производствените разходи;
- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:
• създаването на нов стопански обект;
• разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект;
• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Проектите следва да се изпълняват само на територията на Република България.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта;

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Процедурата е насочена към малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.

ПРИОРИТЕТ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕН НА:
• проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната:
- Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – 6 т. за 100% от разходите по проекта, 5 т. за 70%;
- Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник – 4 т. за 100% от разходите по проекта, 3 т. за 70%;
- Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област – 2 т. за 100% от разходите по проекта, 1 т. за 70%.
• проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК – до 5 т. при 0 бр. проекти.

• съответствие с ИСИС - 2 т.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас, като зададете писмено въпросите си на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност