• Институт за управление на програми и проекти

ОПОС, Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, Краен срок: 31.05.2019 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

ПРОЦЕДУРА:

Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

 

31 май 2019 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Бюджет на процедурата: 111 442 101,58 лв. с ДДС

Размер на БФП/съфинансиране от ЕС/: 100% или въз основа на АРП на проекта

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Конкретни бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

В рамките на процедурата ще бъдат разработени двуетапни проекти. При изпълнението на първия етап ще бъдат подкрепени подготвителни дейности за осъществяването на втория етап – реализиране на същински инвестиционни мерки, адресиращи основния източник на замърсяване на въздуха. С процедурата ще бъде осигурено финансиране за мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с:

− друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи); на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн;

− с алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

-          Мерки, адресиращи замърсяването от битовото отопление, като например:

 • подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво;
 • поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални горивни инсталации;
 • мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради, използващи твърдо гориво за отопление;

-          Мерки, адресиращи замърсяването от обществения транспорт, като например:

намаляване използването на конвенционални горива в обществения транспорт, замяна на изпускателните устройства (retrofitting) на превозните средства на градския транспорт;

 • други допълнителни мерки, идентифицирани като подходящи от бенефициентите за постигане целите на проекта;

-          Мерки за привеждане на системите за мониторинг качеството на атмосферния въздух в съответствие с изискванията на законодателството, при доказана и обоснована от общинските власти и компетентните органи необходимост.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за такси;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: дейности, мярка, качество на въздуха, въздух, Процедура , ОПОС , Оперативна Програма , Консултация , Проект, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност