• Институт за управление на програми и проекти

ОПРР, Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020, Краен срок: 31.05.2019 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

ПРОЦЕДУРА:

pdfИзпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

СРОК:

Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма:

 • 15-30 септември 2015 г.
 • 15-31 декември 2015 г.
 • 15-31 януари 2016 г.
 • 15-31 март 2016 г.

Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения:

 • Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г.,
 • до 31 юли 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

Размер на БФП: В зависимост от бюджета на конкретния бенефициент

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Общини от I до III ниво по НКПР

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

ИПГВР целят да се постигне синергичен ефект от координираното изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на териториално ниво, така че цялостното решение да надхвърли добавената стойност, която би се получила ако тези политики и инвестиции биха били изпълнени по отделно. Поради тази причина приоритетната ос е насочена едновременно към няколко тематични цели, така че да се направи възможно изпълнението на ИПГВР и да се постигне максимална интеграция на интервенциите на територията на градовете, а оттам и насърчаване на растежа и заетостта.

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ:

 • Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”;
 • Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“;
 • Инвестиционен приоритет „Градска среда”;
 • Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”;
 • Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • разходи, свързани с технически и работни проекти и с авторски надзор в размер до 5% от стойността на СМР, финансирана от безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на Междинното звено;

!!! Когато на етап кандидатстване е предвидено възлагане на инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство) не се прилага процентно ограничение по отношение на горепосочените разходи.

 • разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за актуално състояние, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради;
 • разходи за строително-монтажни работи. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи до 10% от общата стойност на СМР, финансирани от БФП по проекта.

!!! При възлагане на инженеринг не са допустими непредвидени разходи за СМР.

 • разходи за строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ – в размер до 5% от разходите за СМР, финансирани от безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на Междинното звено;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал.4 и чл.169 от ЗУТ – в размер до 5% от стойността на разходите за проектиране и авторски надзор, финансирани от безвъзмездната финансова помощ, одобрени на етапа на кандидатстване от страна на Междинното звено;

!!! Когато на етап кандидатстване е предвидено възлагане на инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство), разходите за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите са общо в размер до 5% от стойността на инженеринга.

 • разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация;
 • разходи за доставка на оборудване/обзавеждане;
 • разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от Оперативната програма и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като инженерни и технически изследвания, геоложки/геодезически проучвания, разходи за предпроектни проучвания, за финансов анализ и анализ разходи-ползи, разходи за оценка на въздействието върху околната среда и др.;
 • разходи за закупуване на земя и/или придобиване на ограничени вещни права (само за ново строителство) - в размер до 10% от разликата между общите допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта, и разходите за закупуване на земя и/или придобиване на ограничени вещни права, финансирана от БФП, при спазване на следните условия:

−        към датата на покупката земята няма вещни и облигационни тежести, които да ограничават свободното й използване за целите на операцията, което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентните държавни органи;

−        продавачът не е закупил земята с публична безвъзмездна помощ дори и частично в периода за последните 10 години преди подаване на проектното предложение;

−        да има пряка връзка между покупката на земята и/или придобиването на ограничени вещни права и целта на проекта, която трябва да е отразена в договора или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа;

−        да има издаден документ от сертифициран оценител или от съответно упълномощен служебен орган, удостоверяващ, че цената на придобиване не надвишава пазарната стойност.

 • разходи за публичност и визуализация – до 1% от общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта;
 • разходи за информационна кампания (само за проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради) – до 1% от общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта;
 • разходи за одит - не трябва да надвишават 1% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на Междинното звено, но не следва да надвишават сумата от 50 000 лв. без ДДС;
 • разходи за организация и управление (непреки разходи), не трябва да надвишават 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност