• Институт за управление на програми и проекти

ОПРР, Развитие на туристически атракции, Краен срок: 31.12.2021 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма "Региони в растеж"

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“

ПРОЦЕДУРА:

pdfРазвитие на туристически атракции

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ ДИРЕКЦИЯ:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

СРОК:

31.12.2021 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общ размер на финансовите средства 98 530 686,39 лева

Финансовата подкрепа по процедурата се осигурява единствено чрез комбинирано финансиране на БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. Съгласно финансовия план на ОПРР общият размер на средствата за подкрепа на регионалния туризъм (197 061 376,69 лв.) се разпределя в съотношение 50% БФП и 50% финансов инструмент. Общият размер на БФП (100%) на проекта ще бъде определен съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014-2020.

Финансовият посредник ще има ангажимент да изследва наличието и приложимия режим по държавните помощи и да определи както подкрепата по линия на финансовия инструмент, така и необходимия размер на БФП.

Максимален размер на БФП за проект:

 • 9 779 150 лв. за обекти от национално значение
 • 19 558 300 лв. за обекти от световно значение

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Министерство на културата;
 • Общини;
 • Институции на вероизповеданията и техни местни, поделения, които са юридически лица

За проекти, които имат Решение на финансов посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014- 2020)

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.;
 2. Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства, както и подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности;
 3. Развитие инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители);
 4. Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им;
 5. Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции;
 6. Обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
 7. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиентски пътувания;
 8. Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • разходи за СМР;
 • разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи сгради;
 • разходи за проектиране и авторски надзор;
 • разходи за строителен надзор и оценка на съответствието;
 • разходи за оборудване и обзавеждане;
 • разходи за обучения, рекламни и маркетингови дейности, участие в събития, информиране на обществеността и др.;
 • разходи за организация и управление;
 • разходи за публичност и визуализация;
 • разходи за одит.

 

Тагове: атракции, турисически, Европроект , Процедура , ОПРР , Оперативна Програма , Експерт , Проект, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, Реализирай, Идея

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност