• Институт за управление на програми и проекти

Валидиране на знания

education
Съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г. на МОН за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката, Центровете за професионално обучение от 01.01.2015 г. могат да извършват дейности по валидиране.

Съгласно чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение, валидирането на професионални знания, умения и компетентности Е УСТАНОВЯВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЩИТЕ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ, и на съответствието им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.

САМО ЧРЕЗ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ  /без да е необходимо преди това да посещавате курс/ може да получите:

  • СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация /по образец на МОН/ за I, II и III-та степен на професионална квалификация  или       
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение /по образец на МОН/ за обучение по част от професия.

 *Кандидатът за свидетелство трябва да е работил минимум 6 месеца по избраната от него професия и това да е отразено в трудовата му книжка.