• Институт за управление на програми и проекти

Учебни програми

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 КК 1

„ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК“

 Презентационни умения
 Умения за устна и писмена аргументация
 Как да говорим ефективно пред публика
 Общуване на роден език

 КК 2

„ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК“

 Английски език: А1, А2, В1

 Английски език: А1, В1, В2

 Испански език: А1, А2, В1

 Италиански език: А1, А2, В1

 КК 4

„ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ“

 Основи на тримерното моделиране със специализиран софтуер -  работа с 3 DS MAX / за начинаещи/
 Основи на тримерното моделиране със специализиран софтуер -  работа с 3  DS MAX / за напреднали/
 Цифрова фотообработка и техники за графичен дизайн със  специализиран  софтуер ADOBE PHOTOSHOP CS4 /за  начинаещи/
 Цифрова фотообработка и техники за графичен дизайн със  специализиран  софтуер ADOBE PHOTOSHOP CS4 /за  напреднали/
 Компютърна грамотност и информационни технологии - работа  с  AUTOCAD
 Компютърна грамотност и информационни технологии - работа  с  електронни  таблици – MS EXCEL
 Компютърна грамотност и информационни технологии -  въведение в  програмирането с JAVA
 Компютърна грамотност и информационни технологии
 Компютърна грамотност и информационни технологии -  машинно и програмно  осигуряване на персоналните компютри
 Начална компютърна грамотност
 Компютърна грамотност и информационни технологии - работа с  основни  текстообработващи програми
 Компютърна грамотност и информационни технологии -  презентация с MS  POWER POINT
 Компютърна грамотност и информационни технологии – работа  в INTERNET
 Обучение на системни администратори
 Модулиране със специализиран софтуер SOLID WORKS
 Разработка на уеб приложения с VISUAL STUDIO

 КК 5

„УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ“

 Мотивационно обучение – Активно поведение на пазара на труда
 Мотивиране и изграждане на екипи
 Обучение на обучаващи
 Умения за работа в условията на стрес
 Умения за работа в екип
 Ефективно управление на времето

 КК 6

„ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“

 Процесът на икономическа интеграция в ЕС. Единен европейски пазар и участие на България в него
 Правна уредба на защита на конкуренцията в България и ЕС
 Мерки за безопасност и организация на труда. Оказване на  първа  долекарска помощ при производствен травматизъм
 Междукултурни различия и бизнескомуникации
 Обществени и граждански компетентности
 Правна система на ЕС и приложение на европейското  законодателство в  България
 Институции на ЕС. Структурни фондове. Разработване,  изпълнение и  управление на проекти, финансирани от  ЕС
 Управление на конфликти

 КК 7

„ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

 Умения за ефективни продажби
 Лидерски умения
 Мениджърски умения
 Мениджър етажна собственост
 Предприемачество