• Институт за управление на програми и проекти

ОПОС, Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, Индикативен срок: 06.2017 - 03.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

ПРОЦЕДУРА:

pdfМерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

второ тримесечие на 2017 г. - първо тримесечие на 2018 г. 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Размер на БФП/съфинансиране от ЕС/: 100% или въз основа на АРП на проекта

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Общини с нарушено качество на атмосферния въздух

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ 10 и NOx.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

-          Мерки, адресиращи замърсяването от битовото отопление, като например:

 • подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво;
 • поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални горивни инсталации;
 • мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради, използващи твърдо гориво за отопление;

-          Мерки, адресиращи замърсяването от обществения транспорт, като например:

намаляване използването на конвенционални горива в обществения транспорт, замяна на изпускателните устройства (retrofitting) на превозните средства на градския транспорт;

 • други допълнителни мерки, идентифицирани като подходящи от бенефициентите за постигане целите на проекта;

-          Мерки за привеждане на системите за мониторинг качеството на атмосферния въздух в съответствие с изискванията на законодателството, при доказана и обоснована от общинските власти и компетентните органи необходимост.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за такси;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Оперативна Програма , Консултация , Проект, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, ОПОС , Процедура , въздух, качество на въздуха, мярка, дейности