• Институт за управление на програми и проекти

ОПОС, Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците, Индикативен срок: 2017-2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

pdfИзпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

трето тримесечие - 2017 г. - юни 2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Размер на БФП/съфинансиране от ЕС: Съгласно АРП на проектите.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • ЮЛСЦ;
 • ЮЛНЦ,
 • Общини

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управление на отпадъците

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни /пилотни проекти с цел събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците;
 • Въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци („zero waste“ society).

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за такси;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Консултация , Проект, Инвестиция, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, ОПОС , отпадъци