• Институт за управление на програми и проекти

ОПДУ, Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, Индикативен срок: 10.2017 г. - 12.2020 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПовишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Администрация на Министерския съвет

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

октомври 2017 г. – декември 2020 г.

Процедура с няколко крайни срока за кандидатстване.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Минималният размер на БФП за един проект е 10 000 лв.

Максималният размер на БФП за един проект: допълнително ще се уточни.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Неправителствени организации и социално-икономически партньори и/или мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

 • Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
 • Открито и отговорно управление;
 • Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Разработване на анализи, проучвания, оценки, обучения и др. дейности от НПО или мрежи/коалиции/платформи на НПО, както и от социално-икономическите партньори, за подобряване на бизнес средата и процеса на формулиране, осъществяване и мониторинг на политики;
 • Подобряване на информираността на обществото за провежданите политики и възможните алтернативи;
 • Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики;
 • Мониторинг на делата срещу администрацията;
 • Съвместни действия между администрации и НПО за реализация на публични политики;
 • Участие на НПО в мрежи, включително НПО мрежи на европейско равнище.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за организиране и/или провеждане на публични обсъждания, кръгли маси, конференции, работни срещи и др. мероприятия със заинтересованите страни;
 • Разходи, свързани с провеждане на обучения във връзка с изпълнението на дейностите;
 • Разходи за възнаграждения във връзка с изпълнение на дейностите по проекта;
 • Разходи за командировки;
 • Разходи за обучения на служителите на НПО и СИП;
 • Разходи за участие на НПО в мрежи, включително НПО мрежи на европейско равнище;
 • Разходи за организация и управление;
 • Разходи за публичност и визуализация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Консултация , Проект, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, Реализирай, 2016, ОПДУ , Процедура , Стратегия , Стратегическо Планиране , политики