• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, Индикативен срок: 10-11.2017 г.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:
pdfПодмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:
Октомври - Ноември 2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ бюджет: До левовата равностойност на 9 000 000 евро

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.
Държавна помощ :
Размер на БФП за проект: От Левовата равностойност на 5 000 евро – До Левовата равностойност на 500 000 евро

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• МСП;
• Горски стопани, доставчици на услуги.


ЦЕЛ НА ПОДМЯРКАТА:
Подпомагане на недържавни гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Материални и нематериални инвестиции

*Подмярка 8.6 ще подпомага само инвестиции в първична и прединдустриална преработка на дървесина, като са изброени дейностите и операциите, които представляват такава обработка, а именно:

Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1:
• Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
• Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
• Сушене и импрегниране на дървен материал;
• Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
• Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
• Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Материални инвестиции:
1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
2.Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.


• Нематериални инвестиции:
1.Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
2.Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3.Закупуване на софтуер;
4.Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
• Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:
• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност.
• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
• Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.
• Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:
• местоположение на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент);
• приоритет ще се дава за техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);
• приоритет ще се дава и за проекти осигуряващи устойчива заетост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ОПИК, Насърчаване на предприемачеството, ноември 2017 г. - януари 2018 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА:
pdfНасърчаване на предприемачеството

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: ноември 2017 г. до януари 2018 г.

Поканата за кандидатстване все още не е отворена и по нея не може да се подават проекти. Предстои нейното обявяване! Когато бъде открита ще бъде преместена в нашето меню "Отворени процедури".

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро
Интензитет на съфинансиране от ЕС: 90% - de minimis
Размер на БФП за проект (в лв.): Минимален 50 000 лв. - Максимален 391 166 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди отварянето на процедурата и след 31.12.2015 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона).
 • Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

Важно: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец.

 • Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:
  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
  С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
  С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от
  корк, слама и материали за плетене“ ;
  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
  С20 „Производство на химични продукти“;
  С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
  С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
  С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
  С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
  С25.62 „Механично обработване на метал“;
  С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
  С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични
  продукти“;
  С27 „Производство на електрически съоръжения“;
  С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
  С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
  С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
  J58 „Издателска дейност“;
  J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на
  музика“;
  J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
  J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
  M71.11 „Архитектурни дейности“;
  M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
  M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
  M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Важно: Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;
2. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
3. Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, до максималния месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. от 2600 лв. за 8 часов работен ден на трудов договор) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал;

Разходите за (А) квалифициран персонал са ограничени до 50% от общата стойност на проекта за до 3 бр. лица (обект на оценка) и могат да включват разходи за предприемача; лицата, които управляват предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата; съдружниците в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата, служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат;

Разходите за (Б) административен персонал са ограничени до 30 000 лв.

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

3. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи.

6. Разходи за външни услуги за:
• структуриране на бизнес модела на кандидата;
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

8. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:
Приоритет ще бъде даден на проекти, които:
• са проекти на жени предприемачи;
• са проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);
• професионалният опит на предприемача и членовете на екипа в областта на предприемаческата идея е общо над 5 години;
• предприемача и членовете на екипа притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на предприемаческата идея;
• предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на Северозападен регион за планиране и всички разходи по проекта се реализират отново на територията на Северозападен регион за планиране;
• в резултат от изпълнението на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица;
• изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:
- намаляване на въздействието върху околната среда;
- повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда;
- постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.
• изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:
- създаване на възможности за социална интеграция;
- създаване на социална добавена стойност;
- спестяване на социални разходи.
• предприятието-кандидат е „социално предприятие“ – е наело (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания (установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто), като се задължава да запази неговата/тяхната заетост на трудов договор за минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на
изпълнение на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължителност на изпълнение на проекта: 18 месеца.

За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с нас на посочените контакти.

ОПИК, Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, Индикативен срок: юли - октомври 2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

ПРОЦЕДУРА:
pdfПодкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: юли - октомври 2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 71 644 656.11 лв. / 36 631 331 евро
Интензитет на съфинансиране от ЕС: 35-75%
Размер на БФП за проект (в лв.): Минимален 300 000 лв. - Максимален 2 000 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Съществуващи МСП от преработващата промишленост

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали
• Информираност и публичност

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
• Разходи за услуги;
• Разходи за материали и консумативи;
• Разходи за организация и управление.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

ОПИК, Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории, Индикативен срок: юни - август 2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА:
pdfСъздаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Mинистерство на икономиката

ИНДИКАТИВЕН СРОК: юни - август 2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 9 779 150 лв./ 5 млн. евро
Интензитет на съфинансиране от ЕС: 25 - 60%
Размер на БФП за проект (в лв.):
Минимален 100 000 лв. - Максимален 1 250 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
• Разходи за СМР.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да се свържете с посочените контакти.

ПМДР, Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите, Индикативен срок: 2017 г.

ПРОГРАМА:

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”

МЯРКА:

pdfМярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

 

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

2017 г.

 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Максималният интензитет на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 50%.
1. Сектор „Малки проекти“
Малките проекти са насочени към съществуващите стопанства, с размер на инвестицията до 50 000 евро и не изискват изготвянето на бизнес план.
- Минимален размер на 1 проект - 3 000 лв.
- Максимален размер на 1 проект - 48 895 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент е 97 790 лв.
2. Сектор „Рециркулационни системи“
- Минимален размер - 48 895 лв.
- Максимален размер - 850 000 лв.
3. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
- Минимален размер - 30 000 лв.
- Максимален размер - 550 000 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за целия програмен период е 1 400 000 лева.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:

Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Чрез прилагане на тези дейности се цели:
— увеличаване на асортимента на производството ;
— модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;
— подобряване на производствените характеристики на водоема;
— подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
— подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
— развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен смисъл);
— постигане на целите на МНСПА;
— намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
— въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, коитода бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса);
— ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;
— въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикалии; намаляване на еутрофикацията на водните тела.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:
1.1. продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
1.2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
1.3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
1.4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
1.5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
1.6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
1.7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
1.8. насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
1.9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
1.10. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.
Допустими дейности по сектори:

Сектор „Малки проекти“
Допустими са дейностите по точки: 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 и 1.10.

Сектор „Рециркулационни системи“
Допустими са дейностите по точки: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 и 1.10.
ВАЖНО: За сектор „Рециркулационни системи” допустима дейност от т. 1.4. е само „подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях”.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Допустими са дейностите по точки: от 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 и 1.10.

*Недопустими дейности:
За настоящия прием не е допустимо за финансиране възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми, използвани за аквакултури, чрез премахване на дънните утайки.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по т. 14.1.4. и постигане на целите по глава 13.1 „Допустими дейности”:
1. за строително-монтажни работи
2. за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
3. за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
4. за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
5. за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
6. за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
7. за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119;
8. за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
9. за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
10. за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти - до 1% от стойността на инвестицията;
11. за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
12. за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция - до 1% от стойността на инвестицията;
13. за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
14. за разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
15. за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;

Допустими разходи по сектори:

Сектор „Малки проекти“
Допустими са разходите по точки : 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 и 13.

Сектор „Рециркулационни системи”
Допустими са разходите по точки : от 1. до 15. , без точка 9.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Допустими са разходите по точки от 1 до 15.

*Недопустими разходи
1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на ЕС или от друга донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;
7. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
8. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови трансакции;
9. разходи, които нямат пряка връзка с изпълнението на проекта;
10. лихви по заеми и лихви по лизинг;
11. разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради, които не са свързани с производствената дейност и изпълнението на проекта;
12. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
13. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
14. плащане в натура;
15. прехвърляне на участия в търговски дружества;
16. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура, с изключение на предвидените в чл. 69, т. 3, буква б) от Регламент 1303/2013 г.;
17. инвестиции, свързани с търговия на дребно, с изключение на обекти за продажба към стопанства за аквакултури;
18. зарибителен материал и дейности по зарибяване;
ВАЖНО: Не е допустима по линия на ЕФМДР операция прехвърляне на собствеността върху предприятие.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Сектор „Малки проекти“
Целева група за подпомагане са съществуващи стопанства, за чиито проекти са кумулативно изпълнени следните условия:
проектът е представен от опериращо в сектор „Аквакултури” предприятие;
стойността му не надвишава 50 000 евро;
проектът е за модернизиране на съществуващи ферми, без да води до увеличаване на капацитета на стопанството.
При подаване на проектно предложение кандидатите не предоставят бизнес план.

Сектор „Рециркулационни системи“
Целева група за подпомагане за изграждането са кандидати с намерение за изграждане на нови рециркулационни стопанства, както и кандидати собственици на съществуващи рециркулационни стопанства, кандидатстващи за модернизация и/или разширяване на същите.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Целева група за подпомагане са кандидати собственици на съществуващи стопанства в сектор “Аквакултури” и на кандидати с намерение за изграждане на нови такива, с изключение на рециркулационни стопанства.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

За сектор „Малки проекти“ – до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;

За сектор „Рециркулационни системи“ – до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;

За сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ – до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти ООД.