• Институт за управление на програми и проекти

ОПХОМП, Осигуряване на топъл обяд, Краен срок: 31.01.2019 г.

ПРОГРАМА:

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

ОПЕРАЦИЯ:

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПроцедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

ДИРЕКЦИЯ:

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

СРОК:

31.01.2019 г. 17:00 ч.

Процедурата е отворена за кандидатстване до 17 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17,00 часа на 31.01.2019 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

БФП – 100%
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 9 883 472 лв., от които средства от ФЕПНЛ - 8 400 951 лв. и национално съфинансиране - 1 482 521 лв.
За целите на операцията не се определя минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ.
Размерът на финансирането за всяка една партньорска организация се определя на база:
• брой на лицата от целевата група,
• стойността на един храноден за едно лице,
• общия брой на дните за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността в рамките на 2016 г.- 2017 г., и
• допълнителните разходи, свързани с предоставянето на храни, предвидени, съгласно Регламент /ЕС/ 223/2014,и конкретно посочени в раздел 3.3. „Допустими разходи“.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За да бъде допустима, партньорската организация трябва да отговаря на следните изисквания:
• Да е община или район на община, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Р България,
• Да притежава или да ползва на съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.
• Да е администратор на лични данни регистриран в съответствие със Закона за защита на личните данни.
• Да разполага с подходящ капацитет – технически, финансов и административен, организационни работни процеси, осигурена складова база, капацитет за
• 2016 г. Изисквания за кандидатстване стр. 7
• реализиране на съпътстващи мерки – пряко или в сътрудничество с НПО, в допълнение към предоставянето на храни.
• Да разполага с подходящ капацитет за предоставяне на топъл обяд до домовете на крайни потребители със затруднения в придвижването или на място/на улицата при бездомни и скитащи лица на територията на всички населени места, в рамките на общината.
• Да гарантира предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос към балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
• Да предвижда и прилага механизъм за недопускане на разхищение на храни.
• Да предвижда механизъм за обратна връзка с крайните потребители.
• Да спазва и прилага по целесъобразност принципите, посочени в чл.5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета за недопускане на дискриминация и зачитане на личното достойнство на целевата група.
• Да спазва и прилага изискванията за публичност и популяризиране на подкрепата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

ПАРТНЬОРИ:

В рамките на операцията е допустимо общините или районите на общини да кандидатстват в партньорство с неправителствени организации. Ролята на партньора/ите се изразява в реализиране на съпътстващи мерки , в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
Партньорът/ите трябва да отговаря/т на следните условия за допустимост:
• Да имат централно управление или клон на територията на България;
• Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по закона за ЮЛНЦ;
• Да са администратори на лични данни;
• Да не са в производство по несъстоятелност и в производство по ликвидация;
• Да притежават капацитет за предоставянето на съпътстващи мерки.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Кметът на общината има право да възложи управлението на услугата „обществена трапезария“ на регистрирани за съответната услуга доставчици, които за целите на настоящата процедура също се определят като изпълнители. Процедурата по възлагане на управлението на социалната услуга се реализира при спазване на разпоредбите на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
Конкретните цели на операцията са насочени към:
• Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии.
• Подкрепа за създаване на нови трапезарии.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Топъл обяд в трапезариите ще се предоставя в определени от партньорската организация дни от месеца, като е възможен един от следните варианти:
- в работните дни от месеца
или
- в календарните дни от месеца.
В заявлението за финансиране, кандидатите следва задължително да включат всички допустими дейности, както следва:
1. Определяне на целевите групи;
2. Закупуване на хранителни продукти;
3. Осигуряване на топъл обяд;
4. Предоставяне на съпътстващи мерки.
Партньорската организация може да предоставя топъл обяд на представителите на целевите групи в повече от една обществена трапезария.
Изпълнителите на дейността по предоставянето на топъл обяд са доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане.
Съпътстващите мерки следва да се реализират през целия период на изпълнение на дейността „Осигуряване на топъл обяд“.
Съпътстващите мерки, допълващи предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура, се изразяват индикативно в индивидуално консултиране и съдействие за:
- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, или
- други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1. Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
1.4. Скитащи и бездомни деца и лица;
1.5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
2. Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната допълнителна целева група:
2.1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
2.2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
2.3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
2.4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
2.5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;
2.6. Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване;
2.7. Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

За целите на настоящата процедура, безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на:
1. Възстановяване на действително направени и платени допустими разходи, и
2. Финансиране с единна ставка, определено чрез прилагане на определения процент спрямо разходите за закупуване на хранителни продукти.
За целите на реализиране на операцията се определят следните допустими разходи:
1. разходи за закупуване на хранителни продукти;
2. административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1.
3. разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1.
За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден.
Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб. При реализирани икономии партньорската организация може да предоставя и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата, така както са посочени в заявлението за финансиране.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. лихви по дългове;
2. инфраструктура;
3. стоки втора употреба;
4. данък върху добавената стойност, освен когато той не е възстановим съгласно националното законодателство за облагане с ДДС;
5. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Всички дейности следва да приключат не по-късно от 30.11.2017 г.


НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявлението за финансиране следва да бъде подадено само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация се свържете с експертите на Институт за управление на програми и проекти.