• Институт за управление на програми и проекти

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 11.05.2018 г.

ПРОГРАМА:

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

ПОКАНА:

pdfВтора покана по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

 • Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА  

- Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;

- Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.  

 • Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ  

- Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;

- Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;

- Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.  

 • Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

- Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.  

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК:

11.05.2018, 17:00 ч., бълг. време

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

 • За България (административно ниво NUTS III) - областите Кюстендил и Благоевград;
 • За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) - Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

* Програмата ще финансира дейности, извършвани извън допустимия трансграничен район в рамките на 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво проект, ако се гарантира, че те са в полза на територията на програмата и условията на член 44 (2) от изпълнение на Комисията Регламент (ЕС) № 447/2014 на 2-ри Май, 2014, са изпълнени.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

 • Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
 • Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Македония
 • Да са организации с нестопанска цел;
 • Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

*Регионалните структури/клонове на централни организации, различни от местни / регионални / национални органи, са недопустими кандидати по настоящата покана за представяне на предложения.

За българските кандидати, това означава, че макар и регионална структура / клон може да има свой собствен регистрационен код (като продължение на регистрационния код на централното си тяло), тя все още не е отделно юридическо лице и следователно само централната структура може да бъде партньор по проекта.

*Изключение от това правило е допустимостта на български или македонски национални / регионални публични органи, чиито район на компетентност, установен с нормативни актове, се простира на избираемата зона на програмата.

* В съответствие с член 44 (2) от Регламента за изпълнение (ЕС) № 447/2014 от 2 май 2014 г. и раздел 5, точка 5.4 от документа за програма, програмата ще финансира дейности, намиращи се извън допустимия трансграничен район до 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво програма.

Дейностите извън трансграничната област трябва да бъдат свързани с участие / организиране на събития, семинари, бизнес пътувания, кампания за популяризиране и т.н. и трябва да бъдат бюджетирани в BL3 и BL4 от бюджета на съответния партньор.

В съответствие с гореизложеното и в съответствие с разпоредбите на програмата е възможно до 20% от бюджета на съответния бенефициент да бъдат изразходвани за дейностите, осъществявани извън избираемата област по програмата. Бенефициентът трябва да даде подробна обосновка, доказваща, че тези дейности са необходими за постигане на конкретната цел на проекта. Дейностите и свързаните с това разходи трябва да бъдат посочени във формуляра за кандидатстване. Ограничението от 20%, също трябва да бъде спазено и по отношение на изпълнението на проекта - разходване, докладване и проверка. При изчисляването на размера на разходите за дейностите, които ще бъдат реализирани извън избираемата област по програмата, канидатите трябва да имате предвид, че:

 • Мястото на възникването на разходите за услуги е мястото на изпълнение на въпросната услуга;
 • Мястото на възникването на разходите за срещи, конференции, семинари, обучения и т.н. е мястото, където събитието ще се проведе.

Списък с примерни допустими кандидати по специфичните цели на програмата:

За Приоритетна ос 1 Околна среда:

Вид бенефициент Инвестиционни мерки Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с извънредни ситуации и природата / опазване на околната среда) Да Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Не Да
Научни, образователни и обучителни институции Да Да
Социални институции Да Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Не Да

За Приоритетна ос 2 Туризъм:

Вид бенефициент Инвестиционни мерки Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с развитие на туризма) Да Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Не Да
Граждански/ неправителствени организации Не Да
Регионални туристически асоциации / НПО в областта на туризма Не Да
Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстерите и други Не Да
Научни, образователни и обучителни институции Да Да
Културни институти (музеи, библиотеки, Художествена галерия, читалищни и други) Да Да
Еврорегионите Не Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Не Да

За Приоритетна ос 3 Конкурентоспособност:

Вид бенефициент Меки мерки
Местни и областни/регионални органи и техни обединения Да
Регионалните структури на централните държавни органи (включително регионални администрация на агенция за заетостта; структури занимаващи се с икономическо развитие и други) Да
Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстерите и други Да
Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации Да
Научни, образователни и обучителни институции/ центрове Да
Еврорегионите Да
Всякакво сдружение/обединение на гореизложените Да

*Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на България или Македония най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана за представяне на предложения. Условието за регистрация най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване не се прилага за останалата част от партньорите по проекта.

*Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка страна на граничния регион. Проекти, които не отговарят на това изискване няма да бъдат допустими.

Всички партньори са пряко отговорни за изпълнението на проекта и не могат да действат като посредници.

*Максималният брой партньори в проекта не трябва да надвишава 5 (пет), включително Водещия партньор.

По настоящата покана за представяне на предложения една институция / организация може да представи максимум един проект като Водещ партньор. В случай, че дадена институция / организация подаде повече от едно проектно предложение като Водещ партньор, всички тези предложения (представени като Водещ партньор) ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

*По настоящата покана за представяне на предложения организация може да участва в не повече от 2 (две) проектни предложения като партньор (т.е. ако една организация / институция е представила предложение като Водещ партньор, една и съща организация може да бъде партньор по проект в не повече от 1 (един) друг проекти; организация, която не е представила проект като Водещ партньор, може да участва като Партньор по проекта, в не повече от 2 (два) проекта). В случай, че дадена организация участва в повече от 2 (две) проектни предложения, всички подадени предложения ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

 ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

 • Меки проекти - проекти, които нямат никакво строителство или при които то не представлява повече от половината от общия им допустим бюджет за закупуване на оборудване, а по-скоро включва проучвания, стратегии, семинари, обмен на ноу-хау и т.н.
 • Инвестиционни проекти - проекти, които имат включено (строителство, реконструкция, рехабилитация, обновяването и т.н.) и / или закупуване на компоненти от оборудване, формиращи най-малко 50% от общата сума на допустимите разходи на целия проект.

Едно предложение за проект трябва да обхваща само една Специфична цел по съответната приоритетна ос.

Комбинация от дейности от различни специфични цели е забранена и ще доведе до директно елиминиране.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет на втората Покана за набиране на проектни предложения е 6 917 631 евро. 

Приоритет Специфична цел Вид проект Бюджет на безвъзмездната помощ/ задължителен (в €)

Продължителност на проекта

(мин.-макс. в месеци)

Приоритетна ос 1. Околна среда

1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 100 000- 400 000 12-24
1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 100 000- 400 000 12-24
Приоритетна ос 2. Туризъм 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство Инвестиционен 100 000-500 000 12-24
2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона; Мек 50 000-120 000 8-15
2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм Мек 50 000-120 000 8-15
Приоритетна ос 3 Конкурентоспособност 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона Мек 50 000-120 000 8-15

ОПИСАНИЕ:

Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 - ОКОЛНА СРЕДА

Специфична цел 1.1 Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Екологични дребномащабни инвестиции:

 • съвместни екологични инициативи и инвестиции в малка инфраструктура, съоръжения и технологии за въздуха, водите и почвата от замърсяване контрол / мониторинг и рехабилитация на реките, замърсени земи, кафяви полета, и т.н .;
 • дребномащабни инвестиции в рециклирането, за събиране на отпадъци, разделно изхвърляне на отпадъци, рекултивация на нерегламентираните сметища и повишаване на обществената хигиена;
 • дребномащабни инвестиции за подобряване на управлението на Натура 2000 и защитените природни обекти;
 • дребномащабни инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност в публичната инфраструктура;
 • съвместни инициативи по отношение на опазването и възстановяването на екосистемите и застрашените / защитените видове;
 • съвместни координирани действия за възстановяване на естествените процеси и характеристики на речните местообитания;
 • контрол на замърсяването на въздуха / дейности по мониторинг, като чисти вътрешни горивни инсталации, технологии за намаляване на горивата превключване;

За меки мерки:

Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит, ноу-хау и изграждане на капацитет:

 • съвместни инициативи, мрежи и партньорства за насърчаване на опазването на природата, енергийната ефективност и устойчивото използване на природните ресурси сред местното население, включително младите хора, маргинализираните общности и други уязвими групи;
 • съвместни подходи, проучвания, планове, общи бази данни, насочени към опазване на ландшафта и биологичното разнообразие;
 • разработване и прилагане на планове за управление на защитените територии, на съществуващите и потенциалните места от Натура 2000;
 • сътрудничество, обмен на опит и знания между институциите в областта на опазването на природата и предотвратяването на замърсяването;
 • сътрудничество между публичните органи и неправителствени организации в областта на безопасна и устойчива нисковъглеродна икономика не територията на граничния регион;
 • инициативи за повишаване на осведомеността и обучение на всички нива (отделни лица, организации, бизнеса, публичната администрация, училища) по въпроси, свързани с околната среда и опазването на природата, намаляване и рециклиране на отпадъците и др .;
 • разяснителни инициативи, свързани с възможностите за мейнстрийм качество на въздуха в земеделието (например в животновъдството, обработката на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство).

Специфична 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Системи за ранно предупреждение, оборудване и активи, дребномащабни инвестиции:

 • дребномащабни инвестиции за укрепване на речните корита, реконструкция или изграждане на диги, за предотвратяване на свлачища, изграждане на хидротехнически съоръжения (Баражни стени) за предотвратяване на наводнения и др .;
 • дребномащабни инвестиции за превенция и противодействие на природни и екологични опасности и последиците от изменението на климата, като например риска:
 • доставка на специализирано противопожарно оборудване,
 • доставка на специализирано оборудване за контрол на наводненията и за интервенции по търсене и спасяване,
 • Подкрепа за дребномащабни интервенции / инвестиции като възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; отбранителни съоръжения при наводнение (диги, канали и т.н.); отстраняване на речните наноси; залесяване на непостоянен или уязвими земя; резници за извънредни ситуации; и т.н.

Подходът за природно управление на риска при наводнения (зелена инфраструктура) ще се предпочита пред „сиви“ инфраструктурни проекти (например канали, диги) за превенция и защита от наводнения, тъй като е по-добър вариант за околната среда (или като допълваща инфраструктура, която да сведе до минимум сивата инфраструктура и нейното въздействие).

В допълнение, природно-базираните решения ще допринесат за възстановяване на естествените процеси и характеристики на речните местообитания в определени места от Натура 2000 и потенциални Натура 2000 места. В тази връзка следва да се предвидят и координационни действия между двете страни.

За меки мерки:

Съвместни инициативи, стратегии, повишаване на осведомеността, обмен на опит:

 • съвместни подходи за насърчаване на информираността превенция на риска, адаптиране и смекчаване на последиците (например картиране на рискови петна, методи за оценка и оценка на опасностите и рисковете, съвместни бази данни, съвместни планове и методики, стратегии за оценка на съвместните рискови; ранно предупреждение и системи за управление на бедствия);
 • изготвяне на техническа документация, предпроектни проучвания и работни проекти за укрепване на речните корита, изграждане на диги за предотвратяване на свлачища или съвместни дейности за подобряване на сътрудничеството и капацитета за управление на бедствия;
 • съвместни инициативи, насочени към качеството и управление на водите;
 • обмен на опит и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции, обучения) за публичните органи и други заинтересовани целеви групи за управление на природни бедствия;
 • информационни кампании в областта на превенцията и управлението на риска за всички групи от населението (включително млади хора и маргинализирани групи), на отрицателните последици от изменението на климата и възможните мерки за намаляване;
 • провеждане на обща теоретично-тактически практики и полеви обучения за управление на извънредни ситуации за местното население (със специален фокус върху младите хора);
 • специфични действия в областта на образованието, обмен на информация, обучение на местното население и др.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - ТУРИЗЪМ

Специфична цел 2.1 Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство

Следните примерни дейности са допустими:

За инвестиционните мерки:

Дребномащабни инвестиции, ИКТ и ГИС платформи, инфо-центрове, туристически транспортни схеми:

 • Възстановяване и поддържане на туристическите обекти с историческо и културно значение, включително съхранението и опазването на материално и нематериално естествено, историческо и културно наследство;
 • Подобряване на достъпността на природни, културни и исторически туристически сайтове, чрез рехабилитация на пътища за достъп, изграждане на нови и / или реконструкция или модернизация на съществуващи велосипедни маршрути и пешеходни алеи (включително придружаващия изработване на общ стандарт за пътните знаци и информационни табла, като както и Съвместен пътеводители и т.н.);
 • Изграждане на нови и / или рехабилитация и подобряване на туристическите атракции, инфо-центрове, павилиони за насочване на потенциалните посетители и т.н.
 • Реновация на комунални мрежи (ток, вода, канализация и т.н.), свързани с туристически обекти;
 • Разработване на съоръжения за достъп до или в туристическите обекти за хората с увреждания;

Специфична цел 2.2 Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона

Следните примерни дейности са допустими:

За меки мерки:

Съвместни проучвания, общ туристически продукт и услуги за развитие и популяризиране, обучение и консултации:

 • Разработване и прилагане на съвместни тематични маршрути и тематични туристически клъстери (които се основават на регионално уникално природно и културно наследство);
 • Разработване на нови / алтернативни / устойчиви туристически продукти и услуги;
 • Съвместни действия, инструменти и инициативи за насърчаване на трансгранични туристически продукти (например съвместно участие в туристически панаири, изложения и други промоционални събития, съвместни рекламни кампании и т.н.);
 • Съвместно разработване и прилагане на планове за развитие на туристическите дейности, нови туристически дестинации и опит;
 • Съвместни инициативи за подобряване на качеството на услугите в областта на туризма (обмяна на опит и добри практики, обучения, учебни пътувания и т.н.);
 • Подкрепа за стартиране на инициативи за използване на местни активи за създаване на нови туристически продукти и услуги (в т.ч. за жените и маргинализираните групи.);
 • Развитие на трансгранични транспортни схеми към туристическите обекти.

Специфична 2.3 Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм

Следните примерни дейности са допустими:

За меки мерки:

Съвместни промоционални събития, повишаване на осведомеността и изграждане на мрежи:

 • Създаване / развиване / укрепване на съвместни мрежи за обмен на добри практики в устойчивото управление на туризма;
 • Разработване / изпълнение на съвместни политики, стратегии, обучение и изграждане на капацитет събития за валоризация на културното и природното наследство чрез нейното възстановяване и популяризиране на устойчиви икономически цели;
 • Организиране на съвместни културни прояви за популяризиране на регионалната културната идентичност в областта на музиката, театъра, изкуството и др;
 • ъздаване на мрежи за решаване на младежки инициативи в граничната зона, вкл. участието на децата и младите хора в инициативи в областта на културния, социалния, науката и физически дейности (музика, философия, спорт, регионално изследване);
 • Кампании за повишаване на осведомеността на всички нива (отделни лица, организации, бизнес, публична администрация, училища, университети) по въпроси, свързани с устойчивото използване и популяризиране на регионалното нематериално културно и природно наследство.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Специфична цел 3.1 Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона

Само меки мерки са допустими по тази приоритетна ос:

Действия за повишаване на конкурентоспособността на фирмите:

 • Подкрепа за съвместно пускане и инициативи за самостоятелна заетост (особено за младите хора, жените);
 • Подкрепа (създаване на) на социалните предприятия и социалното предприемачество;
 • Съвместни подходи и промоция, разработване и внедряване на иновации в предприятията;
 • Обмен на опит в иновативни инструменти и продукти и съвместни действия за стимулиране на растежа на иновативни / по-висока добавена стойност индустрии (например био-земеделие, екологични технологии, информационни и комуникационни технологии, енергоспестяване, фармацевтика, електроника и т.н.);

Действия за засилване на сътрудничеството между бизнеса:

 • Подкрепа за развитието на трансгранични бизнес клъстери;
 • Популяризиране и прилагане на обучение съвместно развитие на бизнеса, сътрудничество, обмен на опит и изграждане на капацитет схеми;
 • Съвместни инициативи за насърчаване на износа; организиране и участие на трансгранични изложения, панаири и търговски мисии; съвместно участие в панаири в трети страни;
 • Обмен на опит и добри практики за насърчаване на икономическото развитие на региона за насърчаване на инвестициите;
 • Сътрудничество между бизнес, научни изследвания и развитие и образователни / обучителни институции в областта на трансфера на технологии, иновативни подходи / инструменти и насърчаване на икономика, основана на знанието;
 • Създаване на мрежи за повишаване на потенциала за заетост на младите хора, жените и уязвимите / маргинализираните групи

Всички инвестиционни дейности трябва да се провеждат на общинска или държавна собственост. Имотът трябва да бъде:

 • необременен със задължения;
 • не е обект на съдебен спор за имота;
 • не е предмет на искове съгласно съответното национално законодателство.

Всички предвиждани строителни дейности трябва да бъдат подкрепени с одобрен / сертифициран работен проект (ако е приложимо според съответното законодателство на страната (България или Бивша югославска република Македония), където ще се осъществяват дейностите по извършване на строителни работи. В случай че строителни и монтажни работи, за които съответното законодателство не изисква одобрение на работен проект, кандидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за одобрение на проект.

Всички инвестиционни предложения трябва да имат положителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), ако за подобни дейности се изисква ОВОС според националното законодателство.

Когато съответното законодателство не изисква положителна оценка за въздействието върху околната среда, канидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за оценка на въздействието върху околната среда.

В случай на дребномащабни инвестиционни проекти в контекста на ВЕИ и управление на реките, спазването на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за наводненията е необходимо (ако е приложимо) и Оценка за съвместимост в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията, трябва да са надлежно извършени колкото по-рано е възможно.

В случай на проекти, които целят да променят хидроморфологичните характеристики на водното тяло, предизвикващи влошаване на състоянието, подходящ анализ, както се изисква от чл. 4.7 от РДО се извършва възможно най-рано в процеса на планиране (ако е приложимо).

В случай на инвестиционни проекти, свързани с интервенции за наводнения и противопожарна защита всички подходящи оценки на околната среда в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията се изисква да се извършат възможно най-рано (ако е приложимо).

В случай на инфраструктурни проекти се изисква оценка на риска (уязвимост за рискове от бедствия, включително дългосрочните очакваните ефекти от изменението на климата) (ако е приложимо).

В случай на проекти, свързани със замърсяването на въздуха, техните цели следва да са в съответствие с целите на Clean Air Package от 18 декември 2013 година.

Всички цени относно инвестиционните дейности трябва да бъдат в евро.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Приоритетно ще се финансират проекти, които допринасят за постигане на неизпълнените до момента индикатори, които са представени в приложения файл.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Финансиране, Идея, ТГС , Покана , Македония, България