• Институт за управление на програми и проекти

ОПРР, Енергийна ефективност в периферните райони, Краен срок: 27.08.2018 г.

ПРОГРАМА

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС 2:

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

СРОК:

27.08.2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 206 740 392,11 лева

Общият индикативен размер на средствата (БФП 100%), размерът на резерва за изпълнение за всеки конкретен бенефициент спрямо общата етапна цел (6,21%) и размерът на верифицираните цели за всеки конкретен бенефициент спрямо индивидуалната етапна цел е, както следва:

Конкретен бенефициент Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), лв. Конкретен бенефициент Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), лв.
Община Попово 12 386 427,86 Община Нови пазар 7 442 142,42
Община Троян 11 070 201,21 Община Разлог 7 301 393,07
Община Пещера 10 707 054,43 Община Козлодуй 6 571 105,71
Община Карнобат 10 687 513,73 Община Берковица 6 323 925,96
Община Нова Загора 9 792 788,00 Община Тутракан 5 927 846,91
Община Ботевград 9 544 720,30 Община Елхово 5 333 290,24
Община Сандански 9 425 526,16 Община Златоград 5 030 643,15
Община Севлиево 9 321 691,14 Община Девин 5 003 224,37
Община Самоков 8 476 152,58 Община Генерал Тошево 4 818 550,99
Община Червен бряг 8 293 967,02 Община Крумовград 4 457 671,02
Община Свиленград 8 181 360,11 Община Белоградчик 4 450 538,10
Община Провадия 7 964 704,99 Община Никопол 4 308 848,00
Община Мездра 7 869 628,19 Община Малко Търново 4 268 336,90
Община Поморие 7 655 840,32 Община Ивайловград 4 125 299,23

ВАЖНО!!!

Конкретният бенефициент може да подава проектни предложения за енергийна ефективност в жилищния сектор на обща стойност не повече от 50% от общия индикативен размер на безвъзмездната финансова помощ за съответния конкретен бенефициент, както и съответно проектни предложения за енергийната ефективност на обществени сгради - на обща стойност не повече от 50% от общия индикативен размер на безвъзмездната финансова помощ за съответния конкретен бенефициент по приоритетната ос.

ВАЖНО!!!

По настоящата процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент като част от националното съфинансиране (15%) в рамките на БФП (100%).

За „проекти, които след приключване генерират нетни приходи" по смисъла на чл. 61 от регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 г. , когато в резултат от финансовия анализ по проекта се установи финансов дефицит, безвъзмездната финансова помощ (100%) е до размера на сумата по решението съгласно представения финансов анализ. В този случаи бенефициентът следва да осигури собствен принос в размер на разликата между общата стойност на проекта и размера на БФП по ОПРР (100%)

Всяко проектно предложение, което има потенциал да генерира приходи, и тези приходи могат да бъдат оценени към момента на кандидатстване, следва да бъде придружено от финансов анализ. Финансовият анализ следва да се предостави в електронен формат (Excel) с отключени формули, което да позволи неговото разглеждане и оценка, включително проверка на получените финансови резултати.

КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:

28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-тониво на националната полицентрична система, съгласнораздел 1.1.1 на ОПРР 2014-2020 и Националнатаконцепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ държавни институцииПовишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система

 • Повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система

Предложените проекти трябва да допринесат за:

 • Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в публичната инфраструктура – сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и сгради на държавната и общинската администрация;

 • Намаляване на разходите за енергия на обществените и жилищните сгради; По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;

 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

 • Запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца.

До крайния срок за кандидатстване, посочен в настоящите Насоки за кандидатстване, конкретният бенефициент по своя преценка може да подаде:

 1. Едно проектно предложение за общински административни сгради;

 2. По едно отделно проектно предложение за държавни административни сгради за всеки отделен партньор-държавна институция;

 3. Едно проектно предложение за общинска образователна инфраструктура;

 4. Едно проектно предложение за общинска културна инфраструктура;

 5. Едно проектно предложение за общинска социална инфраструктура;

Неограничен брой проектни предложения за жилищни сгради, като всяко следва да включва най-малко три обекта на интервенция (сгради).

По изключение - само в случай че конкретният бенефициент предвижда интервенции в по-малко от три жилищни сгради, то следва да подаде едно проектно предложение за избраните сгради.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

  • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на жилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги);

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективностжилищни сгради, административни сгради на държавната и общинската администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги);

 • По външните сградни ограждащи елементи:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

 • По системите за поддържане на микроклимата:

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;

- ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, когато това има доказан енергоспестяващ ефект;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация във връзка с изпълнение на енергоспестяващо осветление;

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението;

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

- монтаж на индивидуални броячи, както се изисква от Директива 2012/27/ЕС (където е приложимо);

 • СМР на жилищни сгради, на административни сгради на държавната и общинската администрация и на общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги), които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-­2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С" и повече от 60% енергийни спестявания. Изискването за повече от 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

 • Обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на съществуващи жилищни сгради, на административни сгради на държавната и общинската администрация и на общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура (с изключение на сгради на социални институции за деца и възрастни хора извън националната политика за деинституционализация на този вид услуги);

 • Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради;

При разработването на проектните предложения конкретният бенефициент трябва да предвиди в изпълнението на проектите дейности:

■      Финансов одит на проекта - одитът на проекта трябва да бъде извършен от квалифициран одитор, физическо или юридическо лице или от звеното за вътрешен одит към бенефициента, като докладът за фактически констатации трябва да бъде приложен към окончателното искане за плащане; При изпълнение на дейността следва да се спазва Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Сертифициращия орган от м.юли 2013 г.

■      Проверки под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит) се извършват само на проекти с бюджет над 200 000 лв. Размерът на разходите за такъв тип одитни проверки не следва да превишава 1% от общо допустимите разходи по проекта.

■     Дейности за информация и комуникация по проекта - съгласно Общите условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение З към настоящите Насоки за кандидатстване). С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на даден проект е необходимо проектното предложение да предвижда пресконференция/конференция по повод стартирането на проекта, както и подобно събитие при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му.

ВАЖНО!!!

Изборът на обектите на интервенция от социалната инфраструктура, свързани с предоставянето на услуги в общността за възрастни и деца извън държавната политика за деинституционализация, следва да бъде предварително съгласуван с Министерство на труда и социалната политика с оглед гарантиране съгласуваност на политиките. В тази връзка при подаване на проектно предложение за енергийна ефективност на социална инфраструктура, конкретният бенефициент следва да представи писмо за предварително съгласуване на обектите на интервенция.

ВАЖНО!!!

Дейностите следва да се реализират в рамките на строителните граници на 28-те града - опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ).

Кандидатът следва да представи заедно с проектното предложение декларация, че представеният сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, издаден по реда на Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ, е валиден и след издаването му не са извършвани дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности, както и че не са настъпили изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и на обстоятелствата, отразени в него.

Интервенции ще бъдат осъществени единствено ако обследването за енергийна ефективност е доказало, че приложените мерки ще доведат до нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С".

Ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление „С" в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики за всеки обект, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническият паспорт и обследването за установяване на техническите характеристики на сградата (техническото обследване) следва да бъде изготвени в пълно съответствие с изискванията на Наредбата по отношение на обхват и съдържание с оглед преценка допустимостта на сградата и съответствието й с критериите за оценка.

Проектните предложения, съответно инвестиционните проекти за обектите на интервенция, следва да включват:

-       всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С";

-       всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване.

СМР на сградите, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С" и повече от 60% енергийни спестявания. Изискването за повече от 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

Не са допустими дейности по изготвяне на самостоятелни обследвания за енергийна ефективност по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, или обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ, които не са свързани със СМР за обектите, включени в проектното предложение. Всички проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на ВЕИ, трябва да отговарят и на изискванията на Закона за енергийната ефективност, Закона за устройство на територията и на подзаконовата нормативна база за тяхното прилагане.

При интервенции върху административни сгради, държавна собственост, конкретният бенефициент следва да кандидатства в партньорство със съответната държавна институция, като се представи партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и съответната държавна институция. В партньорското споразумение следва да се разпишат правата и задълженията на всеки партньор по проекта.

Всички проекти следва да включват мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Разходи за консултантски услуги за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него не са допустими за финансиране по настоящата процедура за предоставяне БФП.

Разходи за организация и управление (непреки разходи):

o разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски, и

o разходи за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на лица - съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или съответните нормативни актове на друга държава - членка на ЕС, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство;

Разходите за организация и управление, финансирани от БФП, не трябва да надвишават 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ

Предвидените в проектното предложение дейности трябва да се основават на:

 • Технически или работен проект съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружен от подробни количествени сметки по приложимите части; Техническият/ работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи съгласно действащата нормативна уредба и одобрен от главния архитект на Общината, когато се изисква съгласно ЗУТ.

 • Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ.

 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

 • Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена като комплексен доклад от лицензирана фирма- консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва и 2-ра категория или Решение на експертния съвет на одобряващата администрация за строежи 3 -та, 4- та и 5-та категория, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ;

 • Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

 • Разрешителни и/или съгласувателни документи от съответните институции (ако са необходими такива съгласно българското законодателство);

 • Влязло в сила разрешение за строеж, издадено по реда на чл.148-156 от ЗУТ; Представеното Разрешение за строеж, издадено въз основа на одобрения инвестиционен проект, по реда на чл. 148-156а от ЗУТ, следва да съдържа максимално подробна информация относно всички одобрени проектни части на инвестиционния проект, всички съгласувателни и разрешителни документи;

 • Подробна количествено-стойностна сметка.

В случай, че на етапа на кандидатстване за някои обекти на интервенция няма разработени инвестиционни проекти в пълна проектна готовност, предвидените в проектното предложение дейности следва да се основават на схема/архитектурен план и индикативна количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели;

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020" на електронен адрес https://eumis2020.government.bg

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА

 При кандидатстване по настоящата процедура конкретният бенефициент трябва да попълни уеб-базираните Формуляр за кандидатстване (образец, на който е представен в

Приложение А), и съответните приложения към настоящите Насоки за кандидатстване, публикувани още на интернет адресите на:

-       Управляващия орган на ОПРР www.bgregio.eu в рубрика „Кандидатстване"- „Актуални схеми",

-       Министерството на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bgв рубрика „Търгове",

-    Единния информационен портал за Структурните фондове в България www.eufunds.bgв рубрика „Обяви за набиране на проектни предложения;

При кандидатстване с проектни предложения, конкретният бенефициент следва да представи по електронен път всички изискуеми документи, както следва:

 1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно в ИСУН 2020.

 2. Декларация, че проектът не е финансиран от други източници с публични средства (Приложение В1) - подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата.

 3. Декларация, че проектът не генерира приходи (Приложение В2) - подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата.

 4. Декларация от кмета на общината (Приложение В3) за извършена проверка за наличие на стопанска дейност в сградите-обекти на интервенция подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата.

 5. Декларации за държавна и минимална помощ - подават се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата. Към проектното предложение се представят САМО декларациите за обекти, в които се извършва икономическа дейност, в зависимост от вида на обекта, както следва:

o Приложение В4 от собствениците на обекти - публични сгради или еднофамилни жилищни сгради или

o Приложение № 1 към договора между общината и СС (приложение № 11) от собственици на самостоятелни обекти в случай на многофамилни жилищни сгради

 1. Други изискуеми документи, необходими за проверка на липсата/наличието на държавна помощ, съгласно Приложение О2 „Приложими режими по държавни помощи при предоставянето на БФП по ОПРР 2014-2020" - подават се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата и се описват в съответното поле на ИСУН 2020.

 2. Документ (копие на заповед, удостоверение или др. приложим документ, заверен от Дирекция „Социално подпомагане"), доказващ предоставянето на помощ за отопление за текущия/последния отоплителен сезон на собственика на еднофамилната жилищна сграда - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  1. Финансов анализ (в случай че проектът генерира приходи и общият размер на допустимите разходи надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро) - подава се в оригинал - файл формат WORD, подписан с електронен подпис от кандидата. Всички таблици и изчисления, включени във финансовия анализ се подават в оригинал - файл формат Excel, подписан с електронен подпис от кандидата.

  2. Автобиография на ръководителя на проекта (Приложение Г) - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  3. Документ за собственост върху недвижимия имот, обект на интервенция по проекта, от който да става ясно, че недвижимият имот е общинска собственост или собственост на партньора по проекта (не важи за жилищни сгради) - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  4. Партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и съответната държавна институция при интервенции върху административни сгради държавна собственост - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  5. Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  6. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  7. Декларация от ръководството на съответната институция в свободен текст, обект на интервенция, че е съгласно с предложения проект, вкл. и с конкретното проектно решение, както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  8. Декларация от кмета на общината и собственика на сградния фонд, с която се гарантира, че съответната институция ще има възможност да използва сградата за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  9. Декларация в свободен текст, че представеният сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, е валиден и след издаването му не са извършвани дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности, както и че не са настъпили изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и на обстоятелствата, отразени в него - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  10. Писмо за предварително съгласуване на обектите на интервенция от социалната инфраструктура, свързани с предоставянето на услуги в общността за възрастни и деца извън държавната политика за деинституционализация с МТСП - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

  11. Пълномощно на лицето, което подписва с електронен подпис от името на кандидата документите за кандидатстване по проектното предложение и допълненията и поясненията към него (ако е приложимо) - подава се във формат сканирано копие, подписано с електронен подпис от кандидата.

Декларациите на конкретния бенефициент се подписват с електронен подпис от представляващия бенефициента или упълномощено от него лице

В случаите, когато конкретният бенефициент е упълномощил друго лице да го представлява при електронното подписване на документите за кандидатстване и потвърждаване на проектното предложение, към проектното предложение се прилага съответното пълномощно по т. 18 по-горе.


Административни структури на Централната администрация на изпълнителната власт, както и Административни структури на Териториалната администрация на изпълнителната власт, съгласно Административен регистър (http://ar2.government.bg/ras/index.html).

 

Тагове: Финансиране, ОПРР , общини, енергийна, ефективност