• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Открий ме, Краен срок: 30.11.2017 г.

ПРОГРАМА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2:

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

ПРОЦЕДУРА:

pdf„Открий ме“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

30.11.2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

Мин. размер: 50 000 лв

Макс. размер: 150 000 лв

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 лева.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Допустими кандидати са:
1. Неправителствени организации;
2. Доставчици на социални услуги – съгл. чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социално
подпомагане
- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Допустими партньори са:
1. Общини и райони на общини;
2. Обучителни и образователни организации.

ОПИСАНИЕ:

Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа за подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги.
 • Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез целеви действия насочени към деца и младежи, настанени в резидентни услуги.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за персонал
 • Разходи за материални активи
 • Разходи за услуги
 • Разходи за публичност
 • Непреки разходи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ОПРР, Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца, Kраен срок: 03.11.2017 г.

ПРОГРАМА
Oперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 5:
Регионална социална инфраструктура

ПРОЦЕДУРА:
pdfПодкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца

КРАЕН СРОК:

1. 03.08.2017 г.*;

2. 03.11.2017 г.

*До 03 август 2017 г. конкретният бенефициент е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на БФП, който му е определен съгласно настоящите Насоки за кандидатстване.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 58 095 000,00 лева, от които по:
• Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги - 44 095 000,00 лева
• Компонент 2: Министерство на здравеопазването - 14 000 000,00 лева

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги

1. Благоевград      18 Ловеч        35 Добрич      52 Елхово
2. Петрич             19 Луковит     36 Кърджали  53 Троян
3. Бургас              20 Берковица  37 Дупница    54 Свищов
4. Карнобат          21 Монтана     38 Кюстендил
5. Созопол           22 Лом           39 Правец
6. Варна               23 Перник      40 Самоков
7 Долни Чифлик   24 Плевен       41 Ботевград
8 Велико Търново 25 Пловдив     42 Елин Пелин
9 Елена               26 Асеновград  43 Казанлък
10 Павликени       27 Исперих      44 Стара Загора
11 Стражица        28 Разград      45 Търговище
12 Белоградчик    29 Русе           46 Харманли
13 Бяла Слатина   30 Силистра    47 Хасково
14 Враца              31 Сливен       48 Нови Пазар
15 Мездра            32 Нова Загора 49 Шумен
16 Габрово           33 Смолян       50 Велики Преслав
17 Севлиево         34 Столична    51 Ямбол

Компонент 2: Министерство на здравеопазването

ЦЕЛИ:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа за деца.

Конкретни цели:
• Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и децата с увреждания, включително и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;
• Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1. Разширяване/преустройство/ремонт на материалната база на съществуващи центрове за обществена подкрепа с оглед разширяване на дейността им съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
2. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на нови Центрове за обществена подкрепа/Общности центрове за деца и семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.
Ново строителство на ЦОП/Общностен център се допуска, при доказана необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.
3. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за създаване на дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
Ново строителство на Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства се допуска, при доказана необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.
4. Разширяване/преустройство/ремонт на материалната база на съществуващи дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция с оглед разширяване на дейността им и превръщането им в дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
5. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
Ново строителство на Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се допуска, при доказана необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.
6. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на инфраструктура за нови социални услуги в общността от резидентен тип за деца и младежи без увреждания съгласно Картата на резидентните услуги, както следва:
o Център за настаняване от семеен тип за деца;
o Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
o Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.
Допуска се ново строителство на ЦНСТ/Преходно/Наблюдавано жилище само по изключение, в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугите
7. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца съгласно Картата на резидентните услуги, както следва:
o Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
o Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;
- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения.

Конкретните бенефициенти следва да създадат всички услуги, които са предвидени да се изградят на тяхната територия съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, както следва:
Компонент 1 - Община Услуги за подкрепа в общността и в семейна среда:

 • Нови Центрове за обществена подкрепа;
 • Общностни центрове за деца и семейства;
 • Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
 • Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства;
 • Ремонти/обзавеждане/оборудване на съществува щи ЦОП/ДЦДУ/ЦСРИ.

Резидентни услуги

 • Нови ЦНСТ за деца
 • Нови Преходни жилища за деца от 15 до 18- годишна възраст
 • Нови Наблюдавани жилища за младеж и от 18 до 21 г. Бр.
  услуги

ПЕРИОД НА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от бенефициента и са платени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

ПРЕКИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Преките допустими разходи по настоящата процедура, свързани с изпълнението на дейностите по проектните предложения, са обобщени в следните основни групи:
• разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти и с авторски надзор, финансирани от БФП - в размер до 5% от стойността на СМР, финансирана от безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР;
!!! Когато на етап кандидатстване е предвидено възлагане на инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство), не се прилага процентно ограничение по отношение на горепосочените разходи.
• разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
• разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради, технически паспорт, в случай на интервенции върху цялата сграда;
• разходи за строително-монтажни работи. В рамките на общата стойност на СМР, финансирани от БФП, могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи - в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП;
!!! При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се допускат.
• разходи за строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ, финансирани от БФП, – в размер до 5% от стойността на СМР, финансирана от безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР;
• разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал.4 и чл.169 от ЗУТ, финансирани от БФП, – в размер до 5% от стойността на разходите за проектиране и авторски надзор, финансирани от безвъзмездната финансова помощ, одобрени на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР;
!!! Когато на етап кандидатстване е предвидено възлагане на инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство), разходите за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите, финансирани от БФП, са общо в размер до 5 % от стойността на инженеринга, финансиран от БФП.
• разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация;
• разходи за доставка на оборудване/обзавеждане;
• разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от Оперативната програма и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като инженерни, технически изследвания, геоложки/геодезически проучавания и други;
• разходи за публичност и визуализация, финансирани от БФП, – до 1% от общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта;
• Разходи за организация и управление (непреки разходи):
o разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски, и o разходи за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на лица – съгласно Наредбата за командировките в страната – до 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта.
МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него не може да надвишава 30 месеца.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020" на електронен адрес https://eumis2020.government.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП ООД.

ОПХОМП, Осигуряване на топъл обяд, Краен срок: 31.01.2019 г.

ПРОГРАМА:

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

ОПЕРАЦИЯ:

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПроцедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

ДИРЕКЦИЯ:

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

СРОК:

31.01.2019 г. 17:00 ч.

Процедурата е отворена за кандидатстване до 17 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17,00 часа на 31.01.2019 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

БФП – 100%
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 9 883 472 лв., от които средства от ФЕПНЛ - 8 400 951 лв. и национално съфинансиране - 1 482 521 лв.
За целите на операцията не се определя минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ.
Размерът на финансирането за всяка една партньорска организация се определя на база:
• брой на лицата от целевата група,
• стойността на един храноден за едно лице,
• общия брой на дните за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността в рамките на 2016 г.- 2017 г., и
• допълнителните разходи, свързани с предоставянето на храни, предвидени, съгласно Регламент /ЕС/ 223/2014,и конкретно посочени в раздел 3.3. „Допустими разходи“.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За да бъде допустима, партньорската организация трябва да отговаря на следните изисквания:
• Да е община или район на община, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Р България,
• Да притежава или да ползва на съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.
• Да е администратор на лични данни регистриран в съответствие със Закона за защита на личните данни.
• Да разполага с подходящ капацитет – технически, финансов и административен, организационни работни процеси, осигурена складова база, капацитет за
• 2016 г. Изисквания за кандидатстване стр. 7
• реализиране на съпътстващи мерки – пряко или в сътрудничество с НПО, в допълнение към предоставянето на храни.
• Да разполага с подходящ капацитет за предоставяне на топъл обяд до домовете на крайни потребители със затруднения в придвижването или на място/на улицата при бездомни и скитащи лица на територията на всички населени места, в рамките на общината.
• Да гарантира предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос към балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
• Да предвижда и прилага механизъм за недопускане на разхищение на храни.
• Да предвижда механизъм за обратна връзка с крайните потребители.
• Да спазва и прилага по целесъобразност принципите, посочени в чл.5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета за недопускане на дискриминация и зачитане на личното достойнство на целевата група.
• Да спазва и прилага изискванията за публичност и популяризиране на подкрепата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

ПАРТНЬОРИ:

В рамките на операцията е допустимо общините или районите на общини да кандидатстват в партньорство с неправителствени организации. Ролята на партньора/ите се изразява в реализиране на съпътстващи мерки , в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
Партньорът/ите трябва да отговаря/т на следните условия за допустимост:
• Да имат централно управление или клон на територията на България;
• Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по закона за ЮЛНЦ;
• Да са администратори на лични данни;
• Да не са в производство по несъстоятелност и в производство по ликвидация;
• Да притежават капацитет за предоставянето на съпътстващи мерки.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Кметът на общината има право да възложи управлението на услугата „обществена трапезария“ на регистрирани за съответната услуга доставчици, които за целите на настоящата процедура също се определят като изпълнители. Процедурата по възлагане на управлението на социалната услуга се реализира при спазване на разпоредбите на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
Конкретните цели на операцията са насочени към:
• Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии.
• Подкрепа за създаване на нови трапезарии.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Топъл обяд в трапезариите ще се предоставя в определени от партньорската организация дни от месеца, като е възможен един от следните варианти:
- в работните дни от месеца
или
- в календарните дни от месеца.
В заявлението за финансиране, кандидатите следва задължително да включат всички допустими дейности, както следва:
1. Определяне на целевите групи;
2. Закупуване на хранителни продукти;
3. Осигуряване на топъл обяд;
4. Предоставяне на съпътстващи мерки.
Партньорската организация може да предоставя топъл обяд на представителите на целевите групи в повече от една обществена трапезария.
Изпълнителите на дейността по предоставянето на топъл обяд са доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане.
Съпътстващите мерки следва да се реализират през целия период на изпълнение на дейността „Осигуряване на топъл обяд“.
Съпътстващите мерки, допълващи предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура, се изразяват индикативно в индивидуално консултиране и съдействие за:
- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, или
- други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1. Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
1.4. Скитащи и бездомни деца и лица;
1.5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
2. Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната допълнителна целева група:
2.1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
2.2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
2.3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
2.4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
2.5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;
2.6. Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване;
2.7. Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

За целите на настоящата процедура, безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на:
1. Възстановяване на действително направени и платени допустими разходи, и
2. Финансиране с единна ставка, определено чрез прилагане на определения процент спрямо разходите за закупуване на хранителни продукти.
За целите на реализиране на операцията се определят следните допустими разходи:
1. разходи за закупуване на хранителни продукти;
2. административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1.
3. разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1.
За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден.
Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб. При реализирани икономии партньорската организация може да предоставя и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата, така както са посочени в заявлението за финансиране.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. лихви по дългове;
2. инфраструктура;
3. стоки втора употреба;
4. данък върху добавената стойност, освен когато той не е възстановим съгласно националното законодателство за облагане с ДДС;
5. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Всички дейности следва да приключат не по-късно от 30.11.2017 г.


НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявлението за финансиране следва да бъде подадено само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация се свържете с експертите на Институт за управление на програми и проекти.

ОПОС, Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, Краен срок: 22.01.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

pdfПроектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

КРАЕН СРОК: 22.01.2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Размер на БФП/съфинансиране от ЕС/: Съгласно АРП на проектите.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Общини, определени въз основа на предварително проучване.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 19 общини от следните 3 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО):

 • РСУО Русе с общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан;
 • РСУО Бургас с общини Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе;
 • РСУО Благоевград с общини Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци;

2. Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;

3. Осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;

 • Разходи за материални активи;

 • Разходи за нематериални активи;

 • Разходи за услуги;

 • Разходи за такси;

 • Разходи за материали;

 • Разходи за персонал;

 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;

 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за

 • публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

ОПОС, Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа), Краен срок: 28.06.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПревенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

28 юни 2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общ бюджет: 65 млн. лв.

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Общини: Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен, Червен бряг за обекти на техни територии;

 • Агенция „Пътна инфраструктура“ за обекти по републиканската пътна мрежа;

 • Дирекция „Благоустройство и геозащита“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

 • Превенция на риска от възникване на свлачищни процеси
 • Планиране и проектиране на инфраструктурни геозащитни дейности в свлачищни райони за ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда
 • Планиране, проектиране и изпълнение на инфраструктурни геозащитни дейности по републиканската пътна мрежа

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

• Подготовка на проектното предложение – изготвяне на проектно предложение, експертни анализи, изследвания, обосновки, подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и др.
• Проектиране и изпълнение на геозащитни строежи (първа категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „ж“ от ЗУТ) и мероприятия в регистрирани свлачищни райони за ограничаване на свлачищните процеси:
• Проучвателни и проектни работи (инженерно-геоложки, хидрогеоложки, геотехнически проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционно проектиране, оценка на въздействието върху околната среда, набавяне на разрешителни документи, изискващи се по националното законодателство и др.);
• Изграждане на укрепителни съоръжения, в т.ч. брегоукрепителни съоръжения (пилотни конструкции, подпорни стени, буни и др.):
• подпиране на свлачището - контрабанкети, контрафорси, подпорни стени, буни, габиони, опорни насипи, усилени с геосинтетични и други материали, стабилизиране с негасена вар, цимент и др.;
• укрепване на свлачището с подпорни конструкции: бетонни или стоманобетонни подпорни стени (конзолни или анкерирани); сондажно-изливни пилоти или шлиц-стени със или без стоманобетонен ростверк върху тях, конзолни или анкерирани; шлицови ребра; стоманобетонни кладенци (конзолни или анкерирани), анкерирани стоманобетонни плочи и др.;
• Изграждане на отводнителни съоръжения за понижаване нивото на подземните води и/или за отвеждане на повърхностни води извън обхвата на свлачището:
• водозащита и дрениране на свлачището - повърхностни дренажи, канавки и шахти, вкопани дренажни траншеи, дренажни кладенци, дренажни сондажи, дренажни тунели, затревяване и др.;
• Планировъчни мерки за осигуряване устойчивостта на склона (откосите):
• планиране на свлачището - разпределяне и замяна на почвени маси от свлачището, в т.ч. изкопи в горните участъци и насипи в долните участъци;
• повърхностна обработка (изолация и защита) на свлачището, облицоване, залесяване, ограждане, осушаване, инжектиране и тампониране на пукнатини и каверни, заравняване, покриване с геосинтетични и други подобни материали.
• Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез извършване на геодезически, инклинометрични, стационарни хидрогеоложки и други измервания с цел установяване състоянието на деформационните процеси и/или ефективността на изградените геозащитни съоръжения.
• Организация и управление на проекта.
• Информация и комуникация

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за СМР;
 • Разходи за материални активи;
 • Разходи за нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за такси;
 • Разходи за материали;
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

 • 1
 • 2