• Институт за управление на програми и проекти

Фонд за регионално сътрудничество, Краен срок 01.07.2018 г.

ПРОГРАМА: 

pdfФонд за регионално сътрудничество

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Полска компания Екорис

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

Настоящата покана, следва двуетапна процедура за кандидатстване:
• на първи етап се подават проектните концепции,
• до втори етап се допускат само тези кандидати с одобрени концепции.

ИНДИКАТИВНИ СРОКОВЕ:
• Краен срок за подаване на проектни концепции: 01.07.2018 г.;
• Уведомление на кандидатите за резултатите от проектните концепции: 15.10.2018 г.;
• Краен срок за изпращане на проектни предложения:15.12.2018 г.;
• Уведомление за избраните проекти: 01.03.2019 г.

ПАРТНЬОРСТВОТО ПО ПОКАНАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
Допустимите партньори трябва да кандидатстват като консорциум.
Партньори по проекта са всички членове на Консорциума, включително; водещия партньор, партньорите-бенефициенти и всеки партньор или експерт.

Основно изискване към проектите ще бъде да включват участници от поне 3 страни, като поне 2 от страните бенефициенти и поне 1 от гранични за тях страни, в т.ч. Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

Допустимите партньори по проекта могат да бъдат предприятия, публични или частни, търговски, нетърговски и неправителствени организации и академични среди, създадени като юридически лица, включително, но не само:
• Общини, организации, притежавани или частично собственост на общини, сдружения на общини;
• Региони, организации, притежавани или частично притежавани от региони; асоциации на регионите;
• Организационни единици на централното правителство, организации, частично финансирани от централните държавни структури, държавни предприятия, държавни организации;
• Организации на гражданското общество, организации с нестопанска цел, социални предприятия, сдружения за интереси на юридически лица, фондации и фондове за дарения;
• Фирми;
• Кооперации (производство, жилища, потребители);
• Социални партньори (синдикати, браншови асоциации, асоциации на работодатели, камари на търговията и промишлеността).

ПАРТНЬОРИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Партньор бенефициент е допустимо лице, учредено, в която и да е от 15-те държави на Европейското Икономическо Пространство и Норвежкия механизъм (Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния, България, Гърция, Кипър, Малта и Португалия) или Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, които заедно с водещия партньор и други партньори бенефициенти, представляват Транснационалният Консорциум, който ще управлява проекта. Партньорите по проекта, могат да се кооперират по два начина:
• Регионално трансгранично сътрудничество между допустимите страни, с фокус върху регионалните гранични предизвикателства;
• Транснационално сътрудничество, с фокус върху общите европейски предизвикателства.

СТРАНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:
15-те страни бенефициенти от Европейското Икономическо пространство и Норвежкия механизъм са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения.

ДОНОРСКИ СТРАНИ: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет по поканата - 15 млн. евро.
Минимален размер на проектно предложение - 1 млн. евро – максимален – няма.

Размерът на безвъзмездната помощ по проекта се определя по отношение на статута на членовете в Консорциума, както следва:
• Неправителствени организации: до 90% от допустимите разходи (до 50% от необходимото съфинансиране, може да бъде под формата на апортни вноски под формата на доброволна работа);
• Партньори по проекта със статут на университети и изследователски организации: до 90% от допустимите разходи;
• Всеки експертен партньор от донорските държави: до 100% от допустимите разходи;
• Други субекти: до 85% от допустимите разходи.

ЦЕЛ:
Фондът за регионално сътрудничество ще финансира проекти за транснационално и регионално сътрудничество в приоритетните сектори на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. чрез обмен на знания, опит и добри практики в разработване и прилагане на политики, както и в изграждане на капацитет на институциите.

ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ:
1. иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
2. социалното включване, заетостта сред младите хора и намаляването на бедността;
3. околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
4. култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи;
5. правосъдие и вътрешни работи.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за персонала – заплати, осигуровки;
• Пътни разходи и свързаните с тях дневни;
• Разходи за консумативи;
• Разходи за амортизации на оборудването, а в някои случаи и за цялото оборудване;
• Разходи за независим одит, разходи за финансови гаранции;
• Разходи за външни услуги;
• Невъзстановим данък върху добавената стойност (ДДС);
• Непреки разходи – плоска ставка от 15% от общите допустими разходи за персонал. Когато приносът в натура под формата на доброволна работа е част от съфинансирането на проекта и тя се извършва под отговорността на съответния партньор на проекта, стойността от тази доброволна работа се взема предвид при изчисляването на непреките разходи.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Лихви по дълга, такси за обслужване на дълг;
• Такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи, с изключение на разходите конкретно изисквани от приложимото право и разходи за финансови услуги, наложени от договора за проект;
• Разходи, свързани със закупуване на земя или недвижими имоти;
• Провизии за загуби или потенциални бъдещи пасиви;
• Загуби от обменния курс;
• Възстановим ДДС;
• Разходи, покрити от други източници;
• Глоби, санкции и съдебни разноски, с изключение на случаите, когато съдебното производство е неразделен и необходим компонент за постигане на резултатите по проекта;
• Прекомерни или необмислени разходи.

ОПИК, Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, Краен срок: 23.04.2018 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:

Mинистерство на икономиката

КРАЕН СРОК: 23.04.2018 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Бюджет на процедурата: 71 644 656.11 лв. / 36 631 331 евро, в т.ч.:

  • за микро предприятия - 10 746 698.41 лева;
  • за малки предприятия - 28 657 862.44 лева;
  • за средни предприятия - 32 240 095.25 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС:

I. Елемент А „Внедряване“

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

Максимален интензитет на помощта за дейности в Югозападен район (Области София-град, Софийска, Перник, Благоевград и Кюстендил):

Микро и малки предприятия– 45%;
Средни предприятия – 35%
Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен район:

Микро и малки предприятия– 70%;
Средни предприятия – 60%
Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Микро, малки и средни предприятия – 70%.

II. Елемент Б “Консултантски услуги”

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Микро, малки и средни предприятия – 50%.

III. Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Микро, малки и средни предприятия – 70%.

Размер на БФП за проект (в лв.):

за микро предприятия – от 200 000 лв. до 500 000 лв.
за малки предприятия - от 200 000 лв. до 1 000 000 лв.
за средни предприятия - от 200 000 лв. до 1 500 000 лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Съществуващи микро, малки и средни предприятия, регистрирани по ТЗ или ЗК, които:

  • имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост”;
  • имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.

Не са допустими кандидати предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.06. „Производство на малц”.

ПАРТНЬОРСТВОТО Е ДОПУСТИМО!

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Търговци по смисъла на ТЗ или ЗК, които:

  • са микро, малки и средни предприятия;
  • имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.); 
  • икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“ съгласно КИД 2008;
  • имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г.

В рамките на един проект е допустимо да има само един партньор.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;

Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера

Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност22 на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти съгласно Приложение Е към Условията за кандидатстване.
Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В от страна на кандидата.
ВАЖНО! Допълнителни изисквания към проектите, които се изпълняват в партньорство:

1. Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза.

2. Допустими са само проекти в партньорство, включващи само един партньор.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.

3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5. Визуализация на проекта.

6. Одит на проекта - приложимо за проекти с БФП над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Елемент А „Внедряване“

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

ВАЖНО: Разходите по Елемент А следва да представляват минимум 60 % от общо допустимите разходи по проекта.

Елемент Б „Консултантски услуги“

1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.

Разходите по Елемент Б са допустими САМО за кандидата!

ВАЖНО: Разходите по Елемент Б не следва да надхвърлят 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

Допустимите разходи по дейност 1 трябва да бъдат под формата на ДМА и/или ДНА.

2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта - до 15 000 лв.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5) Разходи за визуализация на проекта - до 1 000 лв (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация относно разработването на проектно предложение по процедурата, моля да зададете писменото си запитване на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да попълните в цялост формата за контакт на нашия уебсайт. Моля да приложите и документите, които доказват допустимостта Ви по процедурата.

След преглед на документите и информацията за Вашето предприятие наши експерти ще преценят дали е необходима среща или друга консултация и ще предприемат стъпки по изготвяне на проектодоговор за разработване на проекто предложение по процедурата.

ОПХОМП, Осигуряване на топъл обяд, Краен срок: 31.01.2019 г.

ПРОГРАМА:

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

ОПЕРАЦИЯ:

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПроцедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

ДИРЕКЦИЯ:

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

СРОК:

31.01.2019 г. 17:00 ч.

Процедурата е отворена за кандидатстване до 17 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17,00 часа на 31.01.2019 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

БФП – 100%
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 9 883 472 лв., от които средства от ФЕПНЛ - 8 400 951 лв. и национално съфинансиране - 1 482 521 лв.
За целите на операцията не се определя минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ.
Размерът на финансирането за всяка една партньорска организация се определя на база:
• брой на лицата от целевата група,
• стойността на един храноден за едно лице,
• общия брой на дните за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността в рамките на 2016 г.- 2017 г., и
• допълнителните разходи, свързани с предоставянето на храни, предвидени, съгласно Регламент /ЕС/ 223/2014,и конкретно посочени в раздел 3.3. „Допустими разходи“.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За да бъде допустима, партньорската организация трябва да отговаря на следните изисквания:
• Да е община или район на община, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Р България,
• Да притежава или да ползва на съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.
• Да е администратор на лични данни регистриран в съответствие със Закона за защита на личните данни.
• Да разполага с подходящ капацитет – технически, финансов и административен, организационни работни процеси, осигурена складова база, капацитет за
• 2016 г. Изисквания за кандидатстване стр. 7
• реализиране на съпътстващи мерки – пряко или в сътрудничество с НПО, в допълнение към предоставянето на храни.
• Да разполага с подходящ капацитет за предоставяне на топъл обяд до домовете на крайни потребители със затруднения в придвижването или на място/на улицата при бездомни и скитащи лица на територията на всички населени места, в рамките на общината.
• Да гарантира предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос към балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
• Да предвижда и прилага механизъм за недопускане на разхищение на храни.
• Да предвижда механизъм за обратна връзка с крайните потребители.
• Да спазва и прилага по целесъобразност принципите, посочени в чл.5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета за недопускане на дискриминация и зачитане на личното достойнство на целевата група.
• Да спазва и прилага изискванията за публичност и популяризиране на подкрепата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

ПАРТНЬОРИ:

В рамките на операцията е допустимо общините или районите на общини да кандидатстват в партньорство с неправителствени организации. Ролята на партньора/ите се изразява в реализиране на съпътстващи мерки , в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
Партньорът/ите трябва да отговаря/т на следните условия за допустимост:
• Да имат централно управление или клон на територията на България;
• Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по закона за ЮЛНЦ;
• Да са администратори на лични данни;
• Да не са в производство по несъстоятелност и в производство по ликвидация;
• Да притежават капацитет за предоставянето на съпътстващи мерки.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Кметът на общината има право да възложи управлението на услугата „обществена трапезария“ на регистрирани за съответната услуга доставчици, които за целите на настоящата процедура също се определят като изпълнители. Процедурата по възлагане на управлението на социалната услуга се реализира при спазване на разпоредбите на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
Конкретните цели на операцията са насочени към:
• Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии.
• Подкрепа за създаване на нови трапезарии.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Топъл обяд в трапезариите ще се предоставя в определени от партньорската организация дни от месеца, като е възможен един от следните варианти:
- в работните дни от месеца
или
- в календарните дни от месеца.
В заявлението за финансиране, кандидатите следва задължително да включат всички допустими дейности, както следва:
1. Определяне на целевите групи;
2. Закупуване на хранителни продукти;
3. Осигуряване на топъл обяд;
4. Предоставяне на съпътстващи мерки.
Партньорската организация може да предоставя топъл обяд на представителите на целевите групи в повече от една обществена трапезария.
Изпълнителите на дейността по предоставянето на топъл обяд са доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане.
Съпътстващите мерки следва да се реализират през целия период на изпълнение на дейността „Осигуряване на топъл обяд“.
Съпътстващите мерки, допълващи предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура, се изразяват индикативно в индивидуално консултиране и съдействие за:
- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, или
- други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1. Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
1.4. Скитащи и бездомни деца и лица;
1.5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
2. Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната допълнителна целева група:
2.1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
2.2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
2.3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
2.4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
2.5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;
2.6. Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване;
2.7. Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

За целите на настоящата процедура, безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на:
1. Възстановяване на действително направени и платени допустими разходи, и
2. Финансиране с единна ставка, определено чрез прилагане на определения процент спрямо разходите за закупуване на хранителни продукти.
За целите на реализиране на операцията се определят следните допустими разходи:
1. разходи за закупуване на хранителни продукти;
2. административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1.
3. разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1.
За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден.
Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб. При реализирани икономии партньорската организация може да предоставя и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата, така както са посочени в заявлението за финансиране.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. лихви по дългове;
2. инфраструктура;
3. стоки втора употреба;
4. данък върху добавената стойност, освен когато той не е възстановим съгласно националното законодателство за облагане с ДДС;
5. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Всички дейности следва да приключат не по-късно от 30.11.2017 г.


НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявлението за финансиране следва да бъде подадено само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация се свържете с експертите на Институт за управление на програми и проекти.

ОПРЧР, Tранснационални партньорства, Краен срок: 11.05.2018 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 4 – Tранснационално сътрудничество

ПРОЦЕДУРА:
pdfТранснационални партньорства

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:
11.05.2018 г.; 17:30 чрез ИСУН 2020

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ бюджет на процедурата: 3 500 000 лв.;

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 % от общо допустимите разходи по проекта на кандидата и на българските му партньори.

Размер на БФП за конкретен проект:
• Минимален - 50 000 лв.;
• Максимален – 200 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Следва да се обърне специално внимание, че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост. Ето защо е много важно, при избора на инвестиционен приоритет тези особености да бъдат отчетени, като при разработването на проектното предложение се съблюдава пълното съответствие между кандидати/партньори, инвестиционен приоритет, специфична цел и целева група.

Част от допустимите кандидати и партньори са:

• Представители на частния сектор
• Неправителствени организации
• Публични институции
• Социални партньори
• Общини
• Образователни и обучителни организации
• Доставчици на социални и здравни услуги

С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ, която ще бъде основно средство за осъществяване на транснационалното сътрудничество в рамките на координираната покана. Кандидатите задължително следва да се регистрират в Платформата, където ще публикуват своите проектни идеи, ще осъществят контакт с партньорски организации и ще формират партньорства за осъществяването на общи транснационални проекти. За тази цел партньорите по проекта ще съставят и подпишат Споразумение за транснационално партньорство, което също е функционалност на Платформата.

ПАРТНЬОРСТВО:
По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България.
Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура. Транснационалният партньор кандидатства за финансиране по линия на Европейския социален фонд пред управляващия орган на оперативната програма в съответната страна членка.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:
На територията на държавите-членки на Европейския съюз

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРА:
Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЪВ ВСЯКО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни;
• Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. Тази дейност може да бъде реализирана в две направления:
- Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави;
- Създаване на социална иновация (ново решение) и нейното пилотно прилагане;
• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
• Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

В допълнение към описаните задължителни дейности, допустимо е в проектното предложение да бъдат включени една или и двете допълнителни дейности, посочени по-долу, като същите трябва да са обвързани с постигане целите на проекта:
• Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
• Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

За целите на настоящата процедура „социална иновация“ и „иновативна практика“ са еквивалентни понятия.

При избора на социална иновация Кандидатът може да избере измежду следните подходи, идентифицирани в Европейския съюз, които следва да бъдат адаптирани към целевите региони на настоящата процедура:
Иновациите да бъдат:
- Ориентирани към процеси - разработване на нови методи и / или подходи; или
- Ориентирани към цели - работа с различни целеви групи, сектори или на различни нива;
или
- Ориентирани към съдържание - нова организация на обучение, работа в мрежа и разпространение.

Иновациите да са основани на:
- Изцяло нови подходи;
Или
- Съществуващи подходи се използват с нови целеви групи и/или в нов контекст;
или
- Нови комбинации от съществуващи подходи.

В допълнение всеки финансиран проект по настоящата процедура трябва да допринася за социалните иновации, т.е. да съдържа иновативен елемент. Това е условие за допустимост и се описва в т. 11.5 на Формуляра за кандидатстване.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и Регламент (ЕС) № 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

 

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Втора покана, Краен срок: 11.04.2018 г.

ПРОГРАМА: ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 

pdfВтора покана 

ПРИОРИТЕТ:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:

o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК: 11.04.2018, 17:00 ч., бълг. време,

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

• За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

• За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

• Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;

• Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Турция

• Да са организации с нестопанска цел;

• Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

Общата сума на Втората покана за набиране на проектни предложения е 15 650 351,00 евро.

Подробно описание на допустимите дейности по настоящата покана за представяни по-долу.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Дейностите с потенциален икономически характер, ще бъдат анализирани внимателно във връзка с правилата за държавна помощ, когато бенефициентите действат като икономически оператори. За улеснение, тези дейности са маркирани в жълто:

• Приоритетна ос 1. Околна среда:
o Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
Системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, оборудване / дълготрайни активи, дребномащабни интервенции:
• Инвестиции в доставки на оборудване / дълготрайни активи, свързани с устойчивостта на бедствия, ИКТ решения за предупреждаване за огън, пожар и след противопожарните дейности; доставка на специализирано противопожарно оборудване и за интервенции по търсене и спасяване; доставка на система за наблюдение на въздуха и повърхността и за предаване на данни в реално време;
• Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции: възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; изграждане на съоръжения за борба с наводненията (диги, канали и т.н.); залесяване на непостоянна уязвима земя; просеки за извънредни ситуации; доставка на специализирано оборудване / дълготрайни активи за предотвратяване на наводнения и други.
Съвместни инициативи, стратегии, обучения, услуги, повишаване на осведомеността кампании, обмен на опит и ноу-хау, други дейности за изграждане на капацитет:
• Разработване на стратегии за оценка на съвместни рискови / общи насоки за превенция на риска и управление на природни и причинени от човека бедствия (за защита и предотвратяване на бедствия политики и механизми, предотвратяване и гасене на пожари за управление, предотвратяване на наводнения и други);
• Създаване на устройствени планове през границите (включващи специфично използване на земята в рамките на речните басейни);
• Координация дейности в рамките на районите на речните басейни в подкрепа на превенцията на наводненията и мерки за намаляване на риска;
• Информационни кампании и обмена на информация в областта на ефективното предотвратяване на риска и управление;
• Изграждане на аналитичен и капацитет за вземане на решения за дейности, насочени към съответните институции (например оценки на потребностите, стратегии за оценка на риска, казуси анализи и симулационни дейности и т.н.);
• Провеждане на съвместни теоретично-тактически учения и полеви обучения за аварийна подготвеност и управление на ситуации;
• Обучение в използването на ИКТ, включително въвеждането на нови методи;
• Обмен на опит, ноу-хау и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции и други);
• Засилване на сътрудничеството в областта на управлението на водите и по-специално относно предотвратяването на наводнения;
• Дейности за изграждане на капацитет за устойчивост при бедствия, като например съвместни обучения, семинари, разяснителни кампании и други, насочени към участниците на обществената услуга, младежи, доброволци и други групи в съответната населението;
• Съвместни действия в областта на образованието, обмен на информация, тренировки и обучение за местното население.

o Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

Екологосъобразни дребномащабни инвестиции:
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за подобряване на достъпността на / към природата и защитени обекти (например пешеходни алеи, велосипедни маршрути, малки пътни участъци, които водят до защитени зони и т.н.);
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб: зелена инфраструктура за крайбрежен инженеринг, зелени площи, зелени покриви и стени, с чист въздух, съоръжения за наблюдение на птици;
• Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за възстановяване на местообитания за биологичното разнообразие и подобряване на доставката на екосистемни услуги;
• Доставка на оборудване за защита / запазване / мониторинг на екосистемите и за контрол на замърсяването на реките / морета;
• Възстановителни дейности, насочени към постигането на благоприятен консервационен статус на видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони на установените в района на ТГС;
• Дребномащабни инвестиции в рециклирането на отпадъците, за събиране на отпадъци, разделно събиране на отпадъците, премахване на нерегламентирани сметища и т.н.

Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит и ноу-хау, обучения и изграждане на капацитет:
• Разработване и реализиране на съвместни планове за управление / координиране на консервационни дейности за защитените територии, основани на иновативни концепции;
• Съвместни инициативи, насочени към ефективното управление на защитени територии, включително морските защитени територии;
• Съвместни инициативи, насочени към опазване на природата в Черно море и крайбрежните зони, включително съвместни проучвания за наблюдение и идентифициране на съвместни морски защитени зони;
• Пространствено планиране на територията през границите (особено свързани с териториалното планиране на морското пространство и защитените територии), за да се хармонизира използването на морските ресурси и да се приведат в съответствие с общите цели за опазване на природата на Черноморската стратегия;
• Съвместни инициативи, насочени към качеството на водата и управление: инициативи за изграждане на капацитет, обучения, оценка и наблюдение, обмен на опит и ноу-хау свързани с околната среда, въпроси относно опазване и подобряване на качеството на природните ресурси (въздух, почва, вода); опазване и възстановяване на екосистемите, застрашени / защитени растителни и животински видове; други свързани с това въпроси;
• Инициативи за повишаване на информираността, свързани с подобряването на въздуха; селското стопанство (например в животновъдството, обработка на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство);
• Създаване на мрежи за знания за иновации в областта на устойчивото използване на общи природни ресурси;
• Разработване и реализиране на съвместни информационни кампании в областта на въпросите за защита на околната среда и природата;
• Действия за повишаване на трансфера на знания през границите с цел постигане на визията за нисковъглеродна икономика и по-високо ниво на защита и управление на околната среда;
• Природни базирани решения и съгласувани действия между двете страни, допринасящи за възстановяването на естествените процеси и характеристики на речните хабитати в определени зони от Натура 2000.
• Инициативи за сътрудничество в областта на намаляване на отпадъците в морските води: оценка и наблюдение, отстраняване (например почистване на плаж или риболов, за постилане), повишаване на осведомеността, предоставянето на разположение за адекватни пристанищни приемни съоръжения и др .;
• Съвместни инициативи, насочени към устойчивото използване на възобновяеми енергийни източници, интегриране на електроенергията от възобновяеми източници в контекста на взаимовръзките между България и Турция;
• Разработване и реализиране на съвместни кампании за повишаване на осведомеността на еко етикетиране на местни продукти;
• Инициативи за сътрудничество между местните власти, неправителствени организации и институции, свързани с образователните и обучителни институции, университети и научни институти в областта на нисковъглеродна икономика.  
• Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
o Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

Дребномащабни инвестиции и ИКТ съоръжения:
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на достъпността до природното и културно-историческото наследство и туристическите обекти, включително: рехабилитация на пътища за достъп, веломаршрути, пешеходни алеи;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) за природни обекти;
• Малки гранични туристически прелези и свързаните с тях съоръжения;
• Дребномащабни инвестиции за подобряване на условията на природни, културни и исторически туристически обекти, включително: реставрация, поддръжка, консервация, опазване, както и осигуряване на достъп до туристическите обекти за хората с увреждания;
• Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) на културно-исторически обекти за туризъм;
• Създаване / развитие / ъпгрейд на ИКТ туристически съоръжения, включително инфо-центрове и / или сергии, които да ориентират потенциалните посетители;

ИКТ и ГИС платформи, туристически транспортни схеми:
• Разработване на съвместни ГИС платформи;
• Разработване на съвместни платформи за онлайн резервации, плащане и др .;
• Развитие на туристическите транспортни схеми и свързаните с тях дейности в черноморските зони.

o Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

Стратегии за устойчив туризъм / планове за действие, маркетинг и промоционални инициативи и инструменти, обучение и консултации:
• Разработване и прилагане на стратегии / планове за действие за устойчив туризъм на общи туристически дестинации, базирани на иновативни концепции услуги по отношение на физическо, историческо и културно наследство на трансграничния регион;
• Маркетинг и реклама, организиране и участие на общи туристически дестинации, панаири и свързаните с тях публични дейности (т.е. изложения, конференции, семинари, кръгли маси, презентации, обмен на добри практики) и др .;
• Създаване на многоезични онлайн туристически платформи и визуализация на местна марка / сек (3D визуализация, мобилни приложения, социални мрежи, съобразени с интернет платформи) и други иновативни инструменти;
• Обучение и консултантска подкрепа за туристическите организации да подобрят своите продукти, услуги, изпълнение и умения за персонала;
• Развитие и насърчаване на алтернативни форми на туризъм, напр "Гурме", "Еко", "SPA", "селски" и др .;
• Създаване на мрежи от знания за туристически иновации в граничната зона.

o Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Съвместни мрежи и повишаване на осведомеността събития:
• Организиране на научни форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - фестивали, изложби, представления и други;
• Разяснителни кампании и инициативи за местно развитие на ценностите на трансграничното културно, природно и историческо наследство за свързаните с целеви групи.
• Организиране на научни/мрежови форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - обучения, обмен на най-добри практики, изследвания относно правната рамка в областта на туризма, он-лайн форуми, конференции, семинари, кръгли маси, презентации;
• Съвместни инициативи за насърчаване на алтернативни форми на туризъм, свързани с отпадъците в морските води, редукция (например почистване на плаж или риболов, за постилане), както и повишаване на осведомеността.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.