• Институт за управление на програми и проекти

ОПНОИР 2014-2020

pdfИндикативна годишна работна програма за 2018 г.

Приоритети на програмата:

  • Научни изследвания и технологично развитие
  • Образователна среда за активно социално приобщаване
  • Образование и учене през целия живот

Бенефициенти по програмата:

  • Министерство на образованието и науката и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити
  • Българска академия на науките
  • Образователни, обучителни и научни организации и институции, социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации, центрове за професионално обучение, общини, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Национално представителство на студентските съвети и др.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата:

  • Дял от БВП на инвестициите в наука и иновации – 1,5 %
  • Дял на завършилите висше образование между 30-34 годишните - 36 %
  • Дял на преждевременно напусналите училище – 11 %
  • Повишаване на броя на децата, учениците и младежите от ромски произход, интегрирани в образователната система

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 може да получите и на адрес: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=36