• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК 2014-2020

pdfИНДИКАТИВНА РАБОТНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

Приоритети на програмата:

 • Предприемачество, експортен и производствен потенциал

-          Технологично развитие и иновации

-          Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията

 • Зелена и ефективна икономика

-          Зелена икономика и ресурсна ефективност

-          Енергийни технологии и енергийна ефективност

 • Техническа помощ

Дейности, които ще получат финансиране:

 • Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия
 • Развитие на съвместни инициативи за изследвания и иновации
 • Развитие на инфраструктура за иновации и изследвания
 • Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия и бързорастящи предприятия
 • Обновление и усъвършенстване на технологиите, внедряване на водещи високотехнологични решения, вкл. въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и приложения
 • Подкрепа за покриване на международно признати стандарти и за сертификация
 • Подкрепа за развитието на клъстери
 • Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата (в т.ч. интернационализация)
 • Внедряване на технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност
 • Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията

Бенефициенти по програмата:

 • микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения (в т.ч. клъстери), включително партньорства с научноизследователски организации, „София Техпарк“
 • агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • Засилване на иновационната активност и внедряването на иновативни продукти и услуги в предприятията
 • Засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на знанието“ (образование-наука-иновации) и бизнеса
 • Повишаване на производителността и конкурентоспособността на българските предприятия
 • Намаление на количеството на необработени отпадъци, увеличаването на количеството рециклирани отпадъци, намаление на емисиите на парникови газове
 • Понижаване на енергийната интензивност

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 може да получите и на адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276