• Институт за управление на програми и проекти

ОПОС 2014-2020

pdfИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 2018 Г.

Приоритетни сектори на програмата:

 • Сектор „Води“
 • Сектор „Отпадъци“
 • Сектор „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“
 • Други политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК)

Дейности, които ще получат финансиране:

 • За сектор „Води“ - ВиК инфраструктура, мониторинг на подземни и повърхностни води, Национален център за управление на водите в реално време.
 • За сектор „Отпадъци“ - Разделно събиране на битови отпадъци, предварително третиране, повторна употреба, компостиране, съоръжение за опасни отпадъци, доизграждане на съоръжение за болнични отпадъци, изнасяне на стари пестициди.
 • За сектор „Биологично разнообразие и НАТУРА 200“ - Дейности по Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000
 • За сектор „Други политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК) - Оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на институциите, отговорни за ПОС и ПИК, а също и насърчаване на устойчивото развитие, вкл. в градска среда (демонстрационни или пилотни проекти)

Бенефициенти по сектори:

 • Сектор „Води“ - Общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, ПУДООС; структури на МОСВ
 • Сектор „Отпадъци“ - Общини, юридически лица (за дейности, за които се прилагат финансови инструменти), ПУДООС
 • Сектор „Биологично разнообразие и НАТУРА 2000“ - Структури на МОСВ, МЗХ и други, отговорни за мрежата НАТУРА 2000; НПО, общини, ПУДООС, научни организации, Областни информационни центрове (за Националната информационна и комуникационна стратегия за Натура 2000 )
 • Други политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК) - Институции/структури, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на тези политики; юридически лица

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • Изпълнение на поетите ангажименти съгласно изискванията на европейското законодателство
 • Спазване на йерархията при управление на отпадъците (предотвратяване -> рециклиране -> крайно обезвреждане): с цел минимално количество отпадъци за депониране
 • Устойчивост на местното развитие, чрез отчитане особеностите и нуждите на местната общност и превръщане на НАТУРА 2000 от ограничение във възможност
 • Устойчивост на сектор „околна среда” чрез икономии от мащаба и осигуряване възстановяването на инвестиционни разходи;
 • Ресурсна ефективност и подобряване на околната среда чрез решения, изискващи по-малко инвестиционни/експлоатационни разходи.

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 може да получите и на адрес: http://ope.moew.government.bg/bg