• Институт за управление на програми и проекти

ОПРР 2014-2020

pdfИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 2018 г.

 Приоритети на програмата:

 • Устойчиво и интегрирано градско развитие
 • Регионална образователна инфраструктура
 • Регионална здравна инфраструктура
 • Регионална социална инфраструктура
 • Регионален туризъм
 • Регионална пътна инфраструктура
 • Техническа помощ

Дейности, които ще бъдат финансирани:

 • Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради на държавната и общинска администрация
 • Подобряване на градската среда и подкрепа за зони с потенциал за икономическо развитие
 • Устойчив градски транспорт
 • Подкрепа за държавна и общинска образователна инфраструктура
 • Подкрепа за общинска социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура
 • Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура
 • Подкрепа за опазване на културното и природно наследство
 • Подкрепа за пътища 1-ви, 2-ри и 3-ти клас
 • Техническа помощ

Бенефициенти по програмата:

 • Общини
 • Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”, МРР/фонд за жилищно обновяване
 • Финансови инструменти
 • Министерство на образованието и науката
 • Министерство на земеделието и храните
 • Министерство на културата
 • Министерство на младежта и спорта
 • Висши училища
 • Министерство на здравеопазването
 • Агенция „Пътна инфраструктура”

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • Намалено потребление на енергия от обновените сгради с над 186 млн. kWh, 548 жилищни сгради/блок секции и 272 административни сгради с подобрени енергийни характеристики
 • Над 2 млн. души облагодетелствано население от подобряването на градската среда.
 • Обновени 350 образователни обекти, в които се обучават над 116 хил. деца или ученици
 • Новопостроени или възстановени 97 680 кв. м. социални жилища
 • Деинституционализация - подпомогнати 76 обекта, които ще се ползват от 965 деца и възрастни хора;
 • Подкрепени 62 обекта на културно-историческото и природното наследство и реализирани над 4,8 млн. посещения на подпомогнатите туристически обекти;
 • 633 км. обновена пътна инфраструктура от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас.

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 може да получите и на адрес: http://www.bgregio.eu/