• Институт за управление на програми и проекти

Нови правила за кандидатстване по ПРСР

Взетите решенията на извънредното заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, в резултат на измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители въвеждат нова процедура по изпълнение на инвестиционните мерки.

Планираните през 2018 г. приеми на инфраструктурни проекти по подмярка 7.2 и за проекти за инвестиции в горските територии по подмерки 8.3, 8.4 и 8.6 ще са по нови правила.

Важните нови моменти по отделните етапи от изпълнението на ПРСР:

Кандидатстване по ПРСР:
1. Кандидатстването по инвестиционните мерки, в т.ч. общинските инфраструктурни подмерки и подмерките за инвестиции в горските територии се осъществява
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН), т.е по електронен път.
2. Условията по приемите се уреждат в Насоки за кандидатстване, т.е заменят се досегашните наредби. Проект на насоките се публикува за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се дава възможност за писмени възражения и предложения в срок, не по-кратък от една седмица.

Процедура за предварителна оценка на проектните предложения:
1. Прецизира се процедурата по предварителна оценка на проектни предложения. Тя ще се извършва, когато размерът на заявената финансова помощ по подадените
проектни предложения надхвърля определения в насоките за кандидатстване бюджет. Оценката се извършва в едномесечен срок след приключване на приема
от специална комисия. Тя ще изготвя списък с присъдени точки по подадените проекти, който ще се публикува на интернет страницата на ДФЗ.
Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на Управляващия орган (УО) в 14-дневен срок от публикуването на списъка. Комисия разглежда възраженията и се произнася по тях до 60 дни;
2. Въз основа на решението на комисията по възраженията, се публикува списък с проектните предложения, които преминават на последваща оценка (регламентирана в Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове – ЗУСЕСИФ). В списъка се включват проекти с бюджет до 30 на сто над определения в насоките за кандидатстване, вкл. проектни предложения с равен брой точки.
Публикува се и отделен списък на всички останали проектни предложения, за които недостига ресурс, и отхвърлените.

Оценка на проектните предложения:
1. Извършва се по ЗУСЕСИФ, в срок от 3 месеца от приключване на предварителната оценка.
Включва проверка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка;
2. Резултатите от етапите на оценката могат да се оспорват по реда, указан в ЗУСЕСИФ, пред ръководителя на УО и по съдебен ред;
3. За финансиране се предлагат проекти на стойност до 110 на сто над бюджета на приема;
4. Въз основа на оценката, изпълнителният директор на ДФЗ издава решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и сключва административен договор.
с общината.