• Институт за управление на програми и проекти

Индикативната годишна работна програма на ПРСР за 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г. бе съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22.12.2017 г. заседание.

По-долу е представен в резюме новият график по ПРСР за 2018 г., като са изведени и подробности за най-чаканите покани за кандидатстване.

• Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" - Април 2018 г. - Юли 2018 г.;

• Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - Януари 2018 г. - Април 2018 г.;

• Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" - Февруари 2018 г. - Май 2018 г.;

• Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - Април 2018 г. - Юни 2018 г.;

Допустими дейности:

Инвестиции в неземеделски дейности, като например:
1. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
2. Развитие на услуги във всички сектори;
3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
4. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Финансов размер на БФП до 50% за проект. Максимум БФП за проект - 200 000 евро.

• Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - Февруари 2018 г. - Юни 2018 г.;

Допустими дейности:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Максимална стойност на финансиране на БФП за левовата равностойност на:
- 600 000 евро за дейности по т. 1;
- 400 000 евро за дейности по т. 2;
- 500 000 евро за дейности по т. 3 и 5;
- 50 000 евро за дейности по т. 4;
- 250 000 евро за дейности по т. 3, свързани с изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура (физкултурни салони).

• Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - Септември 2018 г - Декември 2018 г.

• Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ - Юни 2018 г. - Август 2018 г.

• Подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ - Март 2018 г. – Юни 2018 г.;

• Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ - Март 2018 г. - Юни 2018 г.;

• Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ - Март 2018 г. - Юни 2018 г.;

• Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ - Април 2018 г. - Юли 2018 г.;

• Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ – Май 2018 г. – Юли 2018 г.

• Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – от Февруари 2018 г. - текущо.