• Институт за управление на програми и проекти

Съществени промени по подмярка 6.4. на ПРСР са направени за очаквания прием през 2018 г.

Индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г. е съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР.

Направени са съществени промени в Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, като интензитетът на безвъзмездна помощ е намален на 50%.

В предходния вариант на Индикативната годишна работна програма допустими бяха и дейности за развитие на селски туризъм или познато още като дейности за изграждане на къщи за гости. 

В съгласувания вариант на ИГРП за 2018 г. тази дейност не е посочена, а са останали единствено следните 4:

• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;


• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;


• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Това означава, че най-вероятно при предстоящия прием през 2018 г. няма да бъдат допустими проекти за развитие на туристически дейности.

Това обстоятелство и намаляването на размера на съфинансирането от ЕС на 50% за проект ще ограничи значително интереса по мярката.

Резюме на информацията за очакваният прием на проекти по подмярката е публикувано тук.