• Институт за управление на програми и проекти

Публикувани са списъците с класиране по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ 

Оценката по процедура BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ протече в два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. С цел подкрепа на усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система, близо 1 000 000 лева ще бъдат предоставени на неправителствените и професионални организации, избрани в резултат на проведената процедура съгласно първия срок за кандидатстване, за разработване, наблюдение и оценката на стратегиите за реформи и предложения в съдебната система.

От подадените общо 35 бр. проектни предложения:

11 бр. проектни предложения, предложени за финансиране на обща стойност 972 421,01 лв. - Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях

2 бр. резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, по реда на тяхното класиране - Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране

19 бр. проектни предложения, предложени за отхвърляне, от които 7 на етап на оценка на административно съответствие и допустимост и 12 на етап техническа и финансова оценка. - Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

По отношение на трима от кандидатите по процедурата е прекратено производството с решение на РУО на ОПДУ, на основание чл. 34, ал. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 9, т. 2 от ПМС 162/2016 г. и те не фигурират в списъка с отхвърлените проектни предложения

Очакваните резултати се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Ръководителят на УО на ОПДУ одобри доклада на Комисията за оценка на проектните предложения, която разгледа и оцени постъпилите проектни предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране от оценителната комисия.