• Институт за управление на програми и проекти

Голяма част от подадените проекти по процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" са отхвърлени

Публикувани са списъци на проектни предложения, които на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ са предложени за отхвърляне по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж".

Документите могат да бъдат открити на сайта на Европейския социален фонд в Процедури по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- http://esf.bg/procedures/transnatsionalni-i-dunavski-partnorstva-za-zaetost-i-rastezh-2/#tabs-results