• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Открий ме, Краен срок: 30.11.2017 г.

ПРОГРАМА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2:

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

ПРОЦЕДУРА:

pdf„Открий ме“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

30.11.2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%

Мин. размер: 50 000 лв

Макс. размер: 150 000 лв

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 лева.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Допустими кандидати са:
1. Неправителствени организации;
2. Доставчици на социални услуги – съгл. чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социално
подпомагане
- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Допустими партньори са:
1. Общини и райони на общини;
2. Обучителни и образователни организации.

ОПИСАНИЕ:

Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

  • Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа за подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги.
  • Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез целеви действия насочени към деца и младежи, настанени в резидентни услуги.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

  • Разходи за персонал
  • Разходи за материални активи
  • Разходи за услуги
  • Разходи за публичност
  • Непреки разходи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.