• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Подкрепа за предприемачество, Краен срок: 02.10.2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

ПРОЦЕДУРА:
pdfПодкрепа за предприемачество

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:
2 Октомври 2017 г., 17:30 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%
Размер на БФП за проект: 100 000 лв. - 391 166 лв.
Общ бюджет: 5 000 000 лв.
• Северозападен район - 463 000 лв.
• Северен централен район - 553 000 лв.
• Североизточен район - 673 000 лв.
• Югоизточен район - 713 000 лв.
• Южен централен район - 986 000 лв.
• Югозападен район - 1 612 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
1.1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително:
- Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
- Търговци по смисъла на Търговския закон;
1.2. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
1.3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Кандидатът и партньора/ите трябва да имат съвкупно доказан опит в предоставянето на дейностите 2 и 3 от операцията, насочени конкретно към подкрепа за развитие на предприемачески умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане развитието на стартиращи предприятия, включително чрез провеждане на обучения по предприемачество, като задължително всяка една организация трябва да има доказан опит поне по една от дейности 2 и 3.
Опитът следва да бъде описан в т. 11.3 от Формуляра за кандидатстване и подкрепен с
документални доказателства съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

ПАРТНЬОРИ:
Партньор/и на кандидата могат да бъдат някои от изброените организации:
1. Обучителни организации и институции;
2. Центрове за информация и професионално ориентиране, регистрирани в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО;
3. Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
4. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
5. Общини или райони на общини на територията на Република България;
6. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:
- Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
- Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
- Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
Като допустими в дейността, могат да се включат инициативи за информиране и представяне на възможностите за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, в т.ч. провеждане на мотивационни срещи, групово професионално ориентиране към инициативи за предприемачество, други подобни с такава насоченост, по преценка на кандидатите.
Общият размер на разходите по дейност 1 - „Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество“ са в размер не повече от 10 % от общите допустими разходи по проекта.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения). Кандидатите представят програма за обучение по Дейност 2, която подлежи на оценка при оценяването на проектните предложения и следва да включва минимум следните модули:
- Вие като предприемач;
- Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
- Форми на търговска дейност;
- Персонал, правни отговорности и застраховка;
- Финансово планиране;
- Капитал и видове източници;
- Стартиране на бизнеса.

Общата продължителност на обученията за всеки представител на целевата група не може да бъде по-малка от 40 лекторски часа.
Минималният брой лица формиращи една обучаема група е 5 представителя на целевата група.
Максималният брой лица формиращи една обучаема група е до 10 представителя на целевата група.
В проектното предложение следва подробно да бъде описано брой лица в обучаема група, брой групи, продължителност на обучението в лекторски часове, описание съдържанието на обучителните модули, документ при завършено обучение.

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа, в т.ч.:
- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични
финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Гореизброените дейности могат да бъдат индивидуални спрямо желаещото да започне самостоятелна стопанска дейност лице, или да се провеждат в група. Индивидуалните и/или груповите консултации не могат да надхвърлят 40 часа за всяко едно лице и се предоставят в период до 6 месеца от стартиране на подкрепата по тази дейност за всяко от лицата.

Важно!
На участниците, които ще бъдат включни в дейностите 2 и 3 се съставя индивидуален план с необходимата за лицето подкрепа, който се актуализира в хода на участието в дейностите, ако настъпват промени, които налагат такава актуализация. Планът задължително включва и насочване към конкретна финансираща програма, към която лицето може да кандидатства за получаване на финансов ресурс за своята дейност или предприятие (в т.ч. и финансовите инструменти, реализирани със средства от ОП РЧР, които се посочват задължително, ако са подходящи за типа дейност).

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Допустими целеви групи по настоящата процедура са:
- Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г.

Приоритетно в проектите трябва да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.
В проект не могат да бъдат включвани лица, които вече са самонаети и упражняват стопанска дейност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Продължителността на дейностите не може да надвишава 24 месеца, и тяхното изпълнение следва да приключи до края на 2019 г.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.