• Институт за управление на програми и проекти

ОПРР, Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца, Kраен срок: 03.11.2017 г.

ПРОГРАМА
Oперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 5:
Регионална социална инфраструктура

ПРОЦЕДУРА:
pdfПодкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца

КРАЕН СРОК:

1. 03.08.2017 г.*;

2. 03.11.2017 г.

*До 03 август 2017 г. конкретният бенефициент е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на БФП, който му е определен съгласно настоящите Насоки за кандидатстване.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 58 095 000,00 лева, от които по:
• Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги - 44 095 000,00 лева
• Компонент 2: Министерство на здравеопазването - 14 000 000,00 лева

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги

1. Благоевград      18 Ловеч        35 Добрич      52 Елхово
2. Петрич             19 Луковит     36 Кърджали  53 Троян
3. Бургас              20 Берковица  37 Дупница    54 Свищов
4. Карнобат          21 Монтана     38 Кюстендил
5. Созопол           22 Лом           39 Правец
6. Варна               23 Перник      40 Самоков
7 Долни Чифлик   24 Плевен       41 Ботевград
8 Велико Търново 25 Пловдив     42 Елин Пелин
9 Елена               26 Асеновград  43 Казанлък
10 Павликени       27 Исперих      44 Стара Загора
11 Стражица        28 Разград      45 Търговище
12 Белоградчик    29 Русе           46 Харманли
13 Бяла Слатина   30 Силистра    47 Хасково
14 Враца              31 Сливен       48 Нови Пазар
15 Мездра            32 Нова Загора 49 Шумен
16 Габрово           33 Смолян       50 Велики Преслав
17 Севлиево         34 Столична    51 Ямбол

Компонент 2: Министерство на здравеопазването

ЦЕЛИ:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа за деца.

Конкретни цели:
• Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и децата с увреждания, включително и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;
• Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1. Разширяване/преустройство/ремонт на материалната база на съществуващи центрове за обществена подкрепа с оглед разширяване на дейността им съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
2. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на нови Центрове за обществена подкрепа/Общности центрове за деца и семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.
Ново строителство на ЦОП/Общностен център се допуска, при доказана необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.
3. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за създаване на дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
Ново строителство на Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства се допуска, при доказана необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.
4. Разширяване/преустройство/ремонт на материалната база на съществуващи дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция с оглед разширяване на дейността им и превръщането им в дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
5. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда;
Ново строителство на Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се допуска, при доказана необходимост и в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.
6. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на инфраструктура за нови социални услуги в общността от резидентен тип за деца и младежи без увреждания съгласно Картата на резидентните услуги, както следва:
o Център за настаняване от семеен тип за деца;
o Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
o Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.
Допуска се ново строителство на ЦНСТ/Преходно/Наблюдавано жилище само по изключение, в случай че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугите
7. Строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца съгласно Картата на резидентните услуги, както следва:
o Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
o Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;
- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения.

Конкретните бенефициенти следва да създадат всички услуги, които са предвидени да се изградят на тяхната територия съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, както следва:
Компонент 1 - Община Услуги за подкрепа в общността и в семейна среда:

  • Нови Центрове за обществена подкрепа;
  • Общностни центрове за деца и семейства;
  • Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
  • Нови Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства;
  • Ремонти/обзавеждане/оборудване на съществува щи ЦОП/ДЦДУ/ЦСРИ.

Резидентни услуги

  • Нови ЦНСТ за деца
  • Нови Преходни жилища за деца от 15 до 18- годишна възраст
  • Нови Наблюдавани жилища за младеж и от 18 до 21 г. Бр.
    услуги

ПЕРИОД НА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от бенефициента и са платени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

ПРЕКИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Преките допустими разходи по настоящата процедура, свързани с изпълнението на дейностите по проектните предложения, са обобщени в следните основни групи:
• разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти и с авторски надзор, финансирани от БФП - в размер до 5% от стойността на СМР, финансирана от безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР;
!!! Когато на етап кандидатстване е предвидено възлагане на инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство), не се прилага процентно ограничение по отношение на горепосочените разходи.
• разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
• разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради, технически паспорт, в случай на интервенции върху цялата сграда;
• разходи за строително-монтажни работи. В рамките на общата стойност на СМР, финансирани от БФП, могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи - в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП;
!!! При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се допускат.
• разходи за строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ, финансирани от БФП, – в размер до 5% от стойността на СМР, финансирана от безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР;
• разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал.4 и чл.169 от ЗУТ, финансирани от БФП, – в размер до 5% от стойността на разходите за проектиране и авторски надзор, финансирани от безвъзмездната финансова помощ, одобрени на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР;
!!! Когато на етап кандидатстване е предвидено възлагане на инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство), разходите за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите, финансирани от БФП, са общо в размер до 5 % от стойността на инженеринга, финансиран от БФП.
• разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация;
• разходи за доставка на оборудване/обзавеждане;
• разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от Оперативната програма и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като инженерни, технически изследвания, геоложки/геодезически проучавания и други;
• разходи за публичност и визуализация, финансирани от БФП, – до 1% от общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта;
• Разходи за организация и управление (непреки разходи):
o разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски, и o разходи за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на лица – съгласно Наредбата за командировките в страната – до 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта.
МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него не може да надвишава 30 месеца.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020" на електронен адрес https://eumis2020.government.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП ООД.