• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността, Краен срок: 07.03.2017 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“

ПРОЦЕДУРА:
pdfГъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП

КРАЕН СРОК:
07.03.2017 г., 17:30 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 30 000 000 лв.

Минималният размер на БФП за един проект е - 20 000 лв., а максималния - 391 166 лв.

Не се изисква съфинансиране от кандидатите – 100% се финансират от програмата.


БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:


 • Кандидатите могат да бъдат работодатели. Под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон.
  Допустими кандидати са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008):
  - Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
  - Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
  - Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.

 • Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

 • Кандидатът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за 2016 г.), съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Важно:

 • По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът участва самостоятелно или в партньорство до двама партньори. Партньорите участват в реализацията на проекта, но направените от тях разходи са допустими само за трудови договори. Допустими партньори по настоящата процедура са работодатели и центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата). Партньорите следва да са от същите изборени горе сектори. В хипотезата, когато партньор по проекта е работодател, към когото има открит ЦПО (работодателят и ЦПО са едно и също юридическо лице), не е допустимо партньорът да изпълнява единствено ролята на обучаваща организация по проекта! Тази възможност e допустима само в случай, че работодателят партньор обучава и свои служители и/или безработни/неактивни лица, всички или част от които ще наеме, а не участва по проекта единствено в ролята на ЦПО, което ще обучава служители на кандидата и/или безработни/неактивни лица, които в последствие ще бъдат наети от кандидата.
 • Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса.

Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните дейности:

- Дейности за организация и управление на проекта.
- Дейности за информация и комуникация.
ВАЖНО: Кандидатите не трябва да описват в проектните си предложения тези дейности, наред с преките дейности по проекта, а следва единствено да декларират във формуляра за кандидатстване (т. 11.6), че ще ги извършат!


1. „Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО“
ВАЖНО!
Включването в едно първоначално обучение за професионална квалификация или по ключова компетентност е задължително, когато лицето е безработно или неактивно.

2. „Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места“

Включването в едно първоначално обучение за професионална квалификация или по ключова компетентност е задължително, когато лицето е безработно или неактивно. Няма ограничения за броя и вида на обученията, в които лицето ще бъде включено, но при планиране на дейностите кандидатите следва да се съобразяват с максималната обща стойност за всички обучения за едно лице – 2 500,00 лв.

3. „Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател“ - тази дейност е задължителна и следва да е включена във всяко проектно предложение!

Несубсидирана заетост е заетост, при която разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите лица са за сметка на работодателя и не се покриват от допустимите разходи по проекта.
Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.
Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

4. „Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите“ - тази дейност не е задължителна и е според нуждите на работодателя.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Определят се на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС №119/20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент 1303/2013, 1304/2013, Регламент 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020.

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1. Разходи за персонал
1.1. Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето, в което лицата посещават съответното обучение – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени върху договореното възнаграждение за съответната длъжност на която е наето лицето.
Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.
1.2 Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица - тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица.

ВАЖНО:
Разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица са в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).

II. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
2. Разходи за външни услуги
2.1. Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия - тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО
2.2. Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности”.
Разходите по бюджетни пера 2.1 и 2.2 се определят на база стандартна таблица на разходите за единица продукт, съгласно чл.67, (1), т. б от Регламент 1303/2013 г.
ВАЖНО:
Общата стойност за всички обучения за едно лице не трябва да надвишава 2 500 лв.
Разходите за професионално обучение и обучение по ключови компетенции са в размер, съответстващ на заложения в ПМС № 280 от 15.10.2015 г. за съответното обучение, както следва:
1. За обучения за придобиване на професионална квалификация
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-
малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-
малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;
2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност
не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност
непо-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;
в) за обучения по ключова компетентност 6 от приложението и с продължителност
непо-малка от 30 учебни часа - 140 лв.;

III. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
3. Разходи за организация и управление са в размер на 10 % от допустимите преки разходи по проекта. Разходите за организация и управление се определят чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи, съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 (5), точка а, (i) и (ii) и чл. 68 (1) буква (а) от Регламент 1303/2013
3.1 . Разходи за организация и управление.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Безработни и неактивни лица
Заети, вкл.самостоятелно заети лица

УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
Работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25 % от обучените неактивни или безработни лица за период не по-малко от 3 месеца след приключване на проекта.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ:
По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г.

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва ИСУН 2020.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.