• Институт за управление на програми и проекти

ПМДР, Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури, Краен срок: 16.10.2016 г.

ПРОГРАМА:

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”

МЯРКА:

pdfПМДР, Мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

КРАЕН СРОК:

16.10.2016 Г. 17:00 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП – 50%
Максимален процент на съфинансиране – 50%
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ за целия Програмен период е 1 400 000 лева.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 20 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 1 000 000 лева.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:

Прилагането на мярка 5.4 „Преработване на продуктите на риболов и аквакултури” ще допринесе за постигане на специфичната цел „Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара”.
Прилагането на мярката е насочено към:
• Модернизация на предприятията, чрез която да се намалява вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците, шум и т.н.;
• Разработване и/или внедряване на нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство и/или организация;
• Разширяване на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата;
• Подобряване условията на труд в предприятията;
• Добавяне на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в страната аквакултура съгласно МНСПА.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

ЕФМДР може да подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:
1. допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
2. подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
3. са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
4. са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
5. водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими по мярката са следните видове разходи
1. разходи за строително-монтажни работи;
2. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инста лиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
3. специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;
4. за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
5. за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
6. за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията, в случай че кандидатът е провел съответната процедура съгласно реда и условията в нормативния акт по чл. 54 от ЗУСЕСИФ;
7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119;
8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг;
9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1 процент от стойността на инвестицията;
10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 процент от стойността на инвестицията;
11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг;
12. разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
12.1. съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци - използване на отпадъците от преработката за производство на страничен животински продукт;
12.2. оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
12.3. съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

*Недопустими разходи

1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на ЕС или от друга донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;
7. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
8. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови трансакции;
9. разходи, които нямат пряка връзка с изпълнението на проекта;
10. лихви по заеми и лихви по лизинг;
11. разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради, които не са свързани с производствената дейност и изпълнението на проекта;
12. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
13. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
14. плащане в натура;
15. прехвърляне на участия в търговски дружества;
16. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура, с изключение на предвидените в чл. 69, т. 3, буква б) от Регламент 1303/2013 г.;
17. закупуване на транспортни средства, които не отговарят на капацитета и нуждите, на производствената дейност на кандидата във връзка с количеството продукция, за която е разработена производствената програма, заложена в Бизнес плана.
ВАЖНО: Не е допустима по линия на ЕФМДР операция прехвърляне на собствеността върху предприятие.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

В съответствие с ПМДР, безвъзмездната финансова помощ по Приоритет на Съюза 5 /ПС5/ „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” ще бъде предоставена на кандидати собственици на съществуващи предприятия за преработка на продукти от риболов и аквакултури, както и на кандидати с намерение за изграждане на нови такива.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Одобреният проект се изпълнява в срок до:
- 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР;
- 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти ООД.