• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Tранснационални партньорства, Краен срок: 11.05.2018 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 4 – Tранснационално сътрудничество

ПРОЦЕДУРА:
pdfТранснационални партньорства

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:
11.05.2018 г.; 17:30 чрез ИСУН 2020

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ бюджет на процедурата: 3 500 000 лв.;

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 % от общо допустимите разходи по проекта на кандидата и на българските му партньори.

Размер на БФП за конкретен проект:
• Минимален - 50 000 лв.;
• Максимален – 200 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Следва да се обърне специално внимание, че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост. Ето защо е много важно, при избора на инвестиционен приоритет тези особености да бъдат отчетени, като при разработването на проектното предложение се съблюдава пълното съответствие между кандидати/партньори, инвестиционен приоритет, специфична цел и целева група.

Част от допустимите кандидати и партньори са:

• Представители на частния сектор
• Неправителствени организации
• Публични институции
• Социални партньори
• Общини
• Образователни и обучителни организации
• Доставчици на социални и здравни услуги

С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ, която ще бъде основно средство за осъществяване на транснационалното сътрудничество в рамките на координираната покана. Кандидатите задължително следва да се регистрират в Платформата, където ще публикуват своите проектни идеи, ще осъществят контакт с партньорски организации и ще формират партньорства за осъществяването на общи транснационални проекти. За тази цел партньорите по проекта ще съставят и подпишат Споразумение за транснационално партньорство, което също е функционалност на Платформата.

ПАРТНЬОРСТВО:
По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България.
Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура. Транснационалният партньор кандидатства за финансиране по линия на Европейския социален фонд пред управляващия орган на оперативната програма в съответната страна членка.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:
На територията на държавите-членки на Европейския съюз

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРА:
Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЪВ ВСЯКО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни;
• Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. Тази дейност може да бъде реализирана в две направления:
- Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави;
- Създаване на социална иновация (ново решение) и нейното пилотно прилагане;
• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
• Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

В допълнение към описаните задължителни дейности, допустимо е в проектното предложение да бъдат включени една или и двете допълнителни дейности, посочени по-долу, като същите трябва да са обвързани с постигане целите на проекта:
• Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
• Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

За целите на настоящата процедура „социална иновация“ и „иновативна практика“ са еквивалентни понятия.

При избора на социална иновация Кандидатът може да избере измежду следните подходи, идентифицирани в Европейския съюз, които следва да бъдат адаптирани към целевите региони на настоящата процедура:
Иновациите да бъдат:
- Ориентирани към процеси - разработване на нови методи и / или подходи; или
- Ориентирани към цели - работа с различни целеви групи, сектори или на различни нива;
или
- Ориентирани към съдържание - нова организация на обучение, работа в мрежа и разпространение.

Иновациите да са основани на:
- Изцяло нови подходи;
Или
- Съществуващи подходи се използват с нови целеви групи и/или в нов контекст;
или
- Нови комбинации от съществуващи подходи.

В допълнение всеки финансиран проект по настоящата процедура трябва да допринася за социалните иновации, т.е. да съдържа иновативен елемент. Това е условие за допустимост и се описва в т. 11.5 на Формуляра за кандидатстване.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и Регламент (ЕС) № 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.