• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Ново работно място, Краен срок: 14.09.2015 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет №1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Инвестиционен приоритет №3 “Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

  • 14 септември 2015 г., 23:59 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 40 000 000 лв., от които:

-          Средства от ЕСФ – 34 000 000 лв. (85%);

-          Национално съфинансиране – 6 000 000 лв. (15%).

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект са:

-          Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

-          Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Основна цел: Осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

2. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

3. За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);

3.1. Когато Кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване.

4. В случай, че кандидатът самостоятелно ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.

Изисквания към кандидатите:

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако:

1. Са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е под разпореждане на съда, са сключили споразумение с кредиторите, са преустановили дейността си, са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове;

2. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка;

3. Са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на Европейската инвестиционна банка и на международни организации;

4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката;

5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

6. Попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 10, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012;

7. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

8. Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

9. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по друга схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП

Изискванията по т. 1-9 са задължителни за кандидата.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители. Изпълнителите не са партньори и са обект на избор по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г. или ЗОП, в зависимост от това дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.

ОПИСАНИЕ:

Допустими дейности:

1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;

Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на лица от допустимата целева група. Лицата се наемат по трудово правоотношение

Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца, длъжността трябва да е била овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.

Работодателят е длъжен да запази работното място за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по проекта лица, след приключване на дейностите по проекта.

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица;

Важно: Професионалното обучение е допустимо само за новонаетите лица и само в случай, че работното място изисква посочената в проектното предложение професионална квалификация. Не е допустимо предоставянето на професионално обучение по проекта на съществуващия в предприятието персонал.

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация.

3. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;

Важно: Обучението по ключови компетентности е допустимо само за новонаетите лица и само в случай, че работното място изисква посочената в проектното предложение ключова компетентност. Не е допустимо предоставянето на обучения по ключови компетентности по проекта на съществуващия в предприятието персонал.

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група:

6.1. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

Освен описаните по-горе основни дейности по процедурата, проектното предложение следва да съдържа също така Дейности за организация и управление на проекта и  Дейности по информиране и публичност.

Териториален обхват и продължителност на дейностите:

Дейностите по даден проект ще се изпълняват на територията на Република България и трябва да приключат до 31 декември 2017 г.

Допустима целева група:

Безработни и неактивни лица.

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50% от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:

- Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 313);

- Продължително безработни и неактивни лица;

- Безработни или неактивни лица с увреждания;

- Безработни лица на възраст над 54 г.;

- Безработни младежи до 29 г. вкл.

Важно:Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.

Допустими разходи:

1. Разходи за персонал:

1.1. Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. за период до 12 месеца;

1.2. Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания за период до 3 месеца в размер на ½ от Минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО;

1.3. Разходи за командировки (дневни, пътни, квартирни) на вече наетите по проекта лица, включени в професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности;

1.4. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в т. 1.3.

2. Разходи за услуги:

2.1. Разходи за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица;

2.2. Разходи за обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на вече наетите по проекта лица;

2.3. Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение;

2.4. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в т. 2.3.;

2.5. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар;

2.6. Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;

2.7. Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания;

2.8. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в т. 2.7.

3. Разходи за строително монтажни работи:

3.1. Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се адаптират нови работни места за хора с увреждания -до 10% от преките допустими разходи. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта и са свързани с адаптиране на нови работни места за хора с увреждания;

3.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в т. 3.1.

4. Непреки разходи:

4.1. Разходи за организация и управление;

4.2. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел 4.

Недопустими разходи:

-          разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

-          глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

-          комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

-          данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

-          закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;

-          разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

-          лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

-          субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

-          разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

-          разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване, като проектното предложение се подписват с КЕП на лицето, оправомощено да представлява кандидата. Кандидатите трябва да представят Формуляра за кандидатстване и приложенията на български език.

Преди подаването на проектното предложение, Формулярът за кандидатстване задължително се подписва с КЕП с отделна сигнатура (detached) от поне едно от представляващите организацията лица.

Важно: Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура за набиране на предложения. В случай, че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, до оценка ще бъде допуснато само първото, по време на подаване, проектно предложение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти ООД.

Тагове: ОПРЧР , ново, работно, място