• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Активни, Краен срок: 31.08.2015 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет №2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ИМЗ)

Инвестиционен приоритет №3 “Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ЕСФ)

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

 • 31 август 2015 г., 23:59 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 000 000 лв., от които:

-          Финансиране от ИМЗ - 24 440 000 лв. (ЕСФ - 22 457 916 лв., 91,89%; Национално съфинансиране - 1 982 084 лв., 8,11%);

-          Финансиране от ЕСФ - 1 560 000 лв. (ЕСФ - 1 326 000 лв., 85%; Национално съфинансиране - 234 000 лв., 15%).

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект са:

-          Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

-          Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Процентни ограничения, съотносими на ниво операция и на ниво проект:

 • Разходите за младежи с местоживеене територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област сумарно не могат да надхвърлят 10% от финансирането по ИМЗ за операцията;
 • Разходите, свързани с младежи с местоживеене област София – град в Югозападен район, се съ-финансират само от ЕСФ и не могат да надхвърлят 6% от общия бюджет на операцията.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Основна цел: активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в АЗ.

Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • неправителствена организация;
 • организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
 • център за информация и професионално ориентиране;
 • център за професионално обучение;
 • социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
 • община или район на община;
 • работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатът трябва да е лице, със самостоятелна юридическа правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 – ако е приложимо.

3. За приключилите две предходни финансови години, кандидатът трябва да разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);

3.1. Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване;

Съгласно чл. 131, т. 2 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на икономическото или финансовото състояние на кандидата не се отнасят за бюджетните предприятия.

4. В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението;

5. В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация представителите на обучаващия екип трябва да отговарят на държавните изисквания9 за извършване на съответното обучение;

6. В случай, че кандидатът ще извършва обучения по ключови компетентности, представителите на обучаващия екип трябва да притежават образование и професионален опит съгласно Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки (Приложение за информация към Насоките за кандидатстване);

7. В случай, че кандидатът ще извършва професионално ориентиране, същият следва да притежава активна лицензия за професионално ориентиране, издадена от НАПОО;

8. В случай, че кандидатът е организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда, същият трябва да е регистриран в Агенция по заетостта и да притежава валидно удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия;

9. В случай, че кандидатът е община или район на община, той следва да представи Решение на Общинския съвет за:

- за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, с партньора/ите по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА (когато кандидатства в партньорство)

10. Кандидатът трябва да е пряко отговорен за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

 • неправителствена организация;
 • организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
 • център за информация и професионално ориентиране;
 • център за професионално обучение;
 • социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
 • община или район на община,
 • работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

Изисквания към партньорите:

1. Партньорът трябва да е лице, със самостоятелна юридическа правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

2. Партньорът трябва да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако разходва средства по проекта и извършва стопанска дейност);

3. За приключилите две предходни финансови години, партньорът/те трябва да разполага/т с финансов ресурс равен на или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта - в случай, че е приложимо, т.е. предвидено е партньорът/те да разходва/т средства по проекта;

3.1. Когато партньорът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на партньора до момента на кандидатстване.

Съгласно чл.131, т.2 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на икономическото или финансовото състояние на кандидата не се отнасят за бюджетните предприятия.

4. В случай, че партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението;

5. В случай, че партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация представителите на обучаващия екип трябва да отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното обучение;

6. В случай, че партньорът ще извършва обучения по ключови компетентности, представителите на обучаващия екип трябва да притежават образование и професионален опит съгласно Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки (Приложение за информация към Насоките за кандидатстване);

7. В случай, че партньорът ще извършва професионално ориентиране, същият следва да притежава активна лицензия за професионално ориентиране, издадена от НАПОО;

8. В случай, че партньорът е организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда, същият трябва да е регистриран в Агенция по заетостта и да притежава валидно удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия;

9. В случай, че партньорът е община или район на община, той следва да представи Решение на Общинския съвет за:

- за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, с партньора/ите по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА (когато кандидатства в партньорство).

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители. Изпълнителите не са партньори и са обект на избор по реда на ПМС №118/20.05.2014 г. или ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.

Важно: Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура за набиране на предложения.

Един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение, в случай че разполага с достатъчно капацитет, за да изпълни дейностите по проектите.

ОПИСАНИЕ:

Допустими дейности:

1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:

 • информационни кампании и събития;
 • трудови борси;
 • индивидуална работа с идентифицираните лица:

-          изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;

-          професионално ориентиране;

-          психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;

-          насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;

-          насочване към включване в обучение;

-          осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;

-          насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).

Важно: По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация или само в едно обучение по ключови компетентности, или в по-едно обучение и от двата вида.

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

Освен описаните по-горе основни дейности по процедурата, проектно предложение следва да съдържа също така:

1) Дейности за организация и управление на проекта;

2) Дейности по информиране и публичност.

 Недопустими дейности:

Не са допустими за финансиране дейности, които са стартирали, физически приключени или изцяло изпълнени преди сключване на договор по настоящата процедура.

 Териториален обхват и продължителност на дейностите:

Дейностите по даден проект ще се изпълняват на територията на Република България и трябва да приключат до 31 декември 2017 г.

 Допустима целева група:

Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

Важно: Икономически неактивните младежи могат да бъдат включени като целева група в проектите, само ако за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и ако не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца.

Допустими разходи:

Планираните разходи по Дейност 1 за идентифициране и активиране на неактивни младежи до 29 г., сумарно не могат да надхвърлят 20% от общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

1. Разходи за персонал:

 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 2 за предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
 • Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател;
 • Разходи за стипендии на обучаемите лица;
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 2 за предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

2. Разходи за материални активи:

 • Разходи за материали и консумативи необходими за осъществяването на Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Разходи за материали и консумативи необходими за осъществяването на Дейност 2 за предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за осъществяването на Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за осъществяването на Дейност 2 за предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа

3. Разходи за услуги:

 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 2 за предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
 • Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 2 за предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност
 • Разходи за осигуряване на публичност;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност;
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 2 за предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

4. Невъзстановим ДДС:

 • Невъзстановим ДДС върху разходите по Дейност 1 за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, за които е приложимо;
 • Невъзстановим ДДС върху разходите по всички останали дейности, за които е приложимо.

5. Непреки разходи:

 • Разходи за организация и управление;
 • Невъзстановим ДДС за разходите по раздел 5.

 Недопустими разходи:

-          разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

-          глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

-          комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

-          данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

-          закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;

-          разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

-          лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

-          субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

-          разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

-          разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване, като проектното предложение се подписват с КЕП на лицето, оправомощено да представлява кандидата. Кандидатите трябва да представят Формуляра за кандидатстване и приложенията на български език.

Преди подаването на проектното предложение, Формулярът за кандидатстване задължително се подписва с КЕП с отделна сигнатура (detached) от поне едно от представляващите организацията лица.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти ООД.

Тагове: ОПРЧР , Финансиране, Идея, активни