• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Независим живот, Краен срок: 09.05.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет №3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ КЪМ ИПП3:

„Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на труда и социалната политика

КРАЕН СРОК:

 • 10 юни 2015 г., 23,59 часа;
 • 10 юли 2015 г., 23,59 часа;
 • 06 януари 2016 г., 23,59 часа;
 • 09 май 2016 г., 17:30 часа.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 150 000 000 лв., от които:

-          Средства от ЕСФ - 127 500 000 лв. (85%)

-          Национално съфинансиране - 22 500 000 лв. (15%)

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект са:

-          Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000 лева

-          Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лева

В случаите на приложимост на чл. 3 на Регламент (ЕО) №1407/2013 за партньорите, общият размер на помощта de minimis, предоставяна на едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 EUR (или левовата равностойност - 391 166 лева) за период от три бюджетни години. Това ограничение се отнася за партньорите, които извършват стопанска дейност и разходват средства по проекта.

Не се изисква съ-финансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За да бъдат допустими, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да е община на територията на Република България - допустимо е структури/звена на общината, които нямат самостоятелна юридическа правоспособност да кандидатстват чрез нея за получаване на безвъзмездна финансова помощ. В този случай, кандидатът е самата община чрез съответната структура/звено и всички документи се подписват и подават от името на кмета на общината или упълномощено лице;

или

 • Да е район на община (Съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Р България);

Важно: Когато всички райони на дадена община, подадат проектни предложения, то самата община не може да подаде проектно предложение.

и

 • Да бъде пряко отговорен за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник;
 • Да представи доказателства, че всеки партньор е избран на база публична и прозрачна процедура за подбор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори.

Допустими партньори

 • Доставчици на социални услуги;
 • Неправителствени организации.

За да бъдат допустими, партньорите трябва да отговарят на следните условия:

 • да е учреден и регистриран съгласно действащото българско законодателство;

и

 • да има централно управление или клон на територията на България;

и

 • изборът на партньора/ите е прозрачен и подробно описан, и обоснован в Секция 11, т. 11.2. от формуляра за кандидатстване;

и

 • притежава съответни лицензионни/регистрационни документи съгласно българското законодателство за сходна услуга и същите са представени на етап кандидатстване като подкрепящи документи, към проектното предложение, в случаите когато е приложимо (когато партньорът/ите участват в предоставянето на услугите);

и

 • общо за приключилите две предходни финансови години, Партньорът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта. (в случай, че е приложимо, т.е. предвидено е партньорът да разходва средства по проекта);

и

 • отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ.

За да бъдат допустими по процедурата, партньорите не трябва да попадат в една от следните ситуации:

1. Обявени са в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е под разпореждане на съда, са сключили споразумение с кредиторите, са преустановили дейността си, са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове;

2. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка;

3. Признати са за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;

4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката;

5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

6. Били са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1от Регламент (ЕС) №966/2012;

7. Налице е отстраняване на съответния кандидат или оферент, или изпълнител от поръчките и безвъзмездните средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от десет години;

8. Намират се в положение на конфликт на интереси;

9. Виновни са за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане, или не са представили тази информация;

10. Членове са на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

11. Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

12. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП.

Важно: Съгласно чл. 9, ал. 6 от ПМС 107/10.05.2014 г. горните изисквания не се отнасят за бюджетните предприятия, с изключение на изискването по т. 12.

ОПИСАНИЕ:

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими дейности по настоящата процедура са:

1. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги;

2. Обучение на персонала за предоставяне на услугите;

3. Предоставяне на психологическа подкрепа, и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;

4. Мотивационна, и/или психологическа, или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;

5. Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост.

Важно: Всяко проектно предложение трябва задължително да включва дейности 1, 2, 3 и 4. Минималната продължителност на предоставяне на услугите трябва да бъде 18 месеца.

Допълнителни допустими дейности:

1. Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

2. Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване.

НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Ремонти на сгради/помещения, които са били ремонтирани по други процедури на ОП РЧР 2007-2013, със средства от националния бюджет или други финансови източници;
 • Дейности, които са стартирали, физически приключени или изцяло изпълнени преди сключване на договор по настоящата процедура.

Териториален обхват и продължителност на дейностите:

Дейностите по даден проект ще се изпълняват на територията на Република България и трябва да приключат до 31 декември 2017 г.

Допустими целеви групи:

 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Важно: Лицата от целевата група, които ползват услуги по процедура „Нови алтернативи”, следва да бъдат включени в дейностите по настоящата процедура.

Едни и същи лица, представители на целевата група, не могат да получават едни и същи услуги едновременно по настоящата процедура и по операция „Нови алтернативи“.

Допустими разходи:

1. Разходи за персонал:

 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на физическите лица, наети в центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство и при спазване на раздел III т. 1, раздел V т. 1 и раздел VI от Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020, наети за:

-          предоставяне на психологическа подкрепа на персонала, предоставящ социалната услуга и психологическа и/или мотивационна подкрепа на потребителите на услугата;

-          консултиране и супервизия на персонала предоставящ социалната услуга;

-          разработване на правила/методология за дейността на услугата;

-          предоставяне на специализирани услуги в центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

-          оценка на потребностите на лицата от целевата група.

 • Разходи за пътни на наетите лица в случай, че са обективно обосновани и необходими за изпълнение на заложените дейности. Същите са допустими само в случаите, в които са доказано необходими за придвижването на наетите лица от и до дома на потребителя на услугата /когато потребителят на услугата и наетото лице са в различни населени места/ и при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.

2. Разходи за материални активи:

 • Разходи за материали и консумативи;
 • Разходи за обзавеждане и оборудване на помещенията в Центровете за почасово предоставяне на услуги за социално включване, единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта и са свързани с предоставянето на услугите;
 • Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства за хора с увреждания в случай, че е надлежно обоснован във формуляра за кандидатстване и е необходим за успешното изпълнение на заложените дейности.
 • Невъзстановим ДДС за разходите по раздел 2.

3. Разходи за услуги:

 • Разходи за обучение на персонала за предоставяне на услугите;
 • Режийни разходи за Центъра, в т.ч. ток, вода, телефон и др.;
 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване и специализирани транспортни средства за хора с увреждания, при спазване разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ПМС №119 от 20.05.2014 г. и за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;
 • Разходи за наем на: специализиран транспорт за хора с увреждания (в случай на необходимост и в случай, че наемането е икономически по-изгодно от неговото закупуване); зали; оборудване (в случай, че наемането е икономически по-изгодно от неговото закупуване) и други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности;
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, при спазване на разпоредбите на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014 – 2020, за извършване на следните дейности:

- оценка на потребностите на лицата от целевата група;

- предоставяне на психологическа подкрепа на персонала, предоставящ социалната услуга и психологическа и/или мотивационна подкрепа на потребителите на услугата;

- консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социалната услуга;

- разработване на правила/методология за дейността на услугата;

- възнаграждения на лицата, предоставящи специализирани услуги в центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

 • Разходи за осигуряване на публичност;
 • Невъзстановим ДДС за разходите по раздел 3.

4. Разходи за строително-монтажни работи:

 • Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целевите групи;
 • Невъзстановим ДДС за разходите по раздел 4.

5. Непреки разходи:

 • Разходи за организация и управление
 • Невъзстановим ДДС за разходите по раздел 5.

Недопустими разходи:

 • разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
 • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 • комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
 • данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
 • закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
 • разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
 • лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
 • субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
 • разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
 • разходи за закупуване на транспортни средства, с изключение на специализирани транспортни средства за хора с увреждания.

Проектните предложения по процедурата се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаването му от конкретния бенефициент, като проектното предложение и прикачените документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП) на лицето, оправомощено да представлява кандидата.

Преди подаването на проектното предложение, Формулярът за канидатстване задължително се подписва с електронен подпис с отделна сигнатура (detached) от кмета на общината или упълномощено лице. В случай, че кандидат е района на община, Формулярът се подписва от кмета на района.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти ООД.

Тагове: ОПРЧР , Проект, Финансиране, общини