• Институт за управление на програми и проекти

ОПНОИР, Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение, Краен срок: 30.11.2015 г.

ПРОГРАМА:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“

ПРОЦЕДУРА:

pdfBG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

ДИРЕКЦИЯ:

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката

КРАЕН СРОК:

30.11.2015 г., 23:59, подписани с КЕП чрез ИСУН

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:

• общини (или райони на общини);

• детски градини; общински училища с подготвителни групи;

• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Партньорството е задължително условие за кандидатстване.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните партньори:

• общини (или райони на общини);

• детски градини; общински училища с подготвителни групи;

• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от групите допустими бенефициенти.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Минимален срок за изпълнение на проекта: 12 месеца

Максимален срок за изпълнение на проекта: 36 месеца

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП), като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.

ОПИСАНИЕ:

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;
 • допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
 • повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
 • взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
 • включване на родителите във възпитателния процес;
 • създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
 • засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);
 • преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);
 2. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или детска градина в рамките на населеното място);
 3. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;
 4. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
 5. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и  за децата, търсещи или получили международна закрила;
 6. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място;
 7. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
 8. Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;
 9. Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
 10. Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства  или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
 11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от  образователната интеграция и приемането на различието;
 12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 13. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

• деца от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи12 и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила;

• родители.

ВАЖНО: Най-малко 20 % от участниците във всеки проект трябва да бъдат деца от етнически малцинствени групи и/или деца, търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес поради трудности от културно и езиково естество. Участници може да бъдат и деца, които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел постигане на интеграционен ефект от изпълнението на процедурата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Проект, Финансиране, ОПНОИР , образование