• Институт за управление на програми и проекти

ОПИК, Подобряване на производствения капацитет в МСП, Краен срок: 09.11.2015 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ:

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодобряване на производствения капацитет в МСП

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

 • 08 юли 2015 г. - ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
 • 08 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства;
 • 09 ноември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Бюджет по схемата: 293 374 500 лв.

Минимален и максимален размер на помощта

 • за микро предприятия - 100 000 лв., 500 000 лв.
 • за малки предприятия - 200 000 лв., 750 000 лв.
 • за средни предприятия - 300 000 лв., 1 000 000 лв.

Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:

За предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗРмикро предприятия - 142 857,14 лв.;

 • малко предприятие - 285 714,29 лв.;
 • средно предприятие - 500 000,00 лв.

За предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР:

 • микро предприятия - 222 222,22 лв.;
 • малко предприятие - 444 444,44 лв.;
 • средно предприятие - 857 142,86 лв.

Безвъзмездно финансиране

 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район (ЮЗР) - 45%;
 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 70%;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР - 35%;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 60%.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • да имат седалище в България
 • да са микро, малки или средни предприятия
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.)
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

-          за микро предприятия >=175 хил. лв.

-          за малки предприятия >= 750 хил. лв.

-          за средни предприятия >= 3 млн. лв.

 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Не са допустими за кандидатстване:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 4 към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България -  Приложение № 4 към Наредба № 9/2015 г. (Приложение Р).
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение С към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:

ОПИСАНИЕ:

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

 1. Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
 2. Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
 3. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
 4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

 • създаването на нов стопански обект;
 • разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Допустими целеви групи:

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.

Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:

 • проекти в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (проект одобрен с Решение на МС №761 от 06.11.2014),
 • проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район, и
 • проекти с дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21 до 17:30 ч., като важи датата на товарителницата при подаване по куриер/поща, ако се изпрати нейно копие на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти ООД.


[1] ЮЗР – Югозападен район, който включва областите София (столица), Софийска, Перник, Кюстендил, и Благоевград.

Тагове: ОПИК , Финансиране, Идея, 2016, предприятие, предприемачество, капацитет