• Институт за управление на програми и проекти

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Първа покана, Краен срок: 16.03.2016 г.

ПРОГРАМА:

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

ПОКАНА:

pdfПърва покана по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

 • Приоритетна ос 1. Околна среда:
 • Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
 • Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.
 • Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
 • Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;
 • Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;
 • Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК:

16.03.2016, 17:30 ч., бълг. време

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
 • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

* Програмата ще финансира дейности, извършвани извън допустимия трансграничен район в рамките на 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво проект, ако се гарантира, че те са в полза на територията на програмата и условията на член 44 (2) от изпълнение на Комисията Регламент (ЕС) № 447/2014 на 2-ри Май, 2014, са изпълнени.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

 • Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
 • Да са регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Турция
 • Да са организации с нестопанска цел;
 • Да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредници.

*Регионалните структури/клонове на централни организации, различни от местни / регионални / национални органи, са недопустими кандидати по настоящата покана за представяне на предложения.

За българските кандидати, това означава, че макар и регионална структура / клон може да има свой собствен регистрационен код (като продължение на регистрационния код на централното си тяло), тя все още не е отделно юридическо лице и следователно само централната структура може да бъде партньор по проекта.

*Изключение от това правило е допустимостта на български или турски национални / регионални публични органи, чиито район на компетентност, установен с нормативни актове, се простира на избираемата зона на програмата.

* В съответствие с член 44 (2) от Регламента за изпълнение (ЕС) № 447/2014 от 2 май 2014 г. и раздел 5, точка 5.4 от документа за програма, програмата ще финансира дейности, намиращи се извън допустимия трансграничен район до 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво програма.

Дейностите извън трансграничната област трябва да бъдат свързани с участие / организиране на събития, семинари, бизнес пътувания, кампания за популяризиране и т.н. и трябва да бъдат бюджетирани в BL3 и BL4 от бюджета на съответния партньор.

В съответствие с гореизложеното и в съответствие с разпоредбите на програмата е възможно до 20% от бюджета на съответния бенефициент да бъдат изразходвани за дейностите, осъществявани извън избираемата област по програмата. Бенефициентът трябва да даде подробна обосновка, доказваща, че тези дейности са необходими за постигане на конкретната цел на проекта. Дейностите и свързаните с това разходи трябва да бъдат посочени във формуляра за кандидатстване. Ограничението от 20%, също трябва да бъде спазено и по отношение на изпълнението на проекта - разходване, докладване и проверка. При изчисляването на размера на разходите за дейностите, които ще бъдат реализирани извън избираемата област по програмата, кандидатите трябва да имат предвид, че:

 • Мястото на възникването на разходите за услуги е мястото на изпълнение на въпросната услуга;
 • Мястото на възникването на разходите за срещи, конференции, семинари, обучения и т.н. е мястото, където събитието ще се проведе.

Списък с примерни допустими кандидати по специфичните цели на програмата:

За Приоритетна ос 1 Околна среда:

 • Местни и областни/регионални органи и техни обединения
 • Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с извънредни ситуации и природата / опазване на околната среда)
 • Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации
 • Научни, образователни и обучителни институции
 • Всякакво сдружение/обединение на гореизложените

За Приоритетна ос 2 Туризъм:

 • Местни и областни/регионални органи и техни обединения
 • Регионалните структури на централните държавни органи (включително администрация на защитените територии и тези, занимаващи се с развитие на туризма)
 • Регионални и отраслови агенции за развитие, неправителствени организации
 • Граждански/ неправителствени организации
 • Регионални туристически асоциации / НПО в областта на туризма
 • Структури за подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстерите и други
 • Научни, образователни и обучителни институции
 • Културни институти (музеи, библиотеки, Художествена галерия, читалищни и други)
 • Еврорегионите
 • Всякакво сдружение/обединение на гореизложените

*Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на България или Турция най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана за представяне на предложения. Условието за регистрация най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване не се прилага за останалата част от партньорите по проекта.

*Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка страна на граничния регион. Проекти, които не отговарят на това изискване няма да бъдат допустими.

Всички партньори са пряко отговорни за изпълнението на проекта и не могат да действат като посредници.

*Максималният брой партньори в проекта не трябва да надвишава 5 (пет), включително Водещия партньор.

По настоящата покана за представяне на предложения една институция / организация може да представи максимум един проект като Водещ партньор. В случай, че дадена институция / организация подаде повече от едно проектно предложение като Водещ партньор, всички тези предложения (представени като Водещ партньор) ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

*По настоящата покана за представяне на предложения организация може да участва в не повече от 3 (три) проектни предложения като партньор (т.е. ако една организация / институция е представила предложение като Водещ партньор, една и съща организация може да бъде партньор по проект в не повече от 2 (два) други проекти; организация, която не е представила проект като Водещ партньор, може да участва като Партньор по проекта, в не повече от 3 (три) проекта). В случай, че дадена организация участва в повече от 3 (три) проектни предложения, всички подадени предложения ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

 ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

 • Меки проекти - проекти, които нямат никакво строителство или при които то не представлява повече от половината от общия им допустим бюджет за закупуване на оборудване, а по-скоро включва проучвания, стратегии, семинари, обмен на ноу-хау и т.н.
 • Инвестиционни проекти - проекти, които имат включено (строителство, реконструкция, рехабилитация, обновяването и т.н.) и / или закупуване на компоненти от оборудване, формиращи най-малко 70% от общата сума на допустимите разходи на целия проект.

Едно предложение за проект трябва да обхваща само една Специфична цел по съответната приоритетна ос.

Комбинация от дейности от различни специфични цели е забранена и ще доведе до директно елиминиране.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255 евро.

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално съфинансиране* Общо финансиране (EUR)
(a) (b) (a)+(b)
Приоритетна ос 1 4 687 008,00 827 119,50 5 514 127,50
Приоритетна ос 2 4 687 008,00 827 119,50 5 514 127,50
Общо 9 374 016,00 1 654 239,00 11 028 255,00

* Националното съфинансиране за програмата (15%) се осигурява от държавните бюджети на участващите страни, пропорционално на разпределението на средствата между партньорите от всяка страна.

 • Приоритетна ос 1. Околна среда:
 • Специфична цел
 • Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
 • Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;
 • Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;
 • Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.
Приоритет Специфична цел Вид проект Бюджет на безвъзмездната помощ/ задължителен (в €)

Продължителност на проекта

(мин.-макс. в месеци)

Приоритетна ос 1. Околна среда

 

1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район; Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 250 000- 600 000 12-24
1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район. Мек 50 000-120 000 8-15
Инвестиционен 250 000- 400 000 12-24
Приоритетна ос 2. Туризъм 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура Инвестиционен 250 000-500 000 12-24
2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации Мек 50 000-120 000 8-15
2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество Мек 50 000-120 000 8-15

ОПИСАНИЕ:

Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Подробно описание на допустимите дейности по настоящата покана за представяни по-долу.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Дейностите с потенциален икономически характер, ще бъдат анализирани внимателно във връзка с правилата за държавна помощ, когато бенефициентите действат като икономически оператори. За улеснение, тези дейности са маркирани в жълто:

 • Приоритетна ос 1. Околна среда:
 • Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;

Системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, оборудване / дълготрайни активи, дребномащабни интервенции:

 • Инвестиции в доставки на оборудване / дълготрайни активи, свързани с устойчивостта на бедствия, ИКТ решения за предупреждаване за огън, пожар и след противопожарните дейности; доставка на специализирано противопожарно оборудване и за интервенции по търсене и спасяване; доставка на система за наблюдение на въздуха и повърхността и за предаване на данни в реално време;
 • Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции: възстановяване на заливните тераси и влажни зони, залесяване, санитация на бреговете на реките; изграждане на съоръжения за борба с наводненията (диги, канали и т.н.); залесяване на непостоянна уязвима земя; просеки за извънредни ситуации; доставка на специализирано оборудване / дълготрайни активи за предотвратяване на наводнения и други.

Съвместни инициативи, стратегии, обучения, услуги, повишаване на осведомеността кампании, обмен на опит и ноу-хау, други дейности за изграждане на капацитет:

 • Разработване на стратегии за оценка на съвместни рискови / общи насоки за превенция на риска и управление на природни и причинени от човека бедствия (за защита и предотвратяване на бедствия политики и механизми, предотвратяване и гасене на пожари за управление, предотвратяване на наводнения и други);
 • Създаване на устройствени планове през границите (включващи специфично използване на земята в рамките на речните басейни);
 • Координация дейности в рамките на районите на речните басейни в подкрепа на превенцията на наводненията и мерки за намаляване на риска;
 • Информационни кампании и обмена на информация в областта на ефективното предотвратяване на риска и управление;
 • Изграждане на аналитичен и капацитет за вземане на решения за дейности, насочени към съответните институции (например оценки на потребностите, стратегии за оценка на риска, казуси анализи и симулационни дейности и т.н.);
 • Провеждане на съвместни теоретично-тактически учения и полеви обучения за аварийна подготвеност и управление на ситуации;
 • Обучение в използването на ИКТ, включително въвеждането на нови методи;
 • Обмен на опит, ноу-хау и добри практики (учебни визити, кръгли маси, конференции и други);
 • Засилване на сътрудничеството в областта на управлението на водите и по-специално относно предотвратяването на наводнения;
 • Дейности за изграждане на капацитет за устойчивост при бедствия, като например съвместни обучения, семинари, разяснителни кампании и други, насочени към участниците на обществената услуга, младежи, доброволци и други групи в съответната населението;
 • Съвместни действия в областта на образованието, обмен на информация, тренировки и обучение за местното население.
 • Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

Екологосъобразни дребномащабни инвестиции:

 • Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за подобряване на достъпността на / към природата и защитени обекти (например пешеходни алеи, велосипедни маршрути, малки пътни участъци, които водят до защитени зони и т.н.);
 • Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб: зелена инфраструктура за крайбрежен инженеринг, зелени площи, зелени покриви и стени, с чист въздух, съоръжения за наблюдение на птици;
 • Екологосъобразни „friendly“ инвестиции от малък мащаб за възстановяване на местообитания за биологичното разнообразие и подобряване на доставката на екосистемни услуги;
 • Доставка на оборудване за защита / запазване / мониторинг на екосистемите и за контрол на замърсяването на реките / морета;
 • Възстановителни дейности, насочени към постигането на благоприятен консервационен статус на видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони на установените в района на ТГС;
 • Дребномащабни инвестиции в рециклирането на отпадъците, за събиране на отпадъци, разделно събиране на отпадъците, премахване на нерегламентирани сметища и т.н.


Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит и ноу-хау, обучения и изграждане на капацитет:

 • Разработване и реализиране на съвместни планове за управление / координиране на консервационни дейности за защитените територии, основани на иновативни концепции;
 • Съвместни инициативи, насочени към ефективното управление на защитени територии, включително морските защитени територии;
 • Съвместни инициативи, насочени към опазване на природата в Черно море и крайбрежните зони, включително съвместни проучвания за наблюдение и идентифициране на съвместни морски защитени зони;
 • Пространствено планиране на територията през границите (особено свързани с териториалното планиране на морското пространство и защитените територии), за да се хармонизира използването на морските ресурси и да се приведат в съответствие с общите цели за опазване на природата на Черноморската стратегия;
 • Съвместни инициативи, насочени към качеството на водата и управление: инициативи за изграждане на капацитет, обучения, оценка и наблюдение, обмен на опит и ноу-хау свързани с околната среда, въпроси относно опазване и подобряване на качеството на природните ресурси (въздух, почва, вода); опазване и възстановяване на екосистемите, застрашени / защитени растителни и животински видове; други свързани с това въпроси;
 • Инициативи за повишаване на информираността, свързани с подобряването на въздуха; селското стопанство (например в животновъдството, обработка на оборски тор, като се използват торове, изгарянето на биомаса и отпадъци от селското стопанство);
 • Създаване на мрежи за знания за иновации в областта на устойчивото използване на общи природни ресурси;
 • Разработване и реализиране на съвместни информационни кампании в областта на въпросите за защита на околната среда и природата;
 • Действия за повишаване на трансфера на знания през границите с цел постигане на визията за нисковъглеродна икономика и по-високо ниво на защита и управление на околната среда;
 • Природни базирани решения и съгласувани действия между двете страни, допринасящи за възстановяването на естествените процеси и характеристики на речните хабитати в определени зони от Натура 2000.
 • Инициативи за сътрудничество в областта на намаляване на отпадъците в морските води: оценка и наблюдение, отстраняване (например почистване на плаж или риболов, за постилане), повишаване на осведомеността, предоставянето на разположение за адекватни пристанищни приемни съоръжения и др .;
 • Съвместни инициативи, насочени към устойчивото използване на възобновяеми енергийни източници, интегриране на електроенергията от възобновяеми източници в контекста на взаимовръзките между България и Турция;
 • Разработване и реализиране на съвместни кампании за повишаване на осведомеността на еко етикетиране на местни продукти;
 • Инициативи за сътрудничество между местните власти, неправителствени организации и институции, свързани с образователните и обучителни институции, университети и научни институти в областта на нисковъглеродна икономика.
  • Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;
 • Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

Дребномащабни инвестиции и ИКТ съоръжения:

 • Дребномащабни инвестиции за подобряване на достъпността до природното и културно-историческото наследство и туристическите обекти, включително: рехабилитация на пътища за достъп, веломаршрути, пешеходни алеи;
 • Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) за природни обекти;
 • Малки гранични туристически прелези и свързаните с тях съоръжения;
 • Дребномащабни инвестиции за подобряване на условията на природни, културни и исторически туристически обекти, включително: реставрация, поддръжка, консервация, опазване, както и осигуряване на достъп до туристическите обекти за хората с увреждания;
 • Осъвременяване на комуналните услуги (електричество, водоснабдяване, канализация и т.н.) на културно-исторически обекти за туризъм;
 • Създаване / развитие / ъпгрейд на ИКТ туристически съоръжения, включително инфо-центрове и / или сергии, които да ориентират потенциалните посетители;

ИКТ и ГИС платформи, туристически транспортни схеми:

 • Разработване на съвместни ГИС платформи;
 • Разработване на съвместни платформи за онлайн резервации, плащане и др .;
 • Развитие на туристическите транспортни схеми и свързаните с тях дейности в черноморските зони.
 • Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

Стратегии за устойчив туризъм / планове за действие, маркетинг и промоционални инициативи и инструменти, обучение и консултации:

 • Разработване и прилагане на стратегии / планове за действие за устойчив туризъм на общи туристически дестинации, базирани на иновативни концепции услуги по отношение на физическо, историческо и културно наследство на трансграничния регион;
 • Маркетинг и реклама, организиране и участие на общи туристически дестинации, панаири и свързаните с тях публични дейности (т.е. изложения, конференции, семинари, кръгли маси, презентации, обмен на добри практики) и др .;
 • Създаване на многоезични онлайн туристически платформи и визуализация на местна марка / сек (3D визуализация, мобилни приложения, социални мрежи, съобразени с интернет платформи) и други иновативни инструменти;
 • Обучение и консултантска подкрепа за туристическите организации да подобрят своите продукти, услуги, изпълнение и умения за персонала;
 • Развитие и насърчаване на алтернативни форми на туризъм, напр "Гурме", "Еко", "SPA", "селски" и др .;
 • Създаване на мрежи от знания за туристически иновации в граничната зона.
 • Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Съвместни мрежи и повишаване на осведомеността събития:

 • Организиране на научни форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - фестивали, изложби, представления и други;
 • Разяснителни кампании и инициативи за местно развитие на ценностите на трансграничното културно, природно и историческо наследство за свързаните с целеви групи.
 • Организиране на научни/мрежови форуми, вкл. инициативи за укрепване на съществуващите и създаване на нови партньорства в областта на устойчивото развитие на туризма - обучения, обмен на най-добри практики, изследвания относно правната рамка в областта на туризма, он-лайн форуми, конференции, семинари, кръгли маси, презентации;
 • Съвместни инициативи за насърчаване на алтернативни форми на туризъм, свързани с отпадъците в морските води, редукция (например почистване на плаж или риболов, за постилане), както и повишаване на осведомеността.

Публична помощ, оказана от Програмата за предприятия* от България за дейности от икономически характер, ще бъде предоставена в съответствие с правилото за минимална помощ. Това означава, че българските предприятия ще получат безвъзмездни средства само ако те не са получили държавна помощ по правилото за минимална обща стойност над 200 000 евро в рамките на три данъчни години, считано от датата на отпускане на помощта. Този таван се намалява до 100 000 EUR в сектора на автомобилния транспорт.

*на английски език се използва думата “undertaking” – предприятие, но се има предвид не само частни фирми, но и обществени власти, НПО и т.н., такива които осъществяват икономически дейности.

Управляващия орган, СТС и контрольорите ще правят оценка за съответствие на дейностите по правилата за държавна помощ само за тези проектни предложения, които са одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение.

Турските кандидати не представят декларация за минимална държавна помощ, нито друг еквивалентен документ.

Спазване на разпоредбите на възлагане на поръчки, бенефициентите по тази Покана за предложения трябва да се позовават и да използва насоките и шаблоните на "Обществени поръчки и грантове за външни дейности на Европейския съюз – Практическо ръководство (PRAG).            

Всички инвестиционни дейности трябва да се провеждат на земя общинска или държавна собственост. Имотът трябва да бъде:

 • необременен със задължения;
 • не е обект на съдебен спор за имота;
 • не е предмет на искове съгласно съответното национално законодателство.

Всички предвиждани строителни дейности трябва да бъдат подкрепени с одобрен / сертифициран работен проект (ако е приложимо според съответното законодателство на страната (България или Турция), където ще се осъществяват дейностите по извършване на строителни работи. В случай че строителни и монтажни работи, за които съответното законодателство не изисква одобрение на работен проект, кандидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за одобрение на проект.

Всички инвестиционни предложения трябва да имат положителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), ако за подобни дейности се изисква ОВОС според националното законодателство.

Когато съответното законодателство не изисква положителна оценка за въздействието върху околната среда, канидатите трябва да представят декларация от съответните институции за изключение от правилото за оценка на въздействието върху околната среда.

В случай на дребномащабни инвестиционни проекти в контекста на ВЕИ и управление на реките, спазването на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за наводненията е необходимо (ако е приложимо) и Оценка за съвместимост в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията, трябва да са надлежно извършени колкото по-рано е възможно.

В случай на проекти, които целят да променят хидроморфологичните характеристики на водното тяло, предизвикващи влошаване на състоянието, подходящ анализ, както се изисква от чл. 4.7 от РДО се извършва възможно най-рано в процеса на планиране (ако е приложимо).

В случай на инвестиционни проекти, свързани с интервенции за наводнения и противопожарна защита всички подходящи оценки на околната среда в съответствие с член 6.3 от Директивата за местообитанията се изисква да се извършат възможно най-рано (ако е приложимо).

В случай на инфраструктурни проекти се изисква оценка на риска (уязвимост за рискове от бедствия, включително дългосрочните очакваните ефекти от изменението на климата) (ако е приложимо).

В случай на проекти, свързани със замърсяването на въздуха, техните цели следва да са в съответствие с целите на Clean Air Package от 18 декември 2013 година.

Всички цени относно инвестиционните дейности трябва да бъдат в евро.

При разработване на стратегии трябва да се покаже силна институционална ангажираност чрез ангажимент, че съответния орган ще се осигури изпълнението на тази стратегия. В такива случаи се представя писмо за подкрепа от съответния орган,  подкрепящ изпълнението на тази стратегия.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ:

Адрес за подаване на проекти:

Съвместен секретариат

ул. „Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3, офиси (88, 89, 90, 91)

6300 Хасково

България

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници:

 • www.ipacbc-bgtr.eu
 • www.ab.gov.tr
 • www.mrrb.government.bg
 • www.eufunds.bg

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Финансиране, Идея, 2016, ТГС , България, Турция