• Институт за управление на програми и проекти

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Първа покана, Краен срок: 18.01.2016 г.

ПРОГРАМА:

ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

ПОКАНА:

pdfПърва покана по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:

Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;

Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;

Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:

Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;

Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

Приоритетна ос 3. Околна среда:

Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;

Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

КРАЕН СРОК:

18.01.2016, 16:00 ч., бълг. време

ДОПУСТИМ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил;
 • За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

* Програмата ще финансира дейности, извършвани извън допустимия трансграничен район и операции с участието на бенефициентите, намиращи се извън допустимия трансграничен район в рамките на 20% от подкрепата от страна на Съюза на ниво програма, ако се гарантира, че те са в полза на територията на програмата и условията на член 44 (2) от изпълнение на Комисията Регламент (ЕС) № 447/2014 на 2-ри Май, 2014, са изпълнени.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Бенефициентите следва да отговарят на следните кумулативни условия:

 • Да са законно учредени организации (юридически лица), съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират. Изключение се прави за дъщерни структури на местни / регионални / национални власти. В случай, че структурата на местни / регионални / национални власти, не е и не може да действа като юридическо лице, законно нейната централна организация, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
 • бъде регистриран в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия
 • да бъде организации с нестопанска цел вземане;
 • да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да действат като посредник.

*Регионалните структури/клонове на централни организации, различни от местни / регионални / национални органи, са недопустими кандидати по настоящата покана за представяне на предложения.

За българските кандидати, това означава, че макар и регионална структура / клон може да има свой собствен регистрационен код (като продължение на регистрационния код на централното си тяло), тя все още не е отделно юридическо лице и следователно само централната структура може да бъде партньор по проекта.

*Изключение от това правило е допустимостта на български или сръбски национални / регионални публични органи, чиито район на компетентност, установен с нормативни актове, се простира на избираемата зона на програмата.

*Допълнително изключение от това правило е допустимостта на кандидатите, които се намират извън допустимите трансграничните региони, като се гарантира, че предвидените операции в предложения проект са в полза на територията на програмата (както е посочено в член 44 (2) от изпълнение на Комисията Регламент (ЕС) № 447/2014 от 2 май 2014 г.). За тази цел, законно регламентирано образувание (в качеството на Водещ партньор или партньор на проекта), намиращи се извън допустимия трансграничен район, но все още на територията на България или Сърбия, може да участва по настоящата покана за представяне на предложения. Общият размер отпуснати по програмата за такива бенефициенти не трябва да надвишава 20% от подкрепата от Съюза на ниво програма.

Списък с примерни допустими кандидати по специфичните цели на програмата:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм
Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции, администрации;
 • Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и т.н.);
 • Неправителствени организации;
 • Регионални туристически сдружения.
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции /
 • администрации;
 • Неправителствени организации;
 • Регионални туристически сдружения;
 • Структури в подкрепа на бизнеса - търговска камара, бизнес асоциация, бизнес клъстер;
 • Образователни / обучителни центрове
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Регионални туристически сдружения;
 • Структури на гражданското общество (асоциация / фондация / НПО);
 • Структури за подкрепа на бизнеса;
 • Образователни / обучителни центрове;
 • Културни институти (музеи, библиотеки, художествена галерия, читалища и т.н.);
 • Местни инициативни групи (МИГ), създадени и поддържани по мярка "Лидер" в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за България и в рамките на IPARD за Сърбия.
Приоритетна ос 2. Младежи:
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи
 • Всички нива на регионалните / местните власти;
 • Местните и националните образователни институции;
 • доставчици на обучение;
 • институции за професионално обучение;
 • Университети, изследователски институти/ центрове за знания;
 • структура на гражданското общество (асоциация / фондация) / НПО;
 • структури за подкрепа на бизнеса;
 • Културни институти, местни центрове на общността.
  • Всички нива на регионалните / местните власти;
  • младежки организации / Неправителствени организации;
  • Местните и националните образователни институции;
  • доставчици на обучение за услуги;
  • Университети, центрове за знания / изследователски институти;
  • структура на гражданското общество (асоциация / фондация);
  • структури за подкрепа на бизнеса;
  • Културни институти, местни центрове на общността.

 

Приоритетна ос 3. Околна среда
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
 • Съответните местни и регионални структури, занимаващи се с извънредни ситуации;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции /администрации;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие.
 • Съответните местни и регионални структури, занимаващи се с извънредни ситуации;
 • Централна и регионални служби и структури на съответните държавни институции /администрации;
 • Регионалните и секторни агенции за развитие;
 • Администрации на защитени територии;
 • Изследователски и академични институти;
 • НПО за околната среда;
 • Местни инициативни групи (МИГ), създадени и поддържани по мярка "Лидер" в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за България и в рамките на IPARD за Сърбия.

*Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на България или Сърбия най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана за представяне на предложения. Условието за регистрация най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване не се прилага за останалата част от партньорите по проекта.

*Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка страна на граничния регион. Проекти, които не отговарят на това изискване няма да бъдат допустими.

Всички партньори са пряко отговорни за изпълнението на проекта и не могат да действат като посредници.

*Максималният брой партньори в проекта не трябва да надвишава 5 (пет), включително Водещия партньор.

По настоящата покана за представяне на предложения една институция / организация може да представи максимум един проект като Водещ партньор. В случай, че дадена институция / организация подаде повече от едно проектно предложение като Водещ партньор, всички тези предложения (представени като Водещ партньор) ще бъдат елиминирани на етап административна оценка.

*По настоящата покана за представяне на предложения организация може да участва в не повече от 3 (три) проектни предложения като партньор (т.е. ако една организация / институция е представил предложение като Водещ партньор, една и съща организация може да бъде партньор по проекта в не повече от 2 (два) друга проекти; организация, която не е представил проект като Водещ партньор, може да участва като Партньор по проекта, в не повече от 3 (три) проекти). В случай, че дадена организация участва в повече от 3 (три) на проектни предложения, всички подадени предложения ще бъдат елиминирани на етап отваряне на оценката.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

 • Меки проекти - проекти, които нямат никакво строителство или при които то не представлява повече от половината от общия им допустим бюджет за закупуване на оборудване, а по-скоро включва проучвания, стратегии, семинари, обмен на ноу-хау и т.н.
 • Инвестиционни проекти - проекти, които имат включено (строителство, реконструкция, рехабилитация, обновяването и т.н.) и / или закупуване на компоненти от оборудване, формиращи най-малко 70% от общата сума на допустимите разходи на целия проект.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е12 687 304, 24 евро.

Приоритет Специфична цел Вид проект Бюджет на безвъзмездната помощ/ задължителен (в €)

Продължителност на проекта

(мин.-макс. в месеци)

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт Мек 100.000-200.000 8-15
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа. Мек 75.000-150.000 8-15
Приоритетна ос 2. Младежи Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Мек 100.000-200.000 8-15
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи Мек 75.000-150.000 8-15
Приоритетна ос 3. Околна среда Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Мек 100.000-200.000 8-15
Специфична цел 3.2. Опазване на природата Инвестиционен 300.000-600.000 12-24
Мек 100.000-200.000 8-15

ОПИСАНИЕ:

Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия е с цел подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм

Специфична цел 1.1. Туристическа привлекателност

Приоритетът се отнася до подкрепата за развитието на конкурентоспособни туристически атракции постигнати чрез сътрудничество и по този начин се допринася за разнообразяването на туристическия продукт (и) в трансграничния регион.

В рамките на тази цел, следните инвестиционни дейности са допустими (индикативни само!):

 • Опазване на природното и културното наследство;
 • Развитие на дребната инфраструктура в подкрепа на туристическите атракции и допълнителната дребномащабна техническа инфраструктура, насърчаване на посещенията в туристическите атракции;
 • Разработване на съвместни схеми за транспорт за достъп и приключенски маршрути;
 • Развитие на туристически атракции, достъпни за хора с увреждания;
 • Развитие на информационни съоръжения за достъп;
 • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване.

Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт

Става дума за оползотворяване на икономическите ползи от развитие на природното и културното наследство в граничния район чрез създаване на обща трансгранична туристическа дестинация.

В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):

 • Разработване на съвместни трансгранични туристически дестинации;
 • Развитие на устойчиви трансгранични туристически продукти и услуги;
 • Съвместен маркетинг и реклама на трансграничните туристически дестинации и продукти.

Специфична цел 1.3. Хора за хора в мрежа

Тя се отнася до капитализиране на ефекта на културното, историческото и природно наследство на туризма на граничния общности чрез общи действия.

В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):

 • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги;
 • Дейности по изграждане на капацитет, отправени до местната общност и бизнеса;
 • Организиране на съвместни мероприятия за насърчаване на трансграничното природно и културно наследство.

Приоритетна ос 2 - Младежи

Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество

Тя подкрепа за развитието на привлекателна среда за израстване на младите хора в граничния регион постига чрез сътрудничество.

В рамките на тази цел, следните инвестиционни и спомагателни дейности са допустими (индикативни само!):

 • Развитие на дребномащабна инфраструктура свързана с младежта, както и обучителни и информационни съоръжения;
 • Развитие на дребномащабна "предприемаческа" инфраструктура;
 • Подкрепа за схеми за младежкото предприемачество и инициативи;
 • Развитие на предприемачески компетенции в официалната образователна система.

Специфична цел 2.2. Хора за хора в мрежа

Тя се отнася до насърчаване на инициативи за сътрудничество за и с младите хора, като по този начин се увеличава мобилността на младите хора през границите.

В рамките на тази цел, следните инвестиционни и спомагателни дейности са допустими (индикативни само!):

 • Подкрепа на инициативи на младежки мрежи;
 • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване.

Приоритетна ос 3 – Околна среда

Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска

Тя се отнася до предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия.

В рамките на тази цел, са допустими следните дейности за изграждане на капацитет и инвестиции (индикативни само!):

 • Разработване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия;
 • Изграждане на капацитет, свързани с устойчивостта към бедствия
 • Инвестиции в оборудване, свързано с устойчивостта към бедствия;
 • Подкрепа на дребномащабни интервенции / инвестиции.

Специфична цел 3.2. Опазване на природата

Тя се отнася до насърчаване и укрепване на използването на общи природни ресурси, както и стимулиране на опазването на природата в областта на програмата, чрез съвместни инициативи през границата.

В рамките на тази цел, следните дейности са допустими (индикативни само!):

 • Инициативи на съвместно сътрудничество, насочени към ефективното управление на териториите по Натура 2000 и други защитени територии;
 • Съвместни инициативи за защита и подобряване на биологичното разнообразие, опазването на природата и зелената инфраструктура (например съвместни инициативи, насочени към ефективното управление;
 • Опазване и подобряване на качеството на почвите, въздуха и водата;
 • Изграждане на капацитет и инициативи за популяризиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Пакетът от документи за кандидатстване е публикуван на http://ipacbc-bgrs.eu/bg/page.php?c=61&d=427

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: Финансиране, 2016, ТГС , Покана , България, Сърбия