• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие, Индикативен срок: 02-03.2017 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 19.2Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

ИНДИКАТИВЕН СРОК:

февруари - март 2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Бюджетът за този прием по подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” е както следва:

  1. от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в размер на левовата равностойност на 60 108 917 евро.
  2. от Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност до 38 057 831 евро.
  3. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност на 49 749 189 евро.
  4. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 в размер на левовата равностойност на 16 194 233 евро по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543 евро по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни предприятия“.

Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР от:

1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.е в размер до левовата равностойност на:

а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително);

б) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с по-голямо население от посоченото в буква „а“.

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 760 000 евро;

3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на:

а) 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители;

б) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 жители включително;

в) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с над посоченото в буква „б“ население.

4. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.

Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Местни групи за действие, местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие

Дейностите по подмярката ще могат да бъдат изпълнявани за периоди до 6 месеца за местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР (изпълнявали са проект по подмярка 431-2 или по подмярка 431-1 и мярка 41) и до 9 месеца за местни общности, не прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. 

Кандидатстването за одобрение на стратегии за водено от общностите местно развитие не е обвързано с прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 и 46 от Регламент (EC) за ЕЗФРСР.

Всякакви други операции, допустими съгласно разпоредбите на Регламент (EC) за ЕЗФРСР и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие и ЛИДЕР.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

Операциите са в съответствие с Регламент (EC) за ЕЗФРСР, а в случай на мерки от стратегията, извън обхвата на Регламент (EC) относно ЕЗФРСР, избраните дейности допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР и на съответната стратегия за водено от общностите местно развитие.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  • Принципите по отношение на определянето на критерии за подбор за проекти към стратегиите се определят от местните групи за действие и се одобряват от УО по време на процедурата за избор на МГД.
  • Изборът на проекти от МГД следва да се основава на документирана оценка, която показва обоснованост и безпристрастност на решението по отношение на приложимите критерии за съответствие.
  • Изборът следва да е публичен (например чрез публикуване на протоколите от заседанията за избор на проекти на сайта на МГД, на информационни табели, информация чрез местни медии и др.).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: ПРСР , Финансиране, 2016, общини, МИГ, подмярка, селски, район, ВОМР