• Институт за управление на програми и проекти

ОПРЧР, Добри и безопасни условия на труд, Срок: 14.06.2016 г.

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:

Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“

ПРОЦЕДУРА:

pdfДобри и безопасни условия на труд

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП

СРОК:

14 юни 2016 г. – 17:30 ч.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 000 лв., от които: средства от ЕСФ - 68 000 000 лв. (85%), национално съфинансиране - 12 000 000 лв. (15%)

Минималният размер на БФП за един проект е - 50 000 лв., а максималния - 391 166 лв.

 • За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.
 • За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство;

2. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

3. Кандидатът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години), съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“:

a. Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване;

4. Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд;

5. Допустими кандидати по дейност 3.3. „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/. Това са организации с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност равен или по-висок от средния за страната. Средният коефициент на трудов травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66.

Важно:

 • По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът участва самостоятелно. Партньорството не е допустимо.
 • Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

 • Подобряване на работната среда в предприятията, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
 • Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора.
 • Насърчаване на географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Всяко проектно предложение следва да съдържа задължително следните дейности:

1. Дейности/разходи за организация и управление на проекта

2. Дейности/разходи по информиране и публичност

 -          По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

-          По процедурата е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5, т. 42 и т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Текущият ремонт е допустим при реализиране на дейност 3.1. „Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.“ и дейност 4 „Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.“ Основният ремонт е допустим единствено за извършване на дейности по осигуряване на достъп за хора с увреждания!

В случай че за осъществяването на конкретна дейност, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности (където е допустимо), е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение или да има договор за наем за помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. След приключване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. По отношение на малки, средни и микропредприятия, горецитираният срок се намалява на 3 години.

Освен двете задължителни дейности, по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

Кандидатът следва да има предвид, че като задължителни в дейността следва да се включат следните елементи, в случай че в целевата група по проекта има лица на възраст над 54 г.:

-          Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

-          Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години).

Като допустими в дейността, могат да се включат следните примерни елементи:

 • Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
 • Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;
 • Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
 • Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;
 • Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;
 • Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;
 • Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.

Дейността трябва да включва задължително и практическото въвеждане в действие (напр. приемане от ръководните органи и включване във вътрешни документи) на разработените в дейността промени и/или нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

При описанието на дейността кандидатът трябва да посочи:

 • Детайлно разписана транспортна схема, която включва броя на лицата, за които се извършва превоз, маршрута на извършвания превоз на пътници от и до работното място, както и дали превозът ще се извършва на няколко пъти, в случай че работниците осъществяват дейността си на смени. Детайлната транспортна схема описва подробно маршрута в километри от началната точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от които се качват/слизат служителите до работното място и обратно;
 • Вида (брой места) и броя на използваните транспортни средства по маршрута за денонощиепредставя се единствено, в случай че кандидатът извършва превоза на пътници от и до работното място със собствен транспорт.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

Примерни поддейности:

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Важно! В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация на производствената/основната дейност на предприятието.

С оглед подпомагането на кандидатите относно допустимите за финансиране разходи, свързани с изпълнението на дейността, се прилага примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове:

1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества (локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества; нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение; вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване; аварийни вентилационни системи);

2. Защита от наднормен шум (защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани; заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум; звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум);

3. Защита от вибрации при работа (поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини); осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

4. Защита от навлизане в опасна зона (ограждения – плътни, мрежести, прозрачни; блокировки – механични, електрически или др.; ограждения с блокировки; предпазители; предпазители с блокировки; екрани; устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона);

5. Защита от падащи предмети (козирки, навеси, прегради; тунели; мрежи; бордови дъски);

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети (предпазители; предпазни екрани; паравани, ограждения);

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон (парапети, перила, бордова дъска; мрежи; осигурителни линии);

8. Защита от допир до горещи повърхности (изолиране на зоните; ограждения, екрани; изолиращи покрития);

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах (обща вентилация; локална аспирация; система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори; аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

10. Защита от опасни лъчения (предпазни екрани - защитни покрития; система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол; екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите; оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение);

11. Защита от електростатични заряди (система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението; система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й; използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения);

12. Защита от електромагнитни полета (излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран; екраниране с плътен материал или с метална мрежа; предупредителна сигнализация или блокировка);

13. Защита от неблагоприятен микроклимат (системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение; вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух/нагнетателна вентилационна система/; въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат; подмяна на дограма; изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията; климатични системи/климатици);

14. Изкопи (платна за защитни системи за изкопи; технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква; газсигнализатори);

15. Защита от пожар и взрив (система от хидранти, шлангове със струйници; автоматична пожарогасителна инсталация; пожароизвестителна инсталация; автоматични газанализатори; мълниезащитна инсталация);

16. Защита при работа в ограничени пространства (полиспастни системи за спасяване; газсигнализатори);

17. Защита при аварии и природни бедствия (система за аварийно известяване с цел евакуация);

18. Електробезопасност (изолиращи щанги; изолиращи стълби; изолиращи площадки;  диелектрични килимчета; предпазни екрани;  временни ограждения; преносими заземители; изолиращи щанги за преносими заземители; изолиращи оперативни щанги);

19. Защита от биологични агенти в работната среда (подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща- нагнетяваща);

20. Ергономия при работа – приоритетно за хора с увреждания (ергономични офис столове; ергономични работни столове).

3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

 • Недопустимо е закупуването на резервни бройки!
 • УО няма да признава разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, които вече са закупени от кандидата и не е обоснована необходимостта от нови.
 • Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. Бр. 9 от 28 януари 2011 г.

3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд.

 • Допустими кандидати по тази дейност са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/, които са с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност, равен или по-висок от средния за страната. Средният коефициент на трудов травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66.
 • Разходите по дейност „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ е допустимо да бъдат до 10% от общата стойност на проекта.
 • Тази под дейност включва както подготовка за внедряване на стандарта, така и сертификацията му от независим изпълнител.

3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

a) за придобиване на специфични умения за работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологични процеси;

б) при въвеждане на изцяло нови средства/системи за колективна защита, които изискват специфично обучение на заетите лица, като обучението не следва да припокрива извънредния инструктаж за безопасност на труда, съгласно чл 16, ал.1, т. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • След извършване на дейностите по обучение (по т. 3.4. и т.3.5) следва да бъде издаден документ, удостоверяващ участието на определените служители в обученията.
 • Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г, не са допустими по настоящата операция.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

По тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки:

- Дейности, свързани с осигуряване на дневни занимания с деца;

- Осигуряване на достъп за хора с увреждания;

- Помещения/места за хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;

- Помещения/места за краткотраен отдих, физическа култура и спорт.

В случай че за нуждите и целите на проекта във връзка с осигуряване на достъп за хора с увреждания е необходимо да се извърши основен ремонт:

- Кандидатът представя преди стартиране на ремонтните дейности копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж (заверено „вярно с оригинала”) или писмо от главния архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква разрешение за строеж).

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Определят се на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС №119/20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент 1303/2013, 1304/2013, Регламент 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020.

Съгласно ПМС № 119/20.05.2014 г., за да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия:

- да са за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния УО и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от съответния комитет за наблюдение;

- да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата бенефициенти или от техните партньори в случаите, когато са допустими съгласно критериите за избор на операции, одобрени от комитета за наблюдение;

- категориите разходи да са включени в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа;

- изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално и с европейското законодателство;

- за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);

- да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

- да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално доставени, съобразно предварително заложените в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа изисквания;

- в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с приложимите към помощта правила;

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.).

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ:

1./1.1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4;

2./2.1. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3;

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ:

3. Разходи за материали

3.1. Разходи за специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност 1;

3.2. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4;

3.3. Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2;

3.4. Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3;

4./4.1. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение.

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

5. Разходи за услуги

5.1. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.

5.2. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4.

6./6.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

7./7.1. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.

8./8.1. Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3.

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

9./9.1. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4.

V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

10/10.1. Разходи за организация и управление до 10% от общите допустими разходи по проекта

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

- закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;

- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;

- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

- разходи за закупуване на транспортни средства;

- разходи за наем на транспортни средства, освен случаите на възлагане на превоза на лицензиран превозвач, спазвайки разпоредбите на Закона за автомобилните превози/17.09.1999 г.

- разходи за задължително обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г;

- разходи за работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. Бр. 9 от 28 януари 2011 г.;

- разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане при изпълнението на дейност 2;

- разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор (супервизия), както и такси за издаване на разрешение да строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация и др.;

- разходи за анализи, проучвания и изследвания.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Заети лица, вкл. самостоятелно заети.

Лицата от целевата група, включени в дейност „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място“ следва да отговарят на следните условия:

- местонахождението на работното място е извън населеното място, където лицето е регистрирано по настоящ адрес, но на не повече от 100 км. в едната посока;

- лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;

- трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;

- не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското стопанство, рибарството и аквакултурите;

- не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и предприятия, ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.

Горепосочените изисквания не важат за шофьорите на транспортните средства.

Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от различни източници за една и съща дейност.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ:

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г.

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва ИСУН 2020.

Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и необходимите приложения. Формулярът за кандидатстване задължително се подписва с Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделна сигнатура (detached) на лицето, оправомощено да представлява кандидата. В случай че КЕП е на упълномощено лице, то към проектното предложение следва да се прикачи сканирано нотариално заверено пълномощно.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: ОПРЧР , Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016, безопасни, условия, труд