• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства, Срок: 04.07.- 12.08.2016 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

СРОК:

04.07. - 12.08.2016 г.    

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Максимален размер на БФП за един проект - 15 000 евро (плащане на два транша: първи транш - 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане и втори транш - 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана).

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО

*Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;

- производства им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;

- земеделското стопанство е разположено в планински район/необлагодетелстван район;

- на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР

ЦЕЛИ НА ПОДМЯРКАТА:

  • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;
  • удовлетворяване на потребностите на малките земеделски стопанства относно: повишаване на жизнеспособността им; подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизацията и технологичното обновление.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

- Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20%

и/или

- Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20%

и/или

- Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО;

- Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП.

Тагове: ПРСР , Оперативна Програма , Консултация , Проект, Инвестиция, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Реализирай, Идея, 2016, общини, мярка, земеделски, стопанства, селски, район, земеделие, земеделци, стопанство